Sunday, July 10, 2011

ეროვნული საკრავები

აბხრცა

აბხრცა (აფხარცა) ორ სიმიანი ხემიანი საკრავია. იგი გავრცელებულია აფხაზეთის ტერიტორიაზე. აფხარცა ძირითადად სააკომპანემენტო საკრავია. მისი თანხლებით სრულდება სოლო ერთხმიანი, ორ და სამხმიანი სიმღერები. გამოკვეთილია მთლიანი ხისაგან, მისი საერთო სიგრძე – 480მმ.მისი ფორმა ნავისებურია მასზე ორი მოქლონია, ხის თავფიცარი დაწებებულია.
  
ბუკი
.
ბუკი გაკეთებულია თუნუქისაგან (თითბერი). მილძაბრიდან საყვირის პირველ ნახევრამდე ჩასმულია ხის შტამბი. მეორე ნახევარში კი ბოლომდე მიმაგრებულია შიგნით თუნუქის მილი. საყვირის სიმაღლეა 1270მმ. მილძაბრის დიამეტრი 220მმ. ჩაბერვის ადგილი 28მმ.

“ვეფხისტყაოსნიდან” ირკვევა, რომ მეფედ კურთხევის დროს ბუკის კვრა წესად იყო მიღებული. მაგალითად, როდესაც როსტევანმა თინათინი თანამოსაყდრედ (ხელმწიფედ) დასვა: “ბუკსა ჰკრეს და წინწილანი დაატკბობდეს ტკბილთა ხმათა”, ან “ბუკსა ჰკრეს და მეფედ დასვეს, ქოსნი ჰხმასა დაატკბობდეს”. ბუკი უმეტესად ლაშქრობისას გამოიყენებოდა. “ვეფხისტყაოსანში” ნათქვამია: “გამოჩნდეს, სცემდეს ტაბლაკსა, ბუკმან ხმა გააზერაო”, ხოლო “ვისრამიანში” რამინის ლაშქრად გამგზავრების აღწერილობასი აღნიშნულია: “გაემართნეს დიდითა ლაშქრითა, ასაყრელთა ბუკთა სცემდეს, ქოს-ალამნი ჯეონისამებრ მოდიოდეს”, ე.ი. ბუკს ისე ახმაურებდნენ, რომ ყველას სცოდნოდა ჯარის აყრა-გამგზავრებისთვის მზადების დაწყება. ირანულ “ვისრამიანში” გამოთქმა “ასაყრელთა ბუკთა სცემდეს” არ არის. იგი ქართველ ავტორს ეკუთვნის. ბუკის ირანული შესატყვისი შაჰ-მოაბადისა და ვიროს ომის აღწერილობაში გვხვდება. იქ ნათქვამია: “ორგნითვე დაიწყეს ცემა ქოსთა და ყუირილი ბუკთა და ყვიროსტვირთა ხმა იყო”. ქართული ბუკი ირანული “ვისრამიანის” სურს უდრის, რომელიც, საყვირს და ნესტვს ნიშნავს.

ასეთი დანიშნულება ბუკს მარტო არაბეთსა და ირანში კი არ ჰქონდა, როგორც ეს ზემოთმოყვანილი ამონაწერების მიხედვით იყო საფიქრებელი, არამედ ჩვენშიც. ამის დამტკიცება ისტორიული და პოეტური თხზულებებითაც შეიძლება. მაგალითად, უკვე შავთელის “აბდულმესიანიდან” ჩანს, რომ ბუკი და ტაბლაკი XII ს-ში საქართველოში სამხედრო საკრავთა ჯგუფს ეკუთვნოდა:
                                                   “დროშა  მოიგო:
დროშა მოიგდო;
მტერნი დახოცნის
აოხრებითა,
ბუკ-ტაბლაკობით საარაკობით
მედგრად იბრძოდის
გამწყაძრებითა-ო.”


ლაშა გიორგის არზრუმის მხარეს ლაშქრობის დროსაც იქაურებმა “ვითარცა განთენდა, ჰკრეს ბუკთა და დაფდაფთა (დაირა) და შეიქმნა ხმა ქალაქთა შინა, დამასკუნელნი სისხლთა, მათთა დათხევისანი”. თამარ მეფის პირველ ისტორიკოსს, მოთხრობილი აქვს, რომ როდესაც საქართველოს ძლევამოსილი ჯარი ირანში ლაშქრობიდან საქართველოში დაბრუნდა თამარი “მიეგება ზეიმითა და დიდებითა: იყო ხმა ბუკთა და დუმბულთა”.

რასაკვირველია, მაშინაც კარგად ესმოდათ, რომ ბუკის ხმა მეტისმეტად ძლიერი და გამაყრუებელი იყო. ამიტომ ბუკთა ტკრციალი ლხინისა და ნადიმის დროს უმთავრესად ზეიმის გამომხატველი უნდა ყოფილიყო. ეს გარემოება თვით შოთა რუსთაველსაც აქვს აღნიშნული. მგოსნის სიტყვით: “სცემენ ბუკსა და ტაბლაკსა, მოსამატებლად ზარისად”.

სამეგრელოში ბუკს დიდი დღესასწაულების დროს უკრავდნენ, მაგალითათ, სააღდგომო ლიტანიას წინ ორი მებუკე მიუძღოდა ხოლმე, არქანჯელო ლამბერტის (იტალიელი მისიონერი) ცნობით: “ნათლიღების დღესასწაულის წყალკურთხევის ლიტანიობის დროს წირვა რომ დასრულდება, მთელი პროცესია მახლობელ მდინარეზე მიდის, რათა დიდის ამბით წყალი აკურთხოს. ყველაზე წინ მედროშე მიდის, რომელსაც ხელში დროშა უჭირავს. მას მისდევს ორი კაცი, რომელნიც ბუკს უკრავენ და ბოლოს მიდის დანარჩენი ხალხი”.

ბუკის ახმაურების გამოსახატავად ძველ ძეგლებში სხვადასხვა გამოთქმაა ნახმარი. მაგალითად: “შაჰ-ნამეში” ქექაოზის მაზანდარანს გამგზავრების აღწერილობაში ნათქვამია: “მეორეს დღეს გაემართნეს ქოსსა ჰკრეს და ბუკი ყუირსა”. ბუკის ხმობა “იოსებ ზილიხანიანის” მეორე ვერსიაშიც არის: “მათ დროშები გაუშალეს, ქოსსა სცემდეს, ბუკი ხმობდეს”. ქექაოზის, როსტომისა და მაზანდარანელის ომის აღწერილობაში კი სწერია: “დარაზმეს და ბუკსა სცემდეს, გამოიღებს ქოსი ხმასა”. სულხან-საბა ორბელიანსაც თავის იგავ-არაკებში ბუკის ცემა აქვს ნახმარი: “თუმცა ამ საკრავს ხმობა და ყუირილი უფრო შეეფერება, ვიდრე ცემანი საყვირთა”, ს. ორბელიანის განმარტებით საყვირთა სახეობანი ერთმანეთისაგან სიდიდითაც განირჩეოდნენ, მაგ. “ბუკი საყვირია დიდი”, ხოლო “ზროხაკუდი საყვირია მომცრო”ბუზიკახალხში გავრცელებული საკრავების განხილვისას არ შეიძლება გვერდი ავუაროთ ე.წ. ბუზიკას (მცირე ზომის გარმონი), რომელსაც მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია განსაკუთრებით ქართველ მთიელთა შორის. მას საქართველოს ბარშიც იყენებენ. ბუზიკა უპირატესად ქალების კუთვნილი საკრავია და ამიტომ შემთხვევითი არ არის, რომ ხშირად მას ნიშნობის დროს მიართმევენ ხოლმე საპატარძლოს. სხვათა შორის, ეს წესი საკმაოდ დიდი ხნის წინ დამკვიდრდა. ბუზიკის გამოყენების არე საკმაოდ ფართოა. იგი სახალხო დღესასწაულებზე, ქორწილებსა, თუ მეჯლისებზე ჟღერდა, რის გამოც, მისი რეპერტუარი სასიმღერო და საცეკვაო მელოდიებისაგან შედგება. ბუზიკას სოლო საკრავის სახით იყენებდნენ, მაგრმ ზოგჯერ ანსამბლშიც მონაწილეობს. იგი განსაკუთრებით ხშირად იხმარება დაირასა, დიპლიპიტოსა და ფანდურთან ერთად.
 
ჩანგიჩანგი დღესდღეობით შემორჩენილია საქართველოს მხოლოდ ერთ კუთხეში სვანეთში. ჩანგი შედგება ორი ძირითადი ნაწილისაგან: კორპუსისა და დამხმარე ნაწილებისაგან, რომელთაც შეადგენენ ღილაკები(1) და მოქლონები(2). საყურადღებოა ის პროპორციები, რასაც იცავენ ჩანგის მკეთებელი ოსტატები საკრავის დამზადების დროს. კორპუსი შედგება ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ნაწილებისაგან. ჰორიზონტალური ნაწილი რეზონატორი გრძელი ამოღრუებული ხისგან კეთდება და ნახევარცილინდრის ფორმა აქვს. მასზე დაკრულია დაახლოებით 4მმ სისქის თავფიცარი, რომელიც შუა ადგილას ოდნავ ამობურცულია. მასზე გაკეთებულია 6 ნახვრეტი ღილაკებისათვის(1), რომლებზეც სიმების ერთი ბოლოა მიმაგრებული, და რომლებიც რეზონატორის კიდეებისგან თანაბარი მანძილითაა დაშორებული. ვერტიკალური ნაწილი სწორი და ბრტყელია. მასზე გაკეთებულია ნაზვრეტები მოქლონებისათვის(2). ვერტიკალური ნაწილის ბოლო ჩასმულია ჰორიზონტალურში. მათი შეერთეებით იქმნება მართი კუთხე. ორივე ნაწილზე სიმების პარალელურად მიმაგრებულია ხის პატარა ჯოხი. სიმების რაოდენობა ექვსი ან შვიდია.

ჩანგს ამზადებენ ძირითადად წიწვიანი ხის ჯიშებისაგან. უფრო ხშირად გამოიყენება ნაძვი, აგრეთვე ფიჭვი, უფრო იშვიათად სოჭი. ჩანგზე უფრო მეტად ქალები უკრავენ. ჩანგი, უპირველეს ყოვლისა, სააკომპანემენტო საკრავია. ჩანგის თანხლებით სრულდება სოლო სიმღერები. სოლო ჰანგები ჩანგზე წარმოადგენენ სვანურ ხალხურ საფერხულო სიმღერების ტრანსკრიპციას და არა წმინდა ინსტრუმენტულ მელოდიებს. როგორც აკომპანირებისას, ისევე სოლო ჰანგების შესრულებისას გამოიყენება მხოლოდ ერთი ჩანგი, ორი ან მეტი ჩანგის გაერთიანება ანსამბლად სვანეთის სინამდვილეში არ დასტურდება. მაგრამ ჩანგისა და ჭუნირის ანსამბლად გაერთიანება ხშირია. სხვაგვარ ანსამბლში ჩანგი არ გვხვდება. ჩანგი სვანეთში მეტად პოპულარული საკრავია. ჩანგს «მწუხარების» საკრავად თვლიან. ერთ-ერთი მთხრობელის სიტყვით, ჩანგზე უკრავდნენ მწუხარების შესამსუბუქებლად. ჩანგის მწუხარების საკრავად აღიარებასთან დაკავშირებით უნდა გავიხსენოთ თქმულება ჩანგის შესახებ. ეს გადმოცემა ჩანგის გამოგონებას მიაწერს ვინმე მოხუცს, რომელსაც შვილი დაეღუპა. ჩანგის ტანი ახალგაზრდის მკლავია, სიმები - მისი თმები, ხოლო ჩანგის ნაღვლიანი ხმა - მწუხარე მამის ცრემლები. სვანურად ჩანგს «შიმეკვშე»-საც ეძახიან, რაც ნიშნავს «მოტეხილ ხელს». ეს სახელწოდება აღნიშნულ გადმოცემას უნდა უკავშირდებოდეს. სვანური ჩანგის სახით შემონახულია უძველესი სიმებიანი საკრავი. იგი აღიარებულია უძველეს სიმებიან საკრავად, რომლის არსებობაც დასტურდება ძვ. წ. IV ათასწლეულიდან. განსაკუთრებით საინტერესოა ქართველთა წინაპრების მონათესავე წინა აზიის ხალხების - შუმერების (და მათი მემკვიდრეების) ანალოგიური საკრავები. ის ფაქტი, რომ სვანური ჩანგი არა მარტო ანალოგიას პოულობს შუმერულ არფასთან, არამედ ემთხვევა მას, საყურადღებოა ამ ხალხების მონათესაობის დამადასტურებელ სხვა მონაცემებთან ერთად. არფის წარმოშობის შესახებ გამოთქმულია მოსაზრება, რომ იგი მშვილდისაგან არის წარმოშობილი. მშვილდი ერთი რომელიმე ხალხის საკუთრება არ ყოფილა, ამდენად არფა მისგან წარმოიშვა სხვადასხვა ხალხებში დამოუკიდებლად. არფის ტიპის საკრავები გავრცელებული იყო ძველი აღმოსავლეთის ქვეყნებში, ეგვიპტეში, შუმერეთში, ბაბილონში, ირანში, ჩინეთში, საბერძნეთში.


ფანდური
ამოჭიკჭიკდი ფანდურო

გული შაბურე ნისლითა,

მაშფოთოს ხმამა მკვნესარმა,

ჩემს საყვარელზე ფიქრითა,

შენ რო გულს მამფენ ნათელსა,

არ იყიდება ფულითა.

იმით მიყვარხარ, ტიალო,
იმით ყურს გიგდებ გულითა

ვაჟა-ფშაველა

ფანდური სამ სიმიანი ჩამოსაკრავი საკრავია, რომელიც გავრცელებულია აღმოსავლეთ საქართველოს ყველა კუთხეში, ფანდური ძირითადად სააკომპანიმენტო საკრავია. მისი თანხლებით სრულდება სოლო სიმღერები_საგმირო, სახუმარო და სატრფიალო სიმღერები, შაირები. ფანდურზე სრულდება საცეკვაო სიმღერებიც. ამ “საცეკვაოებს” ცეკვის დროს ახლავს ტაში, რომელიც ხაზს უსვამს რითმს. ცეკვას, ფანდურისა და ტაშის თანხლებით “ტაშფანდურას” ეძახიან.

ფანდურის ძირითადი ნაწილებია: კორპუსი, ტარი და დამხმარე ნაწილები. კორპუსი შედგება მუცლისა(1) და ზედა დეკისაგან(2), ტარი__თავისა(3) და ყელისაგან(4); დამხმარე ნაწილებია მოქლონები(5), ხარაკი(6), საქცევები(7), ჯორა(8) და ღილი(9). ფანდური გამოთლილია მთლიანი ხისაგან. კორპუსი (მუცელი(1)) სხვადასხვა კუთხის ფანდურებს სხვადასხვაგვარი აქვთ. ხევსურული ფანდურის კორპუსი ნიჩბისებურია და მასიური, დანარჩენი კუთხეებისა კი _ ნავისებური ან ოვალური, ან მსხლისებრი. ზედა დეკაზე(2) წრიულად ან ოვალურად გაკეთებულია ნახვრეტები. ხევსურულ ფანდურს მეტი ნახვრეტი აქვს, სხვა კუთხეების ფანდურებს_ნაკლები. ტარის თავი(3) ოდნავ გადახრილია უკან ან ნიჟარისებულია. მასზე გაკეთებულია ოთხი ნახვრეტი, სამი სიმების დამჭერი მოქლონებისათვის, ერთი-პატარა თასმისთვის, რომლითაც ფანდურს კედელზე ჰკიდებენ. ფანდურის ყველა ნაწილი ერთი მასალისაგან კეთდება, მაგრამ ხევსურეთში ამჯობინებენ ზედა დეკის გაკეთებას განსხვავებული ხისგან (კერძოდ ფიჭვისა ან ნაძვისგან). ფანდურის თითოეული სიმის ბგერათრიგი დიატონურია. ხევსურული ფანდურის დიაპაზონია სექსტა, ხოლო ბარის ფანდურისა_ოქტავა ან ნონა. ფანდურის წყობა სეკუნდურ-ტერციულია. I და II სიმების მიერ გამოცემული ბგერები იძლევა მცირე ტერციას, II და III სიმების მიერ გამოცემული ბგერები_დიდ სეკუნდას. მთხრობელთა გადმოცემით, წინათ წარმოუდგენელი იყო ოჯახი უფანდუროდ. თუ ვინმეს ფანდური არ ჰქონდა, აჩუქებდნენ ან იყიდდა. ფანდურის ჩუქების შემთხვევები ძალიან ხშირი ყოფილა. ფანდური ითვლებოდა საუკეთესო სამახსოვრო ნივთად. შეიძლებოდა აგრეთვე ფანდურის ყიდვაც. ხევსურეთში «კარგი ფანდური ერთ ცხვრად ან 5კგ ერბოდ ფასობდა», ყველა კუთხეში ერთხმად აღნიშნავენ, რომ წინათ იშვიათად თუ აკეთებდნენ ფანდურებს გასაყიდად. ზედმეტ ფანდურს კი არ ჰყიდდნენ, არამედ ვინმეს აჩუქებდნენ. ძალიან ხშირად საგანგებოდ აკეთებდნენ ფანდურებს საჩუქებად. ყოველ ოჯახში ფანდური თვალსაჩინო ადგილას ინახებოდა, ჩამოკიდებული კედელზე. ადვილად შეამჩნევდით, რომ ღრუბლიან ამინდში სიმები სუსტ და დახშულ ხმას გამოსცემენ. ფანდურზე უკრავენ როგორც ქალები ისე კაცებიც. ფანდური ძირითადად სააკომპანემენტო საკრავს წარმოადგენს. მისი თანხლებით სრულდება სოლო სიმღერებიც, საგმირო ლექსები. ფანდურის გარეშე წარმოუდგენელი იყო ყოველგვარი შეკრება ხალხისა - ლხინი, ქორწილი თუ ხატობა. კახეთში ფანდურის თანხლებით “იავნანა” სრულდებოდა «ბატონებიან» ავადმყოფთან. როგორც წესი, ეს საგალობელი, ინსტრუმენტის თანხლების გარეშე სრულდება; ფანდური გაცილებით გვიანდელ დანართს უნდა წარმოადგეგდეს ამ წეს-ჩვეულებაში. მაგრამ თავისთავად ფანდურის გამოყენება «ბატონების» კულტთან დაკავშირებულ წეს-ჩვეულებებში, საკრავის სიძველეზე უნდა მიუთითებდეს. ფანდური გამოიყენებოდა ხატობა-დღეობაში, სხვადასხვა რიტუალებში. ფანდური ყველა ოჯახის აუცილებელ ნივთს წარმოადგენდა. იგი იყო მხიარულების სიმბოლო, სწორედ ამიტომ არ შეიძლებოდა ფანდურზე დაკვრა მგლოვიარე ოჯახში. არამც თუ დაკვრა, ფანდურის გამოჩენაც კი არ შეიძლებოდა ამ დროს. ოჯახში რომ ვინმე გარდაიცვლებოდა, ფანდურს გადამალავდნენ და წლის ხარჯამდე არ გამოაჩენდნენ. წლის ხარჯზე ოჯახის უფროსი ხელში აიღებდა ფანდურს, ჩამოჰკრავდა თითებს სიმებზე და იმღერებდა: ამით «ლხინი გატეხილი იყო». გადასცემდა ფანდურს სხვას და ამის შემდეგ ამ ოჯახს, მის ნათესავებს და მთელ სოფელს უფლება ჰქონდა დაკვრისა და სიმღერისა.

როცა ხატში რაიმე დღეობა იქნებოდა, სადაც აუცილებელი იყო მხიარულება და სიმღერა, ან სოფელში რომელიმე ოჯახს უნდა ქორწილი გადაეხადა, მაგრამ ჭირისუფლის ხათრით ვერ იხდიდა ქორწილს, მაშინ თვითონ ჭირისუფალი "გატეხდა ფანდურს": ხალხში მივიდოდა, ფანდურს მიიტანდა (ან მოატანინებდა), დაუკრავდა და იმღერებდა. შემდეგ სხვებსაც შეაძლევდა ფანდურს დასაკრავად. დიდი შეპატიჟების შემდეგ ჩამოართმევდნენ ფანდურს და სხვებიც დაუკრავდნენ და დაიწყებდნენ სიმღერა-თამაშს. ასე "გატყდებოდა ფანდური" სოფლელთათვის, ახლობლები კი "გვლოვას" განაგრძნობდნენ.

934 წელს, ცნობილმა ქართველმა ხელოვნებათმცოდნე, კირილ ვაშაკიძემ, რთული მათემატიკური გათვლების შედეგად წარმოადგინა ფანდურის ახალი სრულყოფილი სახე. მან გამოიკვლია 6 დანაყოფიანი ფანდური (ხალხური) და დაუმატა ბემოლი და ძიეზი ნახევარტონები. ამით შექმნა ფანდური პრიმა და ტენორი 12 დანაყოფით, რომელიც წარმოადგენს თანამედროვე ფანდურს. სწორედ ამ ვითარებამ ხელი შეუწყო ქართველ მუსიკოსებს ფანდურზე დაეკრათ არა მხოლოდ სააკოპანემენტო მელოდიები, არამედ სოლო მელოდიებიც. კირილ ვაშაკიძეს დიდი წვლილი მიუძღვის ქართული ეროვნული მუსიკალური ორკესტრის ჩამოყალიბებაში. თუ შევეკითხებით მთიელს ფანდურისა და ჩონგურის მსგავსება განსხვავებაზე, გვიპასუხებს, რომ განსხვავება მხოლოდ იმაშია, რომ ამ საკრავს ხევში ფანდურს ეძახიან, ბარში კი ჩონგურს. ფანდურის მუცელი ღრუდ არის ამოჭრილი და მთლიანია, ჩონგურისა კი (ხშირად ფანდურიც) ნაწილ-ნაწილ არის აწყობილი და მუცელი ნაწილებშეწებებული აქვს. ჩვენში ფანდური ფართოდ იყო გავრცელებული. იგი გამოიყენებოდა როგორც შრომითი პროცესის, ისე საწესჩვეულებო რიტუალების შესრულებისას. ფანდური მწყემსებსაც მიჰქონდათ ცხვარში და იქ «იმით ერთობოდნენ». ამას ცხადყოფს მთელი რიგი მეცნიერული გამოკვლევები ქართული ეთნოგრაფიის დარგში. ფანდური ხალხური მელექსეობისა და სიმღერისათვის აუცილებელ თანმხლებ საკრავს წარმოადგენდა. ამის დასამტკიცებლად მრავალი ხალხური ლექსი არსებობს. რა წამს მეცხვარეს მინდორში მოზღვავებული გრძნობა მოაწვებოდა და მისი გამოთქმის შეუკავებელი წყურვილი მოიცავდა, იმ წამსვე თავისი ფანდური მოაგონდებოდა, რომლის ჰანგი აუცილებლად თავისი აზრის წყობილსიტყვაობით გამოთქმა იყო. მას ვერც კი წარმოედგინა უფანდუროდ ყოფნა. ეს გარემოება არაერთ ხევსურულ ლექსშია აღნიშნული: «დავჯე ლექსობა დავიწყი, ფანდურ ავიღე ხელშია». «გარმოგიტანე ფანდურო, დაგიკარ მაძახურაო». კარგი მეფანდურე მთაში მცხოვრებთა შორის ქებულია. მის გარეშე ლხინი არ შედგება. ამიტომ არის, რომ ეს საკრავი მამა-პაპეულ საკრავად დარჩა ჩვენში. ფანდური საუკუნეების მანძილზე მოსდევს ქართველ ხალხს და დღესაც საპატიო ადგილი უკავია მას ყოველდღიურ ცხოვრებაში.

«ლექსო გამოქთქომ ოხერო,

თორო იქნება ვკვდებოდე,

და შენ კი ჩემად სახსოვრად

სააქაოსა რჩებოდე,

გიმღერდნენ ჩემებრ სწორები

ფანდურის ხმაზე ჰყვებოდე».


ჭუნირი
ჭუნირი უძველესი ქართული ხემიანი საკრავია, იგი მხოლოდ მთის მცხოვრებლებმა შემოინახეს პირვანდელი სახით. სვანეთში ეს საკრავი დღესაც ეროვნულ საკრავად ითვლება და სვანებს უნდა ვუმადლოდეთ მის გადარჩენას. ჭუნირი სხვადასხვა კუთხეში განსხვავებულ სახელს ატარებს: სვანეთში (ჭუნირი), რაჭაში (ჭიანური), ხევსურეთსა და თუშეთში (ჭიანური). ამ საუკუნის დასაწყისში ის ცნობილი იყო გურიაშიც ჭიანურის სახელწოდებით. ამ საკრავზე ადრე ქალებიც უკრავდნენ ანსამბლში ჩანგთან ერთად. ჭუნირზე უკრავენ ქალებიც და მამაკაცებიც (სვანეთი, თუშეთი). ხემიანი საკრავი სააკომპანემენტო საკრავია. ხშირად მას უკრავენ სალამურთან ერთად. მისი თანხლებით ასრულებენ ერთხმიან სიმღერებს - საგმირო ლექსებს, მათზე სრულდება აგრეთვე საცეკვაო მელოდიები. ჭუნირი და ჩანგი ანსამბლად ერთიანდებიან სამხმიანი სიმღერების შესრულების დროს. მეორე ხმა სრულდება სოლოდ, ხოლო ბანისა და პირველი ხმის პარტია გადატანილია ჭუნირზე, რომელიც აკომპანემენტის როლს ასრულებს. ორი ან მეტი ჭუნირის ერთროულად გამოყენება ხალხურ ყოფაში არ დასტურდება. თუშურ ჭიანურზე ძირითადად საცეკვაო მელოდიები სრულდება, რომლებშიც საკმაოდ ბევრია მელიზნები, განსაკუთრებით სხვა კუთხეების მელოდიებისაგან.

ჭუნირის ძირითადი ნაწილებია: კორპუსი, ტარი და დამხმარე ნაწილები. ბგერათწარმოება ხემით ხდება. სვანური ჭუნირის კორპუსი(1) საცრისებურია. მასზე გადაკრულია ტყავი(2), რომელიც თასმებითაა მიმაგრებული. კორპუსი ქვემოდან ღიაა. ტარი(3) მთლიანი და ბრტყელია. თავზე გაკეთებული აქვს სამი ნახვრეტი სიმების დამჭერი მოქლონებისთვის. დამხმარე ნაწილებია მოქლონები(4), ჯორა(5) და ფეხი(6). ტარის ბოლოზე მიმაგრებულია ძუის სიმები. ხემი(7) მშვილდისებურია. მასზე გაკეთებულია ჭდეები ძუის ჩამოსაცმელად. რაჭული ჭიანურის კორპუსი ნავისებურია, გამოთლილია მთლიანი ხისგან და ამოღრუებულია. მასზე გაკეთებულია 2 ნახვრეტი, რომელთა დიამეტრია 5-6მმ. კორპუსს გადაკრული აქვს ტყავი, რომელიც მიმაგრებულია საკრავის უკანა ნაწილზე გაყრილი კანაფით. ტარი მთლიანია. თავი მომრგვალებულია. მასზე გაკეთებულია ორი (ან სამი) ნახვრეტი მოქლონებისათვის. ყელი ბოლოსკენ განიერდება. ხევსურულ და თუშურ ჭიანურებს მრგვალი კორპუსი აქვთ. ჭიანურზე უკრავენ მჯდომარე მდგომარეობაში. საკრავი უჭირავთ ვერტიკალურად, კორპუსი მოთავსებულია მუხლებს შორის (დაყრდნობილია მუხლებზე), სახელური მიყრდნობილია მარცხენა მხარეზე. ბგერათწარმოება ხდება ხემის მეშვეობით, რომელიც შემსრულებელს მარჯვენა ხელში უჭირავს. მარცხენა ხელის თითები სიმებს ეხებიან და ბგერის სიმაღლეს ცვლიან. სიმებს თითების «ბალიშებით» ეხებიან და თითს ტარამდე არ აჭერენ, რის გამოც ჭიანურის ბგერები ფლაჟოლეტურია. ხემს ერთდროულად ყველა სიმზე უსვამენ, ამიტომ ამ საკრავზე მხოლოდ სამხმიანი თანაბგერადობები არსებობს. სვანური ჭუნირის კორპუსის დამზადებისას იყენებენ წიწვიან ჯიშებს_ნაძვს, სოჭსა და ფიჭვს. ტარს ძირითადად არყისა და მუხისგან ამზადებენ. სიმებად ცხენის ძუას ხმარობენ. რაჭაში ჭიანურის კორპუსისთვის იყენებენ წიწვიან ხის ჯიშებს_ ფიჭვს ან სოჭს. სიმებად აქაც ძუაა გამოყენებული. რაჭული ჭიანური ორსიმიანია. მისი წყობაა დიდი ტერცია. სამსიმიანი სვანური ჭუნირის წყობა სეკუნდურ-ტერციულია. ასეთივე წყობა აქვს თუშურ ჭიანურს. ჭიანურს ინახავენ ცეცხლთან ახლოს, ხოლო დაკვრის წინ ცეცხლზე ან მზეზე ათბობენ ხოლმე, განსაკუთრებით ავდრიან დღეს (ეს ფაქტი დასტურდება ყველა კუთხეში, სადაც გავრცელებულია ხემიანი საკრავი). ტყავზე მოქმედებს ქარი და სინესტე და უკეთესი ხმების მისაღებად ათბობენ მას. სვანეთსა და რაჭაში ჭუნირის ჟღერადობის მიხედვით ამინდის წინასწარმეტყველებაც სცოდნიათ. როცა უამინდობაა მოსალოდნელი, ჭუნირი ძალიან ჩუმად და არასუფთად ჟღერს. ჭუნირს ცხენის ძუის სამი სიმი აქვს გაბმული, რომელთაგანაც კიდური, ე.ი. პირველი და მესამე, მომართულია კვარტით, ხოლო შუა სამი პირველთან ტერციას წარმოქმნის. ჭუნირს უკრავენ შვილდაკის საშუალებით, რომელსაც აგრეთვე ცხენის ძუა აქვს გაბმული. ცხენის ძუის გამოყენება ანიჭებს საკრავს მეტად ნაზსა და სასიამოვნო ტემბრის ხმოვანებას. შემთხვევით არ არის, რომ ჭუნირი მელოდიის შემსრულებელი საკრავია, ხშირსდ ჩანგთან ერთად გამოიყენება და მის თანხლებას ემყარება. საყურადღებო დამოწმებული ფაქტია - ჭუნირზე დაკვრა მიცვალებულთან დასაფლავების წინა ღამით. ერთ-ერთი ნათესავი მიცვალებულისა (კაცი) დაჯდება და წყნარი ხმით ჭუნირზე დაამღერებს. იგი იგონებს მიცვალებულს და ამ გვარის სხვა მიცვალებულებს. ჭიანურს სევდიან სიმღერებთან აკავშირებენ. მაგრამ მას იყენებენ დღეობებში, ქორწილში. საერთოდ ის მწუხარების საკრავად აქვთ წარმოდგენილი. სვანეთში არის გამოთქმა - «ჭიანური ჭირის არისო».
ჩონგური
შენი მოთქმანი, კაეშნის ხმანი

ხანცა ოხვრანი, ხანც ამოსკვნანი,

წარსულთა დროთა მოგონებითა,

სულს აფიქრებენ!


ნიკოლოზ ბარათაშვილი


ჩონგური გავრცელებულია დასავლეთ საქართველოში (სამეგრელოში, გურიასა და აჭარაში). სხვადასხვა კუთხის ჩონგურები გარეგნულად განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. ჩონგური ძირითადად წარმოადგენს სააკომპანემენტო საკრავს. მისი თანხლებით სრულდება სოლო ერთხმიანი, ორ და სამხმიანი სიმღერებიც, მაგრამ ტრადიციულ რეპერტუარს ერთხმიანი სახუმარო და სატრფიალო სიმღერები შეადგენს. ჩონგურისა და დოლის გაერთიანება ანსამბლად განსაკუთრებით ხშირია აჭარაში. ამ შემთხვევაში ანსამბლში მონაწილეობს ერთი ჩონგური და ერთი დოლი. ერთზე მეტი ჩონგური ერთდროულად არ გამოიყენება. ჩონგურის აკომპანემენტით ასრულებდნენ ქალები სიმღერებს კოლექტიური შრომის დროს. ქალების "ნადი" იკრიბებოდა ღამით, როდესაც ქალები ოჯახურ საქმეს მორჩებოდნენ. მათი სამუშაო იყო მატყლის დაჩეჩა, შესტვა, მოტოლვა, მოძახვა, ბამბის დაჩიხრიხება, მისი ძაფად ქცევა, ბუმბულის დაკეკვა და სხვ. ჩონგურზე და ფანდურზე უფრო ქალები უკრავდნენ, რაც მათ უფრო შვენოდათ კიდეც. კარგად იცოდნენ ამ საკრავების გამოყენება ადგილისა, დროისა და ვითარების შესაბამისად. ამ საკრავს დღესაც ჰყავს თავისი ქომაგნი. ჩონგური წარმოადგენდა ოჯახის აუცილებელ ნივთს. იგი ინახებოდა კედელზე ჩამოკიდებული. ჩონგური დგას განვითარების უფრო მაღალ საფეხურზე, ვიდრე ფანდური. ეს გამოიხატება არა მარტო კონსტრუქციის სრულყოფაში (სარეზონანსო კორპუსის მოცულობა, დახვეწილობა, კედლების სისქე, სიმების მასალა) და ამასთან დაკავშირებით ტემბრის ხარისხთან, არამედ ჰარმონიულ შესაძლებლობათა სიმდიდრესა ("აკორდთა მარაგის" სიმდიდრე) და დაკვრის ხერხებშიც. ჩონგურის საერთო სიგრძეა_978-1156მმ, ჩონგური, ისევე როგორც ფანდური, შედგება სამი ძირითადი ნაწილისაგან: კორპუსისაგან, სახელურისა(ტარი) და დამხმარე ნაწილებისაგან. კორპუსი შედგება მუცლისა(1) და ზედა დეკისაგან(2), ტარი_თავისა(3) და ყელისაგან(4), დამხმარე ნაწილებია მოქლონები(5), ხარაკი(6), ჯორა(7), ღილი(8). მუცელი(1) შედგება 7-8 ერთმანეთზე მიწებებული 2-3მმ სისქის თუთის ტკეჩისაგან. განაპირა ტკეჩებზე გაკეთებულია 3-5მმ დიამეტრის 6 სახმო ნახვრეტი. მუცელი დაკრულია 2-3მმ სისქის ფირფიტაზე. ზედა დეკა(2) შედგება სამი ერთმანეთზე მიწებებული ნაწილისაგან. ძირითადი (შუა) ნაწილი გაკეთებულია ნაძვისაგან; მასზე ორივე მხრიდან მიკრულია ნახევარმთვარის ფორმის თითო ფირფიტა, რომელიც დამზადებულია თუთის ხისგან. კორპუსის სიღრმეა 160-170მმ. ტარი გაკეთებულია კაკლის ხისგან. თავზე(3) გაკეთებულია სამი ნახვრეტი მოქლონებისათვის და ერთი_თასმისათვის, რომლითაც ინსტრუმენტს ჰკიდებენ. ყელი(4) ზემოდან ბრტყელია და ქვემოდან მრგვალი. მასზე გაკეთებულია ერთი ნახვრეტი, რომელშიც ჩასმულია ზილის სიმის დამჭერი მოქლონი(5). სახელურსა და კორპუსს შორის მდებარე შემაერთებელი ნაწილის ქვედა ნაწილი 7 პატარა ტკეჩისგან შედგება, რომლებიც იმავე მასალისგანაა გაკეთებული, რისგანაც მუცლის ტკეჩები. ჩონგურს ოთხი სიმი აქვს. მეოთხე ანუ "ზილის" სიმი დაახლოებით 1/3_ით მოკლეა. გრძელი სიმები ერთი ბოლოთი მიმაგრებულია საკრავის თავზე განლაგებულ ნახვრეტებში ჩასმულ მოქლონებზე, ხოლო მეორე ბოლო დანარჩენ სიმებთან ერთად ჩონგურის ბოლოზეა მიმაგრებული. ამასთანავე, "ზილის" სიმი მდებარეობს I და II გრძელ სიმებს შორის, ე.ი. მოკლე სიმი ქვემოდან მეორეა. ჩონგურის სიმები მზადდებოდა აბრეშუმის ძაფისაგან. ძაფს გრეხდნენ, სანთელს უსვამდნენ და სიმად ხმარობდნენ. დღეს აბრეშუმის სიმებიანი ჩონგური თითქმის არსად გვხვდება. ჩონგურს რამდენიმე წყობა აქვს. ამასთანავე, სიმღერების ერთი რიგი სრულდება ერთ წყობაში, მეორე__სხვა წყობაში. ერთი სიმღერა ან ინსტრუმენტული ჰანგი სრულდება თავიდან ბოლომდე ერთ წყობაში. ჩონგურის დიაპაზონი თავსდება მე-3 სიმის მიერ გამოცემული (ყველაზე დაბალი) და ზილის სიმის მიერ გამოცემული (ყველაზე მაღალი) ბგერების ფარგლებში. ამიტომ მისი დიაპაზონი ყველა წყობაში სხვადასხვაა: ოქტავა, სეპტიმა ან ნონა.

ჩონგურის დამზადების ტექნიკა უფრო დახვეწილია და უფრო მაღლა დგას ვიდრე ფანდურისა. ჩონგურს გამოღრუებული კორპუსის ნაცვლად თხელი ფირფიტების შეწებებით მიღებული კორპუსი აქვს (ხშირად ფანდურსაც). ამის გამო შესაძლებელია კორპუსის კედლების მაქსიმალურად გათხელება, მისი "მოღუნვა" ისე, რომ დიდი სარეზონანსო მოცულობა შექმნას. ეს თავის მხრივ, გავლენას ახდენს საკრავის ტემბრზე. ამას ერთვის სიმებად აბრეშუმის ძაფის მასალის გამოყენება, რაც ნაწლავების სიმებთან შედარებით წინგადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენს ტემბრის გაუმჯობესების გზაზე. საუკეთესო მოხელეთა გადმოცემით, საკრავის დასამზადებლად: არჩევენ უკოჟრო, "სუფთა" ხეს, იმ ადგილიდან, სადაც ხშირად უბერავს ქარი. საჩონგურედ უმჯობესია ტოტებშუა მდებარე ხის ნაწილი. ხის მრუდე ტოტებიანი ნაწილი ამ მიზნისათვის უვარგისია. საგანგებოდ მოჭრილ ხის მორს შუაზე გააპობენ, თითოეულს "დედას" უწოდებენ. ორივე გამოსადეგია ჩონგურისათვის. სახლში მოტანილ ამ მასალას მოარიდებენ მზესა და ქარს. მათი შენახვა უმჯობესია სიგრილეში, სადაც უნდა ინახებოდეს 30 დღეს. თუ მასალა კარგად არ გამოშრება, იგი გაიბზარება და შრომა წყალში ჩაცვივდება. "დედა" ასე უნდა დამზადდეს: სატეხით ჯერ გულს ამოუღებენ, ხოწით ამოასუფთავებენ; წინდაწინ მომზადებული აქვთ საგულე, მას წებოთი დაკვრაღა უნდა "დედაზე". ასე რამდენიმე საათი აჩერებენ. შემდეგ ტარზე საქცევებს და უღელს უმაგრებენ, ამას საქცევის უღელი ეწოდება. უღლის ფიცარს სახმოდ შუაში ტეხავენ, მერე ლარების გადასაწყობად ჯორას უკეთებენ. ჯორას "ქედზე" 4 ჭდეს ამოჭრიან, რათა მასში ადვილად ჩაჯდეს ლარი. ჩონგურის გულის ფიცარი ფიჭვის უნდა იყოს, რომ წკრიალა ხმა გაიღოს და ზარივით აგუგუნდეს. ერთი ჩონგურის გაკეთებას 3 დღე სჭირდება. ასეთია აღმოსავლეთ საქართველოში ჩონგურად წოდებული საკრავის დამზადების წესი. დაახლოებით ასევე მზადდება ფანდური. რაც შეეხება დასავლურ ჩონგურს, იგი სხვანაირად კეთდება: აღმოსავლური ჩონგურის ტანი ერთიანი ხისაა, დასავლეთის ჩონგურის ტანი ნაჭრებისაგან, ბჟოლის ხის თხელი შოლტებისაგან შედგება. გვამს ზემოდან დაკრული აქვს "გულის ფიცარი", ხოლო ზემოთ ტარი. ტარი დაყოფილია "საქცევებით". ტარს ბოლოში აქვს სამი საჩხირე, ხოლო ქვემოთ, ტარის დასაწყისთან - ერთი. დანარჩენი ნაწილები: ჯორაკი, ჭდეები და ლარის (აბრეშუმის ძაფი) გამოსაბმელი კინთა ბოლოს უკეთდება, შემდეგ აებმის ლარები, ანუ სიმები (აბრეშუმისა) და აწყობისათვის, ძირითადად, ესაა საჭირო ..." ჩონგური დღევანდელი ფანდურისაგან განირჩევა არა მარტო ტანის აგებულებით და სიმთა რაოდენობით (პირველს აქვს 4 სიმი, მეორეს 3), არამედ შესრულების წესითაც. ჩონგურზე დაკვრა "თითების აყრით" (ამოსმით) სწარმოებს, ფანდურისა კი "ხელჩამოკვრით (ჩამოსმით). ჩონგურის ლარი ცხვრის ნაწლავისაა. ნაწლავი ჯერ უნდა გაირეცხოს, შემდეგ ნედლად უნდა გაიჭიმოს სიგრძეზე, გაშრება მზეზე ორ-სამ დღეს. მერე გაუსვამენ ნიორს, როცა მოიხსნება, გორგლად უნდა დახვევა და ხმარობენ, როცა საჭირო იქნება. ფანდური და ჩონგური ყელიან-მუცლიანი სიმებიანი საკრავის ორ სხვადასხვა ფორმას წარმოადგენენ. ამაზე მეტყველებს პრინციპული მსგავსება მათ შორის, კერძოდ, მსგავსება კონსტრუქციის, ბგერის წარმოებისა და ფუნქციის მხრივ. ფანდურსა და ჩონგურს შორის მსგავსება კონსტრუქციის მხრივ მჟღავნდება პირველ რიგში გარეგნულ ფორმაში: ორივე საკრავი სიმებიანია, ორივეს გამობერილი მუცელი და ვიწრო ტარი აქვს. ბგერათწარმოების ხერხი ერთნაირი აქვთ - სიმებზე თითების ჩამოკვრა (აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ხერხი ფანდურზე ერთადერთია, ხოლო ჩონგურზე - ძირითადი). ფანდურსა და ჩონგურს შორის მსგავსება მათი დანიშნულების მიხედვით გამოიხატება შემდეგში: 1) ორივე საკრავი ძირითადად სააკომპანემენტოა, სოლო ჰანგებს მასზე წარმოადგენენ მხოლოდ საცეკვაო მელოდიები; 2) ორივე საკრავი გამოიყენება ქალთა კოლექტიური შრომის დროს ("მჩეჩლობა" და "ნადი") და 3) ორივე საკრავი გამოიყენება უძველესი წარმოშობის წეს-ჩვეულებებში (მაგ. "ბატონების" კულტთან დაკავშირებული წეს-ჩვეულებები). ეს არის ის ძირითადი ნიშნები, რითაც ფანდური და ჩონგური ემსგავსებიან ერთმანეთს. ამის საფუძველზე ვასკვნით, რომ ეს ორი საკრავი ადრე ერთი უნდა ყოფილიყო. თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებასაც, რომ ფანდური და ჩონგური განვითარების სხვადასხვა ეტაპებს შეესაბამებიან, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთი მათგანი ზემოთ ჩამოთვლილი ნიშნების მქონე საკრავის განვითარების შედეგს წარმოადგენს. ამ ნიშნების მატარებლად დღესაც ფანდური გვევლინება და ამიტომ, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ჩონგური ფანდურიდან არის წარმოშობილი. ამგვარად, ჩონგური უნდა წარმოშობილიყო არა უგვიანეს XVII საუკუნისა სამ სიმიან ფანდურზე ზილის დართვით. ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსაკუთრებით ბარად, სამ სიმიან ფანდურს "ჩონგურს" ეძახიან, ხოლო მთის კუთხეებში - "ფანდურსაც" და "ჩონგურსაც". ამასთანავე, მთხრობელები აღნიშნავენ, რომ "ფანდური" ძველი სახელია და "ჩონგური" შემდეგ შერქმეული.

 მრავალღერიანი სალამური: ლარჭემ-სოინარიქართული მრავალღერიანი სალამური გვხვდება დასავლეთ საქართველოს ორ კუთხეში: სამეგრელოსა (ლარჭემი) და გურიაში (სოინარი). ქართული მრავალღერიანი სალამური შედგება (აწყობილია) სხვადასხვა სიგრძის ექვსი მილისაგან. თვითოეული მილი გამოსცემს გარკვეული სიმაღლის ბგერას. მილები შეკრულია კანაფით და ხის ქერქით. მეგრულ ლარჭემსა და გურულ სოინარს შორის პრინციპული განსხვავება არ არის. გურული სოინარი უფრო მინიატურულია, მეგრული ლარჭემი შედარებით დიდია. ყურადღებას იქცევს ლარჭემისა და სოინარის მილთა განლაგება. მილები განლაგებულია ერთმანეთის გვერდით შემდეგნაირად: ცენტრში გრძელი მილები, ხოლო ნაპირებისაკენ კლებადი სიგრძით. ეს გამომუშავებული კონსტრუქციული ფორმა, დასავლეთ საქართველოში მკაცრადაა დაკანონებული. ასეთი კონსტრუქცია უაღრესად იშვიათია, თუ არ ვიტყვით, რომ ერთადერთია ყველა ცნობილ მრავალღერიან სალამურთა შორის, რომელთა მილები თანმიმდევრულად სიგრძის მიხედვით არის დალაგებული. როგორც უკვე ავღნიშნეთ, სოინარი შედგება ლერწმის ექვსი სალამურის ანუ ლულისაგან. პირველ ლერწმად უგრძესი ითვლება, რომელიც ყველაზე ბოხ ხმას გამოსცემს. მას გურიაში დიდი ბანი ჰქვია, ხოლო ეგრისში - მებანე. მეორე ლულად მის მარცხნივ მოთავსებული ლერწამი იწოდება. იგი პირველზე მოკლეა და უფრო წვრილ ხმას გამოსცემს. გურიაში მას საშუალო და პატარა ბანი ჰქვია, სამეგრელოში კი მებანე. მესამე ლულას, პირველის მარჯვნივ მდებარეს, შევსებულ ლულას ეძახიან. ის მეორეზე მოკლეა და უფრო წვრილ ხმას გამოსცემს. გურიაში მას მესამე ხმა ეწოდება და დამწყები ხმის მოვალეობას ასრულებს. მას კიდევ გიმაჭყაფური, ანუ გემაჭყაფალი ჰქვია სამეგრელოში. მეოთხე ლულად მეორის მარცხნივ მოთავსებულ ლულას თვლიან. იგი მესამეზე მოკლეა და უფრო წვრილ ხმას გამოსცემს. მას გურიაში მეოთხე ხმაც ჰქვია და გადატანილიც, სამეგრელოში კი მეჭიფაში ეწოდება. ჭიფე მაღალ პირველ ხმას ნიშნავს, ამიტომ მეჭიფაში, რომელიც მებანის მსგავსად არის ნაწარმოები, მეწვრილეს უდრის, ე.ი. წვრილი ხმის გამომცემია. მეხუთე ლულა მესამის გვერდით არის მოთავსებული. მას გურიაში მეხუთე ხმას, ანუ მოძახილს უწოდებენ. ეგრისში ამ ლერწამსაც გემაჭყაფალი, ე.ი. დამწყები ჰქვია. მეექვსე ლულა მარცხნივ განლაგებული უკანასკნელი ლერწამია. იგი ყველაზე მოკლეა და უწვრილეს ხმას გამოსცემს. გურიაში მას მეექვსე ხმას, ან კრიმანჭულს უწოდებენ. ზოგნი ამ მილსაც მოძახილს ეძახიან. სოინარის დამკვრელები პირველ გრძელ ლულას ბანად თვლიან და მთელი საკრავის ძირითად ლერწმად მიიჩნევენ. მესამე ლულა წყებაა, მეხუთე მოძახილი, მეექვსე კრიმანჭული. ლარჭემის (სოინარის) დიაპაზონია ტონ-ნახევარტონიანი. ჩაბერვა ხდება ერთდრულად ორ მილში. ასეთი ჩაბერვით მიიღება ტერციები. სოინარი შემსრულებელს უჭირავს ვერტიკალურად, (ბგერის გამოცემა ჩაბერვით ხდება). "დაკვრის წინ", სამეგრელოშიც და გურიაშიც საკრავის მილებს ნახევარი საათით წყლით შეავსებდნენ, რათა საკრავს სუფთა ბგერები ექნეს. როგორც ჩანს, ეს არის პროფილაქტიკური საშუალება იმისათვის, რომ მილები არ დაიბზაროს. ამის შემდეგ იგი წმიდა, მკაფიო ხმას გამოსცემდა. მრავალღერიან სალამურზე შემსრულებლებად გვევლინებიან მხოლოდ მამაკაცები. ლარჭემსა და სოინარზე სრულდება მწყემსური და საცეკვაო მელოდიები. ქართული მრავალღერიანი სალამური ძირითადად დაკავშირებულია მწყემსურ ყოფასთან, ხოლო მისი გამოყენება ქორწილში, ხატობა-დღეობებში, გვიანდელი მოვლენა უნდა იყოს. სამეგრელოში ლარჭემი მწყემსების საკრავს წარმოადგენს. მწყემსები ლარჭემზე დაკვრით თავიანთ ჯოგს თავს უყრიდნენ.

სამეგრელოში არსებობს სამი სხვადასხვაგვარი ჰანგი, ერთი, რომლითაც ჯოგი მიჰყავთ საძოვარზე, მეორე, რომელსაც ასრულებენ დაბრუნებისას და მესამე, რომელსაც მწყემსი ასრულებს, როცა ჯოგს აძოვებს. მწყემსების თქმით, ამ ჰანგის დაკვრაზე ჯოგი უკეთესად ძოვს. შემთხვევითი არ არის ის ფაქტი, რომ ლარჭემზე სხვადასხვა მწყემსური მელოდიები სრულდება, რომლებიც მწყემსის შრომის სხვადასხვა პროცესთანაა დაკავშირებული. ანალოგიური ფაქტები საქართველოს სხვა კუთხეებშიც დასტურდება. ლარჭემზე სამეგრელოში უკრავდნენ ქორწილებში, დღეობებში. გურიაში სოინარი წარმოადგენდა სასიგნალო საკრავს. ამ საკრავის ხმაზე იკრიბებოდნენ სხვადასხვა სოფლის მონადირეები, რომლებიც კვერნაზე სანადიროდ მიდიოდნენ. გურიაში ყოფილან სოინარზე ისეთი ოსტატი-შემსრულებლები, რომელთაც ბულბული შეჰყავდათ შეცდომაში. თურმე ბულბული გამოეპასუხებოდა მათ დაკვრის დროს. ჩასაბერი საკრავები, განსაკუთრებით ლერწმის სალამურები, სხვადასხვა ხალხში აღიარებულია მწყემსის ატრიბუტად. საკრავის ფორმის გამომუშავება დაკავშირებულია ორხმიანად შესრულების ტრადიციასთან, ხოლო ეს უკანასკნელი, განაპირობა დასავლეთ საქართველოს კუთხეებში გაბატონებულმა მრავალხმიანობის ფორმამ, კომპლექსურმა მრავალხმიანობამ.

სანკტ-პეტერბურგის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ინახება 21 ღერიანი სალამური ლარჭემის სახელწოდებით (საინვენტარო ნრ. 5345-დ), რომლის მილები განლაგებულია სიგრძის მიხედვით. სოინარის დამზადება შთამომავლობით გადადიოდა გურიასა და სამეგრელოში. ამ საკრავის გაკეთებასა და დაკვრის ტექნიკას მამა-პაპანი ასწავლიდნენ შვილებს. ამ გზით ეს საკრავი დღემდე შემოინახა გურიასა და სამეგრელოში. ზოგჯერ რამდენიმე სოინარის (ორი, ოთხი) ხმას შეაუღლებდენენ. ოთხი ექვსლულიანი სოინარი ხშირად გამოიყენებოდა ქორწილში, ლხინსა და ცეკვა-თამაშის დროს. ლარჭემზე, დაირასა და სვანურ ჭიანურზე (ჭუნირ) ზოგჯერ ერთდროულად უკრავდნენ. სოფელ ჩქვალეთში დიდ ხუთშაბათს ხალხი წირვის შემდეგ კარდაკარ დადიოდა, მღეროდა და თან ლარჭემზე უკრავდა. ეს უკანასკნელი შეუღლებული იყო დაირასა და ხის ან სპილენძის საყვირთან. გურია-სამეგრელოში ლარჭემზე დამკვრელები ხშირად ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს (ეს ჩვეულება ძველ საბერძნეთშიც მწყემსთა შორის იყო გავრცელებული) ამ შეჯიბრებაში გამარჯვებულად ის მუსიკოსი ითვლებოდა, რომელიც უფრო მეტ ხანს დაუკრავდა. ხშირად იმარჯვებდა ხოლმე პატარა სოინარზე დამკვრელი, ვინაიდან პატარა სოინარი ნაკლებ სუნთქვასა და მოძრაობას საჭიროებდა, რაც ფიზიკურად იოლად დასაძლევია.დოლიქართული დასარტყამი საკრავები მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. მათ რიცხვს მიეკუთვნებიან დაფი ანუ დაირა, დაფდაფი ანუ დოლი, ნაღარა, ტაბლაკი, დიპლიპიტო, წინწილა და სხვ. რამდენადაც აღნიშნულ სახელწოდებათაგან ზოგი უცხოურია, ხოლო ზოგი კი ქართული, საჭიროდ მიგვაჩნია აღნიშნულ საკრავთა ცალ-ცალკე განხილვა და მათი სახელწოდებების დადგენა. დოლი გავრცელებულია საქართველოს ბარის კუთხეებში. დოლი წარმოადგენს ხის პატარა ცილინდრულ კორპუსს(1), რომლის ორივე მხარეზე გადაკრულია ტყავი(2). ტყავი დამაგრებულია თასმებით და მასში გაყრილია რკინის რგოლები(3), რომლებითაც იჭიმება ტყავი. დოლის სიმაღლე ისე შეეფარდება ჟღერადი ზედაპირის დიამეტრს, როგორც 3:1. დოლზე (უფრო მეტად) უკრავენ ხელებით ან ჯოხებით. ზოგჯერ ჯოხს გაგანიერებული ბოლო აქვს. დოლი უჭირავთ მარცხენა იღლიის ქვეშ ან ჩამოკიდებული აქვთ. უკრავენ მჯდომარე მდგომარეობაში. ზოგჯერ მედოლე თვითონაც ცეკვავს. დოლზე ჯოხებით დაკვრისას, ერთი ჯოხით ურტყამენ ცალ მხარეს (ტყავზე), მეორეთი - მეორე მხარეს. ჯოხებს აქვთ ყულფები, რომლებითაც ჯოხები შემსრულებელს ხელებზე აქვს მიმაგრებული. დოლზე მიიღწევა ტრელები, ტრემოლო, ფორშლაკები. როდესაც ფორტე-ს ეფექტის მიღწევა სურთ, უკრავენ შუა ადგილას, ხოლო პიანო-ს დროს - დოლის ნაპირებზე. დოლის კორპუსი კეთდება ხისაგან. მისცემენ ცილინდრის ფორმას და გადააკრავენ ტყავს, რომელსაც ამაგრებენ თოკით ან თასმით. დოლზე უკრავენ ძირითადად მამაკაცები; ცეკვის დროს დოლი ხაზს უსვამს ცეკვის რიტმს. დოლთან ერთად ხშირად ხდება სხვა ერთი რომელიმე საკრავის გაერთიანება ანსამბლად, მაგალითად ჩონგურის ან ჭიბონის, ზურნის, დუდუკების და იშვიათად სალამურის.


დუდუკი 
დუდუკი ჩასაბერი საკრავია; დუდუკის ძირითადი ნაწილებია: ლულა(1), ყამიში(2), ხუფი და რეგულატორი. ლულა(1) მზადდება უმთავრესად ჭერმის, აგრეთვე, თუთისა და ბზის ხისაგან. ლულაზე ზემოდან ამოჭრილია 8-9 და ქვემოდან 1 ნახვრეტი(თვალი). ლულაში ჩადგმულია ლელის ან ლელქაშის ბრტყელი ორმაგი მილაკი__ყამიში(2).დუდუკის ბგერათრიგი დიატონურია. ნახვრეტების ნაწილობრივ დახურვისას მიიღება ქრომატული ბგერათრიგიც. დუდუკი არის როგორც საანსამბლო ისე სოლო საკრავი, აქვს ნაზი, რბილი ხმოვანება. «დასტა», აღმოსავლეთ მუსიკალური საკრავების დამკვრელთა მცირე ანსამბლი, შედგება ორი ზურნისა ან ორი დუდუკისა და დოლისაგან. მელოდიას ასრულებს ერთი მეზურნე - «უსტა» - ოსტატი; მეორე მეზურნე - «დამქაში» - მელოდიას ბურდონული ბანით მიჰყვება კილოს ძირითად საფეხურზე. მედოლე დახელოვნებული მომღერალიცაა. დუდუკის რეპერტუარი მრავალფეროვანია; ასრულებენ უმთავრესად საყოფაცხოვრებო, სატრფიალო, სალაღობო, ლირიკულ, საცეკვაო მუსიკას. დუდუკი საქართველოში აღმოსავლეთ ქვეყნებიდან შემოვიდა XVII საუკუნეში, იგი ყარაჩოღელებისა და თავადიშვილების დროსტარების განუყრელი თანმხლები იყო. დუდუკი თანდათანობით განვითარდა და გამდიდრდა ქართული რეპერტუარით. ანსამბლმა განსაკუთრებით წარმატებას XX საუკუნის 30-იან წლებში მიაღწია, როდესაც ცნობილმა ხალხურმა მომღერალმა ანა ვარდიაშვილმა მას მესამე დუდუკი დაუმატა. ამიერიდან დასტამ იწყო სამხმიანი ქართული სიმღერების შესრულება და დიდი პოპულარობა მოიპოვა საქართველოში და მის საზღვრებს გარეთაც. დუდუკს ისე როგორც ჩასაბერ საკრავთა ჯგუფის ყოველ წევრს, ახასიათებს განსაზღვრული აღნაგობა და ინტონაცია. დუდუკის ძირითად ინდივიდიალურ თავისებურებას საამო და გულში ჩამწვდომი ხმა წარმოადგენს. ამ თვისების გამო ეწოდებოდა მას «ტკბილი დუდუკი». მწერალ ვასილ ბარნოვის თქმით, იშვიათად თუ მოიძებნება დუდუკზე ტკბილი და ნაზსევდიანი ხმის მქონე ხალხური საკრავი რომლის კილო ასე ახლობელია ქართველი კაცისათვის, მაგრამ არა მარტო ტკბილ ხმათათვის შეიყვარა იგი ჩვენმა ხალხმა. კოლორიტული ქართული სიმღერა, წარსული ცხოვრებით დაღდასმული მისი ნაღვლიანი კილო, გამოძახილს ჰპოვებდა ტკბილი დუდუკის ჰანგებში. მის ხმებში აქსოვდა და ასახიერებდა ქართველი კაცი თავის გულის ნადებს, შინაგან განცდებს, ტკბილმა ტემბრმა და დიდმა გამომსახველობითმა ძალამ დუდუკი ხალხის საყვარელ მუსიკალურ საკრავად აქცია. დუდუკს ქართულ ხალხურ მუსიკალურ მემკვიდრეობაში მტკიცე და ღრმა ტრადიციები გააჩნია, ამას, სხვა მრავალ ფაქტთან ერთად, მისი დამზადების მაღალი კულტურაც მოწმობს. ამისსავე დამადასტურებელია ის გარემოებაც, რომ დუდუკის გაუმჯობესება - დასრულება (სხვადასხვა ხმის მისაღებად საგანგებო საშუალებათა ძებნა), როგორც ამას ქვემოთ დავინახავთ, ქართველ მედუდუკეთა დაუცხრომელი ზრუნვისა და შემოქმედებითი ძიების საგანს წარმოადგენს. უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენს ძველ წერილობით წყაროებში ამ საკრავის რაობისა და წარმომავლობის შესახებ პირდაპირი ცნობები არ მოიპოვება, არც სახელი - დუდუკი ჩანს. ამ მიმართებით გარკვეული მნიშვნელობა ენიჭება ტრადიციით მიმდინარე ზეპირგადმოცემებს და ხანდაზმულ პირთა ჩვენებებს. მაგალითად, 1935 წელს აკად. ივ. ჯავახიშვილის თაოსნობით შეკრებილ შინამრეწველობის ისტორიის მასალებში დაცულია 63 წლის ნიკო დავითნიძის ნაამბობი: «შიგნით კახეთში, სულ წინათ, ყოფილა გამწვარი ხე, აი როგორც სალამური, ეგეთი ყოფილა. იმას ჰქვიოდა დუდუკი, ის უკრამთ უწინა. იმ დუდუკს ჯერ არაფერი ჰქონია: აი, როგორც უენო სალამური იმ ჯურა ყოფილა. მერე იმ დუდუკისთვინა მაღლიდან ჩალები გაუკეთებია: პირში უკეთებდნენ იმ ჩალებს და იქიდან ჰბერამდნენ. იმას ჰქონდა მძიმე, შეწყობილი ხმა. მერე გააკეთეს ბოლობრტყელი დუდუკი და ზურნა დაუძახეს... დუდუკიდან მოუგონებიათ ზურნა... იმ ზურნას სტვირსაც ეძახიან და ვინც დაუკრამდნენ, მესტვირეებს ვეძახდით იმათა». დუდუკი და ზურნა სხვადასხვა საკრავია. «მათ საერთო ის აქვთ, რომ ორივე საკრავი ენიანია, თუმცა სწორედ ეს ენაა, რომ განასხვავებს მათ ერთმანეთისაგან. პირველის ენა საგანგებოდ მზადდება ლერწმისაგან, მეორეს ენა (ყამიში) - სხვა ხასიათისაა. ისინი მოყვანილობითაც განირჩევიან. პირველს შვეტი, სწორად გაყვანილი გრძელი ტანი აქვს, მეორეს - კონუსისებური, ბოლოგანიერი. ორივე საკრავს 9-9 სახმო თვალი აქვს, რვა თვალი ზემოდან და თითო-ქვემოდან.» პირველიცა და მეორე მთხრობელიც ხაზს უსვამენ, რომ ეს საკრავები ხმის მიხედვითაც განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. დუდუკი «წმინდა ხმაზე იძახის», «დაბლად და ტკბილად უკრავს», ზურნა კი «მაღალ ხმაზე ჭყივის და მსმენელს აგულისებს». ამ ორი საკრავის შედარებისას მედუდუკეები განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ თითოეული მათგანის მუსიკალურ ჟღერადობას. მათი თქმით დუდუკი «მიმქრალი», წმინდა წკრიალა ხმით ჟრერს და «ღუღუნებს», ზურნა მაღალი, მყიფე და გაბზარული ხმით «როშავს». ამის გამო, ეს საკრავები თავისი ფუნქციითაც განირჩევიან. დუდუკი, პირველყოვლისა, ლხინის სუფრის თანმხლებია. იგი მისი მშვენება და სამკაულია, ისე როგორც სტვირი. ქართული სერობისათვის ეს დამახასიათებელი მომენტი იყო. თვით ამ ნაშრომის ავტორი მოწმეა იმისა, რომ დუდუკი დღეობების, სიმღერა-თამაშის, ქორწილებისა და ლხინის განუყრელი თანმხლები იყო. ქართლში კერძოდ, სოფელ რუისში, სადაც ფერისცვალობის დიდი დღეობა იმართებოდა, გლეხი თუ აზნაური მედუდუკეთა სამეულის (დასტის) ჰანგების თანხლებით ატარებდა დროს და ილხენდა.
  ზურნა უფრო მოწოდებითი, შემაგულიანებელი, გმირული სულისკვეთების გამომხატველი საკრავი იყო. იგი ამ დანიშნულებით იხმარება ახლაც. ზურნა საანსამბლო საკრავია. ანსამბლში შედიან პირველი და მეორე ზურნები და დოლი. ზურნაზე სრულდება საცეკვაო, საჭიდაო და სადღესასწაულო მელოდიები. ზურნის ძირითადი ნაწილებია: ღერო(1) და ყამიში(2). ღერო(1) მზადდება უმთავრესად გარგარის, აგრეთვე კაკლის ხისგან. ღეროზე ზედა მხრიდან ამოჭრილია 7-8 თვალი, ქვედა მხრიდან ერთი თვალი. ბოლოგანიერი ღეროს სიგრძეა 280-300 მმ. ღეროს უკეთდება ლერწმისაგან დამზადებული ყამიში(2). ზურნის დიაპაზონია მცირე ოქტავის ”სი”-მესამე ოქტავის “დო
დუდუკის კეთების ტრადიცია საქართველოში ახლაც ცოცხლობს და, შეიძლება ითქვას, წარმატებით ვითარდება. აი როგორ აღწერა საკრავის დამზადების პროცესი ცნობილმა მედუდუკემ მიხეილ ადამაშვილმა: «დუდუკი ძირითადად ჭერმისა და ბზის ხისაგან კეთდება. ჭერმისაგან დამზადებული დუდუკი საერთოდ ძალზედ ხმიანია, ფართო რეზონანსი აქვს. ბზის დუდუკი, მტკიცე და მკვიდრია, მაგრამ ხმის სინარნარითა და ჟღერადობით პირველს ვერ ედრება. სამასალე ხე მზვარე ადგილასაა უკეთესი. საქართველოში ყველაზე კარგი მასალა ავჭალასა და დიღომში იზრდება. საერთოდ, საკრავის დასამზადებლად უმჯობესია შვეტი, ტოტებამდე უროკო ტანი ხე, რომელიც ადვილად ემორჩილება დამუშავებას. სამასალედ შერჩეული ზრდადამთავრებული ჭერმის ხე უნდა მოიჭრას, როდესაც მას შემშრალი აქვს როპი. შემდეგ ამისა, შერჩეული ტანი ხე დაიმორება ზომაზე (მორის სიგრძე საშუალოდ 40-50 სმ). დაჭრილ მორებს თავსა და ბოლოზე საქონლის პატივსა და მიწას მოსცხებენ, რათა ნედლი ხე არ «გაიღვეროს» და «დაიფრაკოს». შემდეგ ამ სახით შემზადებულ სადუდუკე ხის მორებს ჩრდილში, მშრალ ადგილას ინახავენ და აცლიან გაშრობას და შეჭკნობას. ორი-სამი თვის შემდეგ მასალა საკმაოდ გამომშრალია და აღარ არის საშიში, რომ დასკდეს. ამის შემდეგ მორს აიღებენ, ცილას შემოათლიან და გულზე დააყენებენ. დააპობენ ზომაზე. თითოეულს დახვრეტენ «ციბრუტით». ამ სახით მიღებულ შინაგან სიღრუეს მართხაფი ეწოდება. იტყვიან: «რა მართხაფია შიგნით» ე.ი. რას უდრის დიამეტრიო. გახვრეტის შემდეგ გაიჩარხება თანაზომიერად. კედლის სისქე უნდა დავიდეს 20-21 მმ-დე. მხოლოდ თავთანაა სულ მცირედით გაგანიერებული (დაახლოებით 1 სმ-ის დაშორებით ნახვრეტიდან), რათა მასში ადვილად ჩაჯდეს ლელის «საბაგური» (ყამიში), რომლის სიმსხო 3-4 მმ-ს უდრის. ამ სახით გამზადებული სადუდუკე ახლა თვლების გაწყობას საჭიროებს. ამისათვის დუდუკს ზედაპირზე უკეთდება რამდენიმე «სახმო თვალი». თითოეული «თვალი» (ნახვრეტი) მრგვალი მოყვანილობის და ერთნაირი სიდიდისაა. დუდუკს აქვს ათი თვალი: 9 მათგანი ზემო თვალია თანრიგით (000 000 000), ხოლო მეათე - ქვეშათვალია, რომელიც ქვედაპირზე, წინა ორთვალშუაა მოთავსებული». ძველ დუდუკს, მცოდნეთა ჩვენებით მხოლოდ 7 «თვალი» ჰქონდა. ექვსი ზედა მხრით და ერთიც ქვეშ, ქვედა მხრით, რაც შეეხება «ბანის დუდუკს», იგი შემუშავდა 1933 წელს. მას 11 თვალი აქვს. უკანასკნელ ხანს, კერძოდ 1958 წელს, მიხეილ ადამაშვილმა შეიმუშავა ბანის დუდუკი, რომელსაც 8 თვალი ბანის აქვს. აღნიშნულ ძველ დუდუკზე ზემოთა ექვსივე თვალი თანაბარია და ერთნაირ ხმას იღებს. მხოლოდ მეშვიდეს დაშორება ქმნის ხმის ნაირგვარობას. განვაგრძობთ დუდუკის დამზადების პროცესის აღწერას: ...ყოველივე ზემოთქმულის შემდეგ საჭიროა დუდუკის «დადაღვა». ამიტომ გამზადებულ დუდუკს ათავსებენ ქონში (ქონი უნდა იყოს ძროხისა, შიგნეულის). ცალკეულ შემთხვევაში, მხოლოდ შიგნით ასხამენ გამდნარ ქონს, რათა მისი ტანი მთლიანად გაიჟღინთოს და წყალშეუვალი გახდეს, შემდეგ დუდუკს ერთი დღე-ღამის განმავლობაში კირწყალში ჩადებენ, ან შემოალესავენ კირს გარედან. კირი ახალი უნდა იყოს, ძველი ვერ იღებს ძალას. კირი თავისებურ ფერს აძლევს ხეს, მოყავისფროდ დათალხავს ხოლმე მის ზედაპირს, ზოგიერთი ხე ვერ იღებს კირს და ყავისფერი რჩება, ზოგი კი ადვილად ითვისებს და მოშავო გამოდის. ამ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა აქვს ხის ასაკს. უფრო ახალგაზრდა ხე ძნელად ემორჩილება კირის გავლენას ხოლო შედარებით ხნიერი - ადვილად. საერთოდ დუდუკისათვის ხე რაც უფრო ხნიერია, უკეთესია, ოღონდ სულ ბებერი ხეც არ ვარგა ხმისათვის. ახლა კი «საბაგური» - ყამიში (ლელი, ჩალა) უნდა გაუკეთდეს. ეს საყამიშე ჩალა იზრდება ჩვეულებრივად ტბის, რუსა და წყლის პირებზე. იგი მოიჭრება ძირიდან მესამე-მეოთხე მუხლზე. უნდა იყოს საკმაოდ მომწიფებული, კარგად შემხმარი, შარშანდელი. ახალი და მწვანე უნდილი გამოდის, არ ვარგა, ლელი მოაქვთ კონებად შეკრული და გასანიავებლად ინახავენ ცოტა ხანს. შემდეგ დაჭრიან თითოეულ საყამიშედ შერჩეულ ღეროს ზომაზე, მისი სიგრძე უნდა იყოს ერთი ციდა, ხოლო სიმსხო - ნეკის ტოლი. მუხლის ბოლო დაახლოებით 0,5 სმ. უნდა იყოს. ამ სახით გამოჭრილი ლელი საჭიროა გამოიწმინდოს შიგნითა მხრით. გამოსაწმენდად იხმარება რკინის ან ხის წვრილი ღერო. გაწმენდა მიზნად ისახავს ლელის შიგნითა გარსის გამოხვეწას. ასეთი საწმენდი მრგვალი, სწორი და ბოლო მომრილი უნდა იყოს, რომ არ დააზიანოს ლელის ღრუ (შიგნითა კედელი). როდესაც ეს საქმე მოთავდება და მუხლი გაიწმინდება, ერთი გოჯის ზომაზე შეარჩენენ გარეთა კანს, რომელიც საბოლოოდ არ დარჩება. იგი მხოლოდ დამუშავების პროცესშია სახმარი და როდესაც გარეთა კანის დახვეწა დასრულდება (რასაც დანით აკეთებენ), ამ ნაშთსაც მოაშორებენ. შემდეგ ირიბად წაითლება (გვერდზე) «ტუჩები» და ხელის მოსაკიდი დარჩება. ამის მერე მას დანის ყუით უწყებენ ზელვას, ურბილებენ გვერდებს. ამასთან იწყებენ დაყალიბებას. აქვთ ორი, დიდი და პატარა ყალიბი და იმით ახდენენ დაწნეხვას. ჟერ ხმარობენ დიდ ყალიბს. როცა ლელი კარგად დაწვება და პირს შეიკრავს, გაუკეთდება თვის ზომის ბრტკალს. შეუმოწმწბენ გარშემო «საბაგურს» და უკვე მზადაა. მხოლოდ დადაღვაღა უნდა. დადაღვისათვის ხმარობენ სელის ზეთს (მწარე ზეთი). ცეცხლის პირად ფრთხილად ატრიალებენ ზეთში ისე, რომ არ დაიწვას. როდესაც კარგად «შეიბრაწება» ამოიღებენ ზეთიდან და გაცივების შემდეგ ჩაუშვებენ სუფთა წყალში. აავსებენ წყლით და ტოვებენ ერთხანს რათა კარგად გაიჟღინთოს. შემდეგ ამოიღებენ და შეამოწმებენ ხმოვანების მიხედვით. თუ ვარგისი ხმა აქვს, ახლა მას ფარდს გაუკეთებენ. ფარდი მზადდება ერთგვარი ეკლისაგან, რომელსაც ღიჭა ეწოდება. ღიჭის საფარდეები რამდენიმე ცალადაა გამზადებული და მათგან რომელიც უკეთ მოერგება მას უკეთებენ. დუდუკის დამზადების ეს წესები ჩვენი ხალხის მუსიკალური კულტურის მაღალ დონეს მოწმობს. თანამედროვე მედუდუკეთა შეხედულებით, დუდუკი ქართული სინამდვილიდან მომდინარე საკრავია. ამის სფუძვლად ისინი თვლიან დუდუკის კულტურის ტრადიციებს, პროფესიონალ მედუდუკეთა და რაც მთავარია, დუდუკის წარმოების მოქმედი ცენტრების (თბილისი, გორი, დირბი, იყალთო და სხვ.) არსებობას საქართველოში. სოფელი დირბი დუდუკის წარმოების განსაკუთრებულად მნიშვნელოვან ცენტრად არის აღიარებული. სახელმოხვეჭილი მედუდუკეები - გოლა, ციგანა, ტიღა, დავით ზუბიაშვილი წარმოშობით დირბელები იყვნენ. მედუდუკეთა შორის დირბი სახელისა და ხელობის რეკლამა იყო.

კიდევ ერთ საგულისხმო ცნობას გვაწვდის მიხეილ ადამიშვილი: «წინაპრების გადმოცემით, დუდუკი ჩვენი საკრავია. ხალხს ერევა ერთიმეორეში დუდუკი და ზურნა. ეს უკანასკნელი მართლა არაა აქაური. ბევრი ქვეყანა შემოვიარე - ამბობს ის - მაგრამ არსად ეს საკრავი არ მინახავს. ზურნა კი რამდენიც გინდა, ყველგან იყო. კერძოდ, პარიზში ასეთი შემთხვევაც მქონდა: ერთ რესტორანში შევედით სასადილოდ, იქ დავუკარით დუდუკი, რესტორნის პატრონი აღმოჩნდა სომეხი, რომელიც მოკრივე ყოფილიყო და შემდეგ რესტორანიც გაეხსნა. დუდუკის ხმა რომ გაიგონა, გახარებული მოვარდა ჩვენთან და აღფრთოვანებულმა მოგვმართა: «ბიჭებო, თავი ახლა საქართველოში მგონია, დუდუკის ხმა რომ გავიგონე». ...საზღვარგარეთ, სადაც კი დავუკარით დუდუკი, საერთო ინტერესი გამოიწვია. კონცერტის დამთავრების შემდეგ, ჩვენთან მოდიოდნენ როგორც სპეციალისტები, ისე სხვა დაინტერესებული პირნი და დაწვრილებით გვეკითხებოდნენ ამ საკრავის ამბავს. მაგალითად ჩეხოსლოვაკიაში, როდესაც კონსერვატორიის ერთმა პროფესორმა დუდუკის ხმა მოისმინა, შესვენებისას პირდაპირ კულისებში შემოიჭრა და განცვიფრებით გვკითხა: რა საკრავია ეს, როგორია მისი აღნაგობა და სხვ. ყოველივე დაწვრილებით ჩაიწერა და დიდი მადლობა გვითხრა.

უნდა ითქვას, რომ საერთოდ, დუდუკით დაინტერესება ერთობ დიდი იყო ყველგან. დუდუკის მელოდიები ფირფიტებზეც გადაჰქონდათ და დიდი რაოდენობით ავრცელებდნენ». «კარგად ვიცი და მწამს, რომ დუდუკის ნამდვილი და ძირითადი ბუდე საქართველოა. ამას მოწმობს ძველ მედუდუკეთა გადმოცემები და დუდუკის დიდი ტრადიციების არსებობა სწორედ აქ. საერთოდ, დუდუკი ძალიან თავისებური და სათუთი საკრავია და მისი სრულყოფილად დაუფლება საკმაოდ ძნელია. მაგალითად, ისეთი ცნობილი და ხელოვანი მედუდუკეები: პავლე მაისურაძე, ვანო რაზმაძე, დათა ზუბიაშვილი, ავეტიკა თეთრიაშვილი და სხვანი რომ იყვნენ, ახლა ძვირად თუ მოიძებნებიან. ამ მედუდუკეთა დაკვრა გამოირჩეოდა ტკბილი და საამო ხმით. ძველი მედუდუკენი უნოტოდ უკრავდნენ, მაგრამ იმდენად წმინდად, რომ მისი გადაღება ნოტებზე სპეციალისტებს სულაც არ უჭირდათ.პილილიპილილი გავრცელებულია აჭარაში. მასზე სრულდება საცეკვაო და სალაღობო სიმღერები. საცეკვაო სიმღერებში პილილს უკრავენ დოლთან ერთად, სალაღობო სიმღერებში_ხმასთან ერთად. პილილის ძირითადი ნაწილებია: ღერო(1) და წიპილი(2). ღერო დაახლოებით 25-30სმ სიგრძის მილია, რომელზეც გაკეთებულია 5-7 ნახვრეტი. წიპილი პატარა მილია, რომლის სიგრძეც სასურველ ჟღერადობაზეა დამოკიდებული. პილილის ღერო მზადდება ტყემლის ან დიდგულას ხისგან. წიპილი ადრე დიდგულას ხისგან მზადდებოდა, დღეს კი ამისათვის ბამბუკს იყენებენ. პილილის ბგერათრიგი დიატონურია, მოქცეულია ერთ ოქტავაში.

გარმონი
 


გარმონი საქართველოში ევროპიდან, კერძოდ კი რუსეთიდან შემოვიდა XIX საუკუნის 30-40–იან წლებში და მაშინვე მოიპოვა დიდი პოპულარობა ხალხური მუსიკის შემსრულემლებს შორის. გარმონი განსაკუთრებით თუშეთშია გავრცელებული, სადაც როგორც სააკომპანიმენტო (ხმასთან), ისე სოლო ინსტრუმენტად გამოიყენება.


წინწილა
მოდინახეს ციხის გათხერებისას მის ტერიტორიაზე არსებულ სამაროვანში სხვა ექსპონატებთან ერთად აღმოჩნდა წყვილი თეფშები, ანუ წინწილა. ეს სამარხი ჩვენი წელთაღრიცხვის IV-ე საუკუნით არის დათარიღებული. ანალოგიური საკრავები აღმოჩნდა მცხეთის, არმაზის გათხრების დროსაც. სულ ოთხი წყვილი, ე.ი. 8 წინწილა. დიდი და მცირე დიამეტრისაა. დიდი თეფშის დიამეტრი 40 სმ-ია, ხოლო მცირესი 20. წინწილები გარეგნულად ჩვეულებრივ თეფშებს გვანან, რომელთაც თავზე სარქველი აქვთ ხელის მოსაკიდი ყულფით. თეფშები ირგვლივ დაჩხვლეტილია. ისინი ხმის გამანაწილებლის როლს ასრულებენ. აღნიშნული საკრავი დღესაც არის ხმარებაში. ძველი და ახალი თეფშების შედარებამ ცხადყო, რომ გათხრებში მოპოვებული წყვილი წინწილა უკეთესად არის ნაკეთები ხმის განაწილების მხრივ, ვიდრე დღევანდელ სამხედრო ორკესტრებში არსებული უბრალო თეფშები, რომელთაც არ გააჩნიათ არც ხმის გამანაწილებელი სარტყელი და არც ხმის მარეგულირებელი ნახვრეტები.

წინწილა ქართულ ლიტერატურაში ადრევე არის მოხსენიებული, მაგალითად, «ვეფხისტყაოსანში» ვკითხულობთ:

"ბუკსა ჰკრეს და დაატკბობდეს მათთა ხმათა წინწილანი".

ჩვენს მიერ განხილული საკრავის გარდა სხვადასხვა ლითონისაგან დამზადებული ხმის გამომცემი ანუ საჩხარუნებელი და ჟღარუნებიც არსებობდა. ესენია: ლინი, ეჟვანი, ქოსი და სხვ.უენო და ენიანი სალამურები   
სად ხარ, ჩემო სალამურო,
ხმატკბილო და საამურო.
ქართულად ჰკვნეს, ქართულად სტვენ,
ქართველის გულს ამით ალხენ,
ხასიათს და ჩვეულებას
წინაპართა გვაგონებ ჩვენ.

სალამური გავრცელებულია აღმოსავლეთ საქართველოს კუთხეებში ქართლში, კახეთში, მესხეთში, თუშეთში, ფშავში, ასევე დასავლეთ საქართველოშიც. საქართველოში სალამურის უძველესი დროიდან არსებობა დასტურდება არქეოლოგიური გათხრებისას მოპოვებული მატერიალური ძეგლებითაც. როგორც ცნობილია, მცხეთის არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ მოპოვებულმა მასალებმა, საქართველოს ისტორიის მრავალ საკითხს მოჰფინა ნათელი, მათ შორის, ქართველი ხალხის მუსიკალურ წარსულს. მცხეთაში მოპოვებულ ექსპონატებს შორის ყურადღებას იპყრობს ქართული მუსიკალური კულტურისათვის მეტად საინტერესო ნივთი, სახელდობრ, ძვლის უენო სალამური, რომელიც 1938 წელს იქნა აღმოჩენილი სამთავროს სამაროვანის ჩრდილოეთ უბანზე. სპეციალისტ-ორნიტოლოგის, ივ. ჩხიკვიშვილის აზრით, სალამურის დასამზადებლად გედის ლულოვანი ძვალია გამოყენებული. სალამურს თავბოლო სწორად აქვს წაკვეთილი, იგი უენოა და მხოლოდ სამი მცირე ნახვრეტი აქვს ერთ მხარეს. საკრავის ზედაპირი საგულდაგულოდაა გაპრიალებული. მისი სიგრძე 19,9 სმ-ს უდრის, ჩასაბერი პირის დიამეტრი-1,1 სმ, ძირის დიამეტრი კი 1,8 სმ-ია. ძვლის სალამური საფლავში ჰქონდა ჩატანებული 14-15 წლის ბიჭს, რომლისთვისაც ჭირისუფალს ბევრი სხვა ნივთიც ჩაუტანებია, მათ შორის, შავპრიალა თიხის ჭურჭელი, იარაღი, ტანსაცმელი, ავგაროზი და სხვ. აღსანიშნავია, რომ ამას გარდა, სამარხში აღმოჩნდა ცხვრის ძვლები და ხარის თავ-ფეხის ძვლები. სწორედ ამ გარემოების გამო (ე.ი. ბიჭის ნეშტთან ერთად სამარხში სალამურისა და შინაური საქონლის ძვლების აღმოჩენის გამო) ექსპედიციის ხელმძღვანელმა ივ. ჯავახიშვილმა «პატარა მწყემსის საფლავი» უწოდა. სამარხის ინვენტარის შესწავლა საშუალებას გვაძლევს იგი არა უგვიანეს ძველი წელთაღრიცხვის XII-XI საუკუნეებს მივაკუთვნოთ, ხოლო თუ აღწერილი სალამურის ტექნოლოგიის მაღალ დონეს გავითვალისწინებთ, უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს საკრავი ძველი წელთაღრიცხვის XII საუკუნეზე გაცილებით ადრე ყოფილა გავრცელებული საქართველოში. ასევე იყო აღმოჩენილი ძვლის სალამური უფლისციხეში, საკულტო ნაგებობაში, ღვთაება მზექალისადმი შეწირულ ნივთებს შორის. სალამურის არსებობა მზექალთან დაკავშირებულ საწესო საგანთა შორის მოწმობს იმას, რომ სალამური უძველესი ხანიდან წარმოადგენდა მწყემსის ატრიბუტს. ამაზე მიუთითებს აგრეთვე თქმულებები სალამურის შესახებ.

ამჟამად ეს სალამური ინახება სიმონ ჯანაშიას სახელობის სახელმწიფო მუზეუმში. მკვლევარებმა ის ერთხელ უკვე ააჟღერეს და გამოაცემინეს მხოლოდ ოთხი ბგერა. რაც აბსოლიტურად საკმარისად ჩათვალეს. ეს გასაგებიც იყო, რადგან მეტს არავინ ელოდა. აღსანიშნავია რომ მკვლევარებს იმ ოთხი ბგერისთვისაც არ მიუქცევიათ სათანადო ყურადღება. ეს არის აბსოლიტურად ჩამოყალიბებული და გამართული ტეტრაქორდი, რომელიც თითქმის ათასწლეულებით უსწრებს წინ ბერძნული ტეტრაქორდების ჩამოყალიბებას. მაგრამ აღნიშნული სალამური გაცილებით მეტ საიდუმლოებას იტევს. აღმოჩნდა, რომ მასზე შესაძლებელი ყოფილა ათი ბგერის გამოცემა არა გადაბერვის პრინციპით, არამედ საკრავის სხვადასხვა მიმართულებით დახრის შედეგად მიიღება შვიდი განსხვავებული ტეტრაქორდი, რაც საბოლოო ჯამში წარმოადგენს ბგერათ სისტემას.

  დღემდე შემორჩენილი სალამურები ორნაირია: უენო და ენიანი. სალამურის ეს ორი სახე ერთმანეთისაგან განსხვავდება მასალით, ფორმით, ბგერათრიგითა და დიაპაზონით. უენო სალამური წარმოადგენს გრძელ მილს, დაახლოებით 380-400 მმ სიგრძისას, რომელზეც 7-8 თვალი კეთდება. ზოგჯერ თვალი კეთდება მეორე მხარეზეც, საკრავის თავი ოდნავ წაწვეტებულია, თუ საკრავი ხისაა, აჭრელებენ. უენო სალამურის ბგერათრიგი დიატონურია, მოქცეულია ერთ ოქტავაში. ცოტა ძლიერი ჩაბერვით სალამურის დიაპაზონი იზრდება. უენო სალამური გავრცელებულია აღმოსავლეთ საქართველოს კუთხეებში (ქართლი, კახეთი, მესხეთი, თუშეთი, ფშავი). ენიანი სალამური კი 230-260 მმ სიგრძის მილს წარმოადგენს. თავი წაკვეთილია. გაკეთებულია 5 ან, უფრო ხშირად 6-8 თვალი. ერთი თვალი უკეთდება უკანა მხრიდან ზედა 1-2 თვალს შუა. ენა წარმოადგენს ლერწმის მოკლე საცობს (12-15მმ), რომელიც ჩასმულია სალამურში (მილში). უენო სალამური უფრო ხშირად ჭერმის, ან დუდგულის ხისგან მზადდება, ენიან სალამურს კი ლერწმისაგან ან ლელისაგან ამზადებენ. უენო სალამური ენიან სალამურზე გრძელია და მასიური. მიუხედავად იმისა, რომ ენიანი სალამური შედარებით პატარაა, მისი ტექნიკური შესაძლებლობანი გაცილებით მაღალია: მას უფრო მდიდარი ბგერა, დიდი დიაპაზონი და ნიუანსირების მეტი უნარი აქვს. ენიანი სალამურის დამზადება გაცილებით რთულია და ოსტატის გამოცდილ ხელს მოითხოვს. ლერწმის პროპორციულად განვითარებული ლულოვანი ღერო ფრთხილად უნდა მოიჭრას, თავიდან ბოლომდე გაიხვრიტოს და როგორც ღრუ, ისე ზედა პირი სათანადოდ დამუშავდეს. სალამურის დასამზადებლად გამოსადეგი ღერო, «შვეტი» (ხალხური გამოთქმაა, სწორს თანაბარზომიერად განვითარებულს ნიშნავს) უნდა იყოს. შემდეგ ღერო თავთან გეზად აიჭრება, ღეროს აჭრილ ნაწილთან - სასტვენელთან სალამურის ენას ჩასვამენ. ზედაპირზე ენა ოდნავ ათლილია. მხოლოდ ამ ნაწილით უნდა გაატაროს მან ჰაერი, სხვა ნაწილით კი მთლიანად დაგმანოს სასტვენის ყელი. ეს უკანასკნელი ბოლოში სულსაქცევის თაღისებური პატარა «კილოთი» თავდება. «კილოსა» და ენის ანაჭერის გასწვრივ ხაზზე უნდა ამოიჭრას ექვსი მრგვალი თვალი. ეს თვლები ერთმანეთისაგან თანაბარი მანძილით (2 სმ.) უნდა ამოიჭრას. ამრიგად ენიან სალამურს სულ 8 თვალი გააჩნია.

რით განსხვავდება ენიანი სალამური უენოსაგან? მისი სიგრძე 380-400მმ-ია, გარშემოწერილობა კი 6 სმ-ს უდრის, მუქი წაბლისფერია, შიდა მხარე თავიდან ბოლომდე ლულოვანია. სალამურის თავი ოდნავ დავიწროებულია, რათა მოსახერხებელი იყოს ჩასაბერად. სალამურის სულის საბრუნებელი არე «თვლებით» არის დასამღრული. ისინი ერთ ხაზზეა ამოკვეთილი პირველი თვალი მე-13 სმ-ზე მდებარეობს, ხოლო დანარჩენი ექვსი თანაბარი მანძილით, 3-სმ-ით არის ერთმანეთს დაშორებული. სალამურის სიდიდეს ადრე თურმე ციდით, გოჯით, ანუ თითის დადებით საზღვრავდნენ. დაწესებული ყოფილა შემდეგი ზომები: ყელი (თავიდან პირველ თვლამდე) - კაცის ერთი ციდა; წინა თვლების მხარე -1 ციდა; ბოლო, ანუ ქვედა მხარე - სამი თითის დადება. ამრიგად, სალამური შეიძლება სამ ნაწილად დაიყოს: თავი, ანუ ყელის ნაწილი; შუა ტანი, ანუ თვლების ნაწილი და ბოლო. თითოეული მათგანი დადგენილ ზომებს ექვემდებარება და განსაზღვრულ ურთიერთმიმართებაშია. რაც უფრო ახლოა თვალი თავთან (ყელთან) მოთავსებული, მით უფრო წვრილ ხმას გამოსცემს; წვრილ მაღალ ხმას პირველი თვალი გამოსცემს, მომდევნო უფრო დაბალს და ა.შ. სალამურზე შემსრულებლად გვევლინებიან მხოლოდ მამაკაცები. სალამური, განსაკუთრებით უენო, მწყემსების აუცილებელ ნივთს წარმოადგენს. დღედღეობით, საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში გავრცელებულია ენიანი სალამური. მასზე სრულდება მწყემსური და საცეკვაო მელოდიები. უენო სალამურზე მხოლოდ მწყემსური მელოდიები სრულდება. სალამური დაკავშირებულია მწყემსურ ყოფასთან. ამითაა გამოწვეული, რომ სალამურის რეპერტუარი თითქმის მთლიანად მწყემსური მელოდიებით ამოიწურება. ზოგჯერ ის დოლთან ერთადაც გამოიყენება. საერთოდ, ენიანი სალამური უფრო გვიან არის გაჩენილი. ამაზე მიუთითებს ისიც, რომ სალამურის ძირითადი დანიშნულება - მწყემსურ ყოფასთან კავშირი (რაც უძველესი დროიდან მომდინარეობს), სწორედ უენო სალამურს შემორჩა დღემდე. სალამური ყველაზე გავრცელებული ხალხური მუსიკალური ინსტრუნტი ყოფილა საქართველოში, ამას გვიდასტურებს როგორც ხალხში შემორჩენილი ლეგენდები თუ გადმოცემები, ისე კლასიკური ლიტერატურის ძეგლები. ხალხის რწმენით, სალამურის წარმოშობის მიზეზი ადამიანის ჭირ-ვარამი ყოფილა, ობლის საფლავზე ამოსულა პირველი ლერწამი, ქარს დაუბერავს და გულისმომკვლელ ხმაზე ამოუკვნესია ბედკრულის გულზე ამოსულ მცენარეს. სალამური მშრომელი ადამიანის განუყრელი თანამგზავრი და მეგობარი ყოფილა, მისი ჭირის მოზიარე და ლხინის დამატკბობელი. ხალხის რწმენით სალამურის მოსპობა არავითარ ძალას არ შეუძლია: ცეცხლიც კი ვერაფერს აკლებს თურმე სალამურს. მის ფერფლში მშობლის სახე ისახება და ნატეხები ისევ გამოსცემენ საამო ჰანგსო. სალამურის პოპულარობაზე ისიც მეტყველებს, რომ დაკარგული ბავშვის მოძებნა და გამოცნობაც ამ საკრავს აქვს დაკისრებული ქართულ ფოლკლორში. ზოგიერთი თქმულების მიხედვით, სალამური ადამიანს ღვთაებისაგან მიუღია. ამიტომ იგი ღვთაებრივ საკრავად არის მიჩნეული. ერთ-ერთი თქმულების მიხედვით, ადამიანს სალამური მთავარანგელოზების სასწაულმოქმედი საკრავის მიმსგავსებით შეუქმნია. გადმოცემათა ნაწილი ამ წყალობას ზღაპრულ ხარს - წიქარას მიაწერს. ქართულ ყოფაში სალამური გამოიყენება ჭირშიც და ლხინშიც. აქედან გამომდინარეობს ხალხში გავრცელებული ტერმინები: «საჭირო» და «სალხინო». «სალხინო» ადამიანს სიხარულს ანიჭებს, ცხოველებს ათვინიერებს, ფრინველებს გალობას აწყებინებს. «საჭირო» კი გლოვის, მწუხარების ჰანგს გადმოსცემს, ადამიანს დარდს უმსუბუქებს, ახლომახლო მყოფთ მის დასახმარებლად მოუწოდებს. ერთ-ერთი ზღაპრის მიხედვით, «საჭირო» სალამურს ბალახის ატირებაც კი შეუძლია. საინტერესოა სალამურის დამკვრელთა აზრი ორივე საკრავის ტექნიკური შესაძლებლობების შესახებ. მუსიკალურობის მხრივ, დიდი განსხვავებაა ენიანსა და უენო სალამურებს შორის: «ენიან სალამურს ყველაფერს ვათქმევინებთ, რასაც მოვინდომებთ: ბაიათს, საცეკვაოს და ა. შ. უენო სალამურის შესაძლებლობა კი შეზღუდულია. უენო უპირატესად მწყემსის საკრავია, მასზე სათამაშო მელოდიის და ბაიათის შესრულება არ ხერხდება. მწყემსი ცხვარს რომ მიდენის სალამურს უკრავს. ამას «აქლემის ყელის დაკვრა» ეწოდება. ცხვრის დაბინავებისას სხვა მელოდიას უკრავს - ამას «დაბინავების» დაკვრა ჰქვია.

სალამურის გაკეთებისას ითვალისწინებდნენ, თუ რომელ ინსტრუმენტთან ერთად აპირებდნენ მის დაკვრას. ამის მიხედვით ადგენდნენ ტონალობას. ხელოსანს ორგვარი სალამურის დამზადება შეუძლია: I და II ხმისა. ბანის სალამურსაც აკეთებენ. სალამურს დოლთან ერთად უკრავდნენ და ბანზე ცეკვავდნენო - ამბობს მთხრობელი- "თუ დამკვრელი სალამურს დაბალ ხმაზე უკრავს, იტყვიან: ბოხზე უკრავსო, თუ მაღალზე, - იტყვიან: სტვენზე, ანუ სტვინზე უკრავსო". თუ ძველად სალამურს საწესჩვეულებო დანიშნულებისათვის იყენებდნენ (ხალხის რწმენით, სალამურს მავნე სულებისა და ქვეწარმავლების მოსპობაც კი შეეძლო), დღეს ამ საკრავმა მტკიცედ დაიმკვიდრა თავისი ადგილი ქართულ ხალხურ საკრავთა ანსამბლში. ტემპერამენტიან ქართულ ცეკვებთან ერთად მოიარა მსოფლიო და მოჰფინა მას იბერიული ლერწმის კეთილშობილური გრძნობა.

დიპლიპიტო
იპლიპიტო დასარტყამი საკრავია. მას უმთავრესად ანსამბლში უკრავენ. დიპლიპიტო შედგება სხვადასხვა სიგანისა და ერთნაირი სიმაღლის თიხის ორი პატარა ქილისაგან(1), რომლებზეც გადაკრულია ციკნის ტყავი(2). ქილები ერთმანეთთან თასმითაა(3) გადაბმული. ქილების სიმაღლეა 200-250მმ, პატარა ქილის დიამეტრია 90მმ, დიდის -170მმ. დიპლიპიტოს უკრავენ ორი პატარა ჯოხით, ე.წ. «თხის ფეხუნებით»(4). ძირითადად გავრცელებულია აღმოსავლეთ საქართველოს ქალაქებში.

 გუდასტვირი-ჭიბონი
  გუდა-სტვირი დღესაც გავრცელებულია რაჭაში (სტვირი-შტვირი), აჭარაში (ჭიბონი - ჭიმონი), მესხეთში (თულუმი), ქართლში, ფშავში (სტვირი). გუდა-სტვირი შედგება ორი ძირითადი ნაწილისაგან – გუდისაგან(1) და რქისაგან(2). გუდა ცხვრისაა. გუდას ერთ ფეხში დატანებული აქვს ხის პატარა მილი, ე.წ. «ხრეკო»(3), რომლითაც მას ბერავენ. გაბერილ გუდას უკეთდება ტყავის საცობი (პეპელა). გუდაში ჩასმულია რქა(2) (სტვირის ბუდე). მასში ჩადგმულია ე.წ. დედნები ანუ ლერწმები(4) - თანაბარი სიგრძისა და სისქის ორი ხის მილი. მარცხენა მილს ეწოდება «მთქმელი» ან «დამწყები», მარჯვენას - «მოძახილი» ან «მებანე». მებანეს გაკეთებული აქვს სამი სახმო ნახვრეტი (თვალი), დამწყებს – ექვსი (ხოლო ჭიბონის დამწყებს ხუთი თვალი). (რაჭული) გუდასტვირის და (აჭარული) ჭიბონის ბგერათრიგი დიატონურია. მასზე აიღება ორხმიანი თანაბგერადობები და სრულდება ორხმიანი ჰანგები. ორხმიანობა მიიღწევა რქაში ჩასმული ორი ლერწმის ერთდროული აჟღერებით. (რაჭული) გუდასტვირის დიაპაზონია პატარა სეპტიმა, ხოლო (აჭარული) ჭიბონისა დიდი სექტა. მებანის სამი თვალი დამწყების ქვედა სამი თვალის გასწვრივ არის გაკეთებული. დედნებზე მიმაგრებულია ორი ერთნაირი ლერწმის პატარა მილი («ლერწმები»). მათი მიმაგრების ადგილი ამოლესილია სანთლით. ლერწმების მეორე ბოლოები გუდასთანაა მიმაგრებული. რქა (ყანწი) ჯიხვის ან ხარისაა. იგი შემკულია ძეწკვებითა («ჭინჭილა») და ფერადი მინებით. რქა ჩასმულია ბუდეში. რქაში ჩადებულია «ღრუბელი» (ბამბა), რომელიც იწოვს დაკვრის დროს გამოყოფილ ნერწყვს. გუდას ინახავენ შალითაში, რომელსაც «ჩანთა» ან «პერანგი» ეწოდება.
  გუდა-სტვირი წარმოადგენს სააკომპანემენტო საკრავს, მაგრამ სრულდება მასზე საცეკვაო მელოდიებიც. ის ინსტრუმენტული ანსამბლის მონაწილეც არის (დოლთან ერთად), რაჭული სტვირი ძირითადად რეჩიტატიული სიმღერბის თანმხლების როლში გვევლინება, ხოლო ჭიბონზე კი უმთავრესად საცეკვაო ჰანგები სრულდება. მესტვირის რეპერტუარს წარმოადგენს ისტორიული, ეპიკური, სატირული, კომიკური, ლირიკული ლექსები. რაჭული სიმღერები გუდა-სტვირის თანხლებით ერთხმიანია. ამ საკრავზე მხოლოდ მამაკაცები უკრავენ. რაჭველი მესტვირეები - მოხეტიალე მუსიკოსები სასურველ სტუმრებად ითვლებოდნენ ყოველგვარ დღეობასა თუ ქორწილში. მესტვირეობა რაჭაში წარმოადგედა გარკვეულ პროფესიას, რომელიც ამ მოხეტიალე მუსიკოსებისათვის შემოსავლის დამხმარე საშუალებას წარმოადგენდა. ისინი ხშირად მონაწილეობდნენ ძველ ქართულ საიმპროვიზაციო წარმოდგენაში - «ბერიკაობაში» (სათამაშო, საცეკვაო), რაჭული სიმღერები რომლებიც გუდა-სტვირის თანხლებით სრულდება, ერთხმიანია. ეს სიმღერები რეჩიტატულია, ძირითადი როლი ტექსტს აკისრია და არა მელოდიას. აქედან გამომდინარე, გუდა-სტვირის თანხლებაც შეზღუდულია. მესტვირის რეპერტუარი ძირითადად ისტორიული, ეპიკური, ლირიკული, სატირული და კომიკური ლექსებით განისაზღვრება. ქართლელი მესტვირეების უმეტესი ნაწილი გუდა-სტვირზე ბერიკაულს უკრავდა. ეს საკრავი დღესაც არის გავრცელებული ქართლში და ფშავში - სტვირის, მესხეთში - თულუმის, რაჭაში - სტვირის, ან შტვირის, აჭარაში კი ჭიბონის, ან ჭიმონის სახელწოდებით. წერილობითი და ზეპირგადმოცემითი ცნობების მიხედვით ჩანს, რომ გუდა-სტვირი წინათ მთელ საქართველოში უნდა ყოფილიყო გავრცელებული, ძირითადად კახეთში, მესხეთში, აჭარასა და რაჭაში. ამას ერთი მხრივ ის გარემოება ამტკიცებს, რომ გასული საუკუნის 80-იან წლებში გამკეთებელნი სწორედ აღმოსავლეთ საქართველოში - გორში და თელავში ყოფილან, სადაც გუდა-სტვირი უკვე კარგა ხანია მივიწყებულია. მთხრობელთა გადმოცემით კახეთში ამ საკრავს საზანდარიც ერქვა. ამის შესახებ დიდი მეცნიერი ივ. ჯავახიშვილი აღნიშნავს, «...საზანდარი ამ საკრავის შედარებით ახალი და ქალაქური, თანაც შეუფერებელი სპარსული სახელია». გუდა - სტვირი უძველეს ქართულ ძეგლებში არსად არ გვხვდება. ეს გარემოება გაკვირვებას არც უნდა იწვევდეს, რადგან «...ძნელი მოსალოდნელია, რომ ასეთი წმინდა ხალხური საკრავის სახელი ძველ წერილობით ძეგლებში ხშირი იყოს». გუდა-სტვირები თეიმურაზ I-ს დასახელებული აქვს «ლეილ-მაჯნუნიანში»: «არ გაიწყვიტის მასთანა მოლექსე-მოშაირები... ჰკვრენ ათასფერნი მუშტრიბნი არ ცუდი გუდა-სტვირები». ჯავახეთში, სტვირს ასკილის ბუჩქის ახალგამოღებული ტოტისაგან აკეთებდნენ. თითის სიმსხო ტოტს «დანით ვჭრიდით ციდა-ნახევარი სიგრძისა». ამ მოჭრილი ღერის გულის ამოსუფთავების შემდეგ «ზევით ერთ თავში ორი თითის დადება სიგრძეზე კანიდან ჩააჭრი ღრმად, რომ ქვეშაც გაიაროს დანამ და ენას გაუკეთებთ. ენის ქვემოთ 2-3 თითის დადებაზე თვალს ამოუჭრით ოდნავათ დაკვრის დროს თითების სათამაშოდ დასადებად. ასეთ თვლებს ქვევით ორ-ორი თითის დაშორებით 4-5 თვალს გაუკეთებთ. ენიან თავს ჩავბერავთ და სტვირი აჟღერდება. თვლებზე თითების დადებით და აღებით, როგორც გსურთ, ისეთ ყაიდაზე დაუკრავს საგალობელს და საცეკვაოს». გუდა-სტვირი ჯავახეთში ასე კეთდებოდა: «ხბოსი, ან პატარა კრავ-თიკანის გამონახად გუდებში, რომელიც ბალნიდან კარგად არის გასუფთავებული, ზევიდან, საკისრიდან გახვრეტილ ერთ ხის თიკს გაუკეთებენ, ნახევარს გუდაში, ან პირმოსაკიდს ზევით დაამაგრებენ. გუდის ქვევით კი - კათხაში შეცმულ სტვირს. ისეთს როგორც ჩვეულებრივი სტვირია. სტვირის ზედა თავს გუდის ნახვრეტში შეაცმენ და დაამაგრებენ. ზევიდან რომ ჩაბერავენ პირით, გუდა გაიბერება მას სხვა არსად აქვს გახვრეტილი, თუ არ ზევით და ქვევით. გუდას შეიძლება ორი სტვირიც შეაწყოთ, წყვილათ დაუკრავს». იყალთოელი მთხრობელის გადმოცემით: «ძველად კახეთში საზანდარიც იყო. საკრავის გასაკეთებლად რქას ვიშოვიდით (ჯიხვის რქას), მას თავს წავაჭრიდით, მერე ენებს გავუკეთებდით ჩალისას. გარდა ამისა, გუდა-სტვირს აქვს გუდა და ჩასაბერი მასრა. იმაშიც ჩაჰბერავს მესტვირე და სიტყვებს უთვლის, გუდა გაბერილია და ის კიდევ თითებს აყოლებს და უკრავს. ამ საკრავის ცალკე ნაწილები ოქრომჭედლებმა უნდა გააკეთონ. ვინც უკრავს, საზანდარს ის ააწყობს, სად ენა უნდა, სად რა, თვითონ იცის. ქართული გუდა-სტვირის ფორმებს შორის ყველაზე განვითარებული აჭარული ჭიბონია. რაც ფშაურ სტვირს შეეხება, იგი განვითარების უფრო ადრინდელ სტადიას მიეკუთვნება: მის ბურდონულ ლერწამზე მხოლოდ ერთი თვლის (ნახვრეტის) არსებობა ამ საკრავის არქაულობაზე მეტყველებს. ყოველივე ზემოთქმულიდან შეიძლება დავასკვნათ, რომ სტვირი და მესტვირეობა ქართულ ნიადაგზეა წარმოშობილი.

წიკო-წიკო


წიკო-წიკო, ისევე, როგორც გარმონი, საქართველოში ევროპიდან შემოვიდა XIX საუკუნის 30-40_იან წლებში. წიკო-წიკოზე ძირითადად საცეკვაო მელოდიები იკვრება. გარმონი და წიკო-წიკო ძნელად თუ ჩაითვლება ქართულ ხალხურ საკრავებად, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ეს საკრავები უკვე თითქმის ორი საუკუნეა რაც საქართველოს ხალხურ ყოფაშია დამკვიდრებული, გადავწყვიტეთ მათ შესახებ ინფორმაცია გაგვენთავსებინა ჩვენს ვებ-გვერდზე.


Sunday, July 3, 2011

რაჭა და რაჭველები ჩანაწერები


პატარა ონის ხუროთმოძღვრული ძეგლი


მალაქია დვალი (ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი) - პატარა ონის ხუროთმოძღვრული ძეგლის აღდგენა - გამაგრების სამუშაოები // ძეგლის მეგობარი, 1969 წ., კრ 18, გვ. 18 -21 სოფ. პატარა ონი მდებარეობს ამბროლაურის რაიონში, მდ. რიონის მარცხენა ნაპირზე აზიდულ მაღალ მთაზე. სოფელში დღემდე შემორჩა მეტ - ნაკლებად დაცული საშუალო საუკუნეების სამი არქიტექტურული ძეგლი. მათგან ორი - ეკლესიაა, ერთი ციხე-სიმაგრე. ამჟამად ჩვენ დაცვით სამუშაოებს ვაწარმოებთ ერთ მათგანზე ე.წ. "რაკეთის წმ.ნიკოლოზის ეკლესიაზ“. რაკეთის წმ. ნიკოლოზის ეკლესიის წინასწარმა გამოკვლევა - შესწავლამ საშუალება მოგვცა ძეგლი დაგვეთარიღებინა რსაუკუნის პირველი მესამედით, განგვესაზღვრა მისი მხატვრულ - ისტორიული მნიშვნელობა, დაგვედგინა ძეგლის თავდაპირველი სახე, მშენებლობის თანამიმდევრობა და მისი ქრონოლოგიური ფენები. ამის საფუძველი ჩვენ მოგვცა ძეგლის მხატვრულ-ისტორიულმა ანალიზმა და თვით ეკლესიაზე, კარიბჭესა და კანკელზე მოთავსებულმა ლაპიდარულმა წარწერებმა. ჩატარებულმა კვლევამ დაგვანახვა, რომ ეკლესიის მშენებლობის დამთავრებიდან უახლოეს წლებში იგი გააფართოვეს მინაშენებით -  სამხრეთის, ჩრდილოეთისა და დასავლეთის მხრიდან. ძეგლის შესწავლის შემდეგ შევადგინეთ მისი დაცვისა და აღდგენის პროექტი.

დაცვა-აღდგენის პროექტის შედგენისას კონსულტაციას მიწევდა ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი ვ.ცინცაძე, ხოლო კონსტრუქციულ ნაწილში, -  აწ განსვენებული კონსტრუქტორი დ. ლომაძე. პროექტი განხილული და შესასრულებლად რეკომენდირებული იქნა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული კულტურის ძეგლთა დაცვის სამეცნიერო-მეთოდური საბჭოს მიერ. რაკეთის წმ. ნიკოლოზის ეკლესია პატარა ზომის (7,5 მ X 7.1 მ) ერთნავიანი, დარბაზული ტიპის ნაგებობაა ნახევარწრიული აფსიდით, რომელიც გარედან კედლის სწორკუთხედშია მოქცეული. აფსიდში ორსავე მხარეს მოთავსებულია ნახევარწრიული მაღალი ნიშები. დარბაზი გადახურული იყო ცილინდრული კამარით, რომელიც პილასტრებზე დაყრდნობილი საბჯენი თაღით მაგრდებოდა. ეკლესიას ჰქონდა სამი კარი - სამხრეთით, დასავლეთითა და ჩრდილოეთით და ამდენივე სარკმელი აღმოსავლეთით, სამხრეთით და დასავლეთით. როგორც ეკლესია, ასევე მინაშენებიც მდიდრულად იყო შემკული ქვაზე კვეთილი ჩუქურთმითა და რელიეფებით. ეკლესია შიგნიდან ნაწილობრივ შირიმის, ხოლო ნაწილობრივ ფლეთილი  ქვით, გარედან კი მთლიანად შირიმის ქვით არის მოპირკეთებული. გამონაკლისს წარმოადგენს მხოლოდ სამხრეთ და დასავლეთ კარის მოჩუქურთმებული ტიმპანები, სარკმლების საპირეები, კარნიზის ქვები და აღმოსავლეთის ფასადის ჯვრის კომპოზიცია. ამ ადგილებში მაგარი ქანის მოთეთრო კირქვა არის გამოყენებული.

ამჟამად ეკლესია ძლიერ არის დაზიანებული, ძეგლი გამსკდარია აღმოსავლეთ - დასავლეთის მიმართულებით. ბზარი აღმოსავლეთ და დასავლეთ ფასადებს, წვერიდან საძირკვლებამდე გასდევს. როგორც ჩანს, ეს ოდესღაც მომხდარი მიწისძვრის შედეგი უნდა იყოს; ჩვენ ამ დასკვნამდე მივედით შემდეგი გარემოების გამო: 1.ძეგლი აგებულია კლდეზე და მისი საფუძველი ჯდომას არ განიცდიდა. 2. ოციან წლებში გადაღებული აღმოსავლეთ ფასადის ფოტო - სურათი გვიჩვენებს, რომ მის შემდეგ ბზარებს აღარ უმატია, თითქმის მთლიანად უცვლელია. ცხადია, აღნიშნული დეფორმაციის შემდეგ დაიწყებოდა ნაგებობის ინტენსიური ნგრევა. ამჟამად მთლიანად ჩამოქცეულია კამარა, საბჯენი თაღები, კონქის თაღი და თვით კონქის საკმაოდ დიდი ნაწილი.

შესანიშნავი ოსტატობით შესრულებული თაბაშირის კანკელისაგან მცირე ფრაგმენტებიღაა დარჩენილი. ძლიერ არის დანგრეული კედლებიც. დღეისათვის ფასადებიდან შედარებით კარგად აღმოსავლეთის ფასადია დაცული. ამ ფასადს აკლია მხოლოდ 1930 წელს გ. ბოჭორიძის მიერ ჩამოხსნილი და ქუთაისის მუზეუმისათვის გადაცემული ჯვრის გამოსახულება და მის გვერდებზე მოთავსებული ასომთავრული წარწერიანი ქვები. (სულ რვა ქვა. სამწუხაროდ, აღნიშნული ქვებიდან ორი წარწერიანი ფრაგმენტი და ჯვრის ერთი მკლავი ქუთაისის მუზეუმმა დაკარგა (!), სანახევროდ დანგრეულია დანარჩენი ფასადები. ამჟამად ძეგლზე არც ერთი მთლიანად დაცული კარნიზის ქვა აღარ არის, საკმაოდ დიდი სიმაღლიდან ძირს ჩამოცვენის დროს თითქმის ყველა ქვა დამტვრეულა. მთლიანად ჩამოშლილა სამხრეთის სარკმელი. დასავლეთის სარკმლიდან ადგილზე მხოლოდ სათაურის ორი ნაპირა ქვაღა არის ადგილზე, ერთი საპირის ქვა კი დაბლა გდია.

ძლიერ არის დაზიანებული დასავლეთი კარის ტიმპანი, თვით ტიმპანის ქვა ჩამოვარდნილია, ძირს გდია აგრეთვე ტიმპანის სათაურის ორი ქვაც. სამხრეთ კარების ტიმპანი თუმცა ადგილზეა, მაგრამ ტიმპანის ქვა ორ ნაწილად არის გატეხილი. ეკლესიის გარშემო მრავლად არის მიმოფანტული შირიმის კვადრები და ჩუქურთმით შემკული ქვები, ისინი ზოგი ეკლესიას, ზოგიც მინაშენებს ეკუთვნოდა. ამჟამად ძეგლს სხვა საშიშროებაც ელის. ეკლესია აშენებულია მაღალ გორაკზე. ეს გორაკი ძეგლის სამხრეთ - დასავლეთ მხრიდან განიცდის დაშლას და დღეისათვის ძეგლის სამხრეთ - დასავლეთ კუთხე თითქმის ფლატის პირზე აღმოჩნდა. ე. ი. დღეისათვის პირველი რიგის ამოცანად დგას საკითხი გორაკის გამაგრებისა, მისი კონსერვაციის, რომ შემდეგ უკვე ვაწარმოოთ ძეგლის აღდგენა - გამაგრება. ჩვენს მიერ შედგენილი ძეგლის რესტავრაციის პროექტი ითვალისწინებს, პირველ რიგში, გორაკის გამაგრების სამუშაოებს. ვინაიდან გორაკი ძლიერ მაღალია, დაახლოებით 20 -25 მეტრი, ქვევიდან საყრდენი კედლის აყვანა ძლიერ დიდი მოცულობის რკინა ბეტონის სამუშაოებს მოითხოვდა. ჩვენ გადავწყვიტეთ გორაკი ნახევრად დაკიდებული სამიოდე მეტრის სიმაღლის რკინა - ბეტონის კედლით გაგვემაგრებინა. პროექტის მიხედვით რკინა - ბეტონის კედელი თავისი ფუძით ეყრდნობა კლდის ნაშვერს, ხოლო მას რომ მივანიჭოთ ისეთი სიმტკიცის მდგრადობა, რომ შესძლოს მასზე მომქმედი დაწოლით არ გადაინგრეს, კედელს რკინა -ბეტონის ხიმინჯებზე დამაგრებული სარტყელებით ვაძლიერებთ, როგორც წარმოდგენილი პროექტიდან ჩანს, რკინა - ბეტონის ხიმინჯები და სარტყელები მიწაში იქნება ჩამალული და არ გამოჩნდება.

კედელს ძირი რომ არ გამოეცალოს გამორეცხვით ან კლდის დაშლათ, ვითვალისწინებთ გორაკის ფერდობის მობელტვას და ბუჩქნარის დარგვას. წარმოდგენილი პროექტით მთის გამაგრება წმინდა მატერიალური მხრით - როგორც ფულადი სახსრების, ასევე სამშენებლო მასალების, ტრანსპორტის და სამუშაო დროის დიდ ეკონომიას მოგვცემს; ძეგლის დაცვის თვალსაზრისით კი უფრო გამართლებულია, ვინაიდან მთის ძირიდან რომ აგვეყვანა რკინა - ბეტონის უზარმაზარი კედელი, ეს ძეგლს ბუნებრივ ფონს დაუკარგავდა და პატარა მოცულობის ნაგებობას მთლიანად მიჩქმალავდა. მთის ფლატეს გამაგრების სამუშაოების ჩატარების შემდეგ პროექტით განზრახულია ძეგლის მთლიანად აღდგენა. ამისათვის ჩვენ ყველა მონაცემი გვაქვს და არცერთი კვანძის თუ დეტალის აღდგენა არავითარ ეჭვს არ იწვევს: მხოლოდ ერთი გამონაკლისია - ეს გახლავთ სამხრეთის სარკმელი, რომლისგანაც სულ მცირე ფრაგმენტებიღაა დარჩენილი. თუმცა ეს ფრაგმენტებიც გვაძლევს  სარკმლის ფორმის აღდგენის საშუალებას. ცხადია, ჩვენ ჩუქურთმის აღდგენას არც აქ და არც სხვა დეტალებში არ ვფიქრობთ, მხოლოდ რაც შეეხება ფორმასა და ზომას ყველგან ორიგინალის სიზუსტეს ვიცავთ. ძირითადად ძეგლი აღდგება თავისივე ქვით, რომელიც ძეგლის გარშემო არის გაფანტული. აღდგენითი სამუშაოებისათვის ახალი ქვის მასალა შედარებით მცირე ოდენობით თუ დაგვჭირდება. აქაც არის ერთი გამონაკლისი - კარნიზი. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, კარნიზის უდიდესი ნაწილი დაღუპულია. ჩვენი პროექტი ითვალისწინებს კარნიზის მთლიან აღდგენას, (სხვას რომ თავი დავანებოთ, ეს გადახურვის  მოწყობისთვისაც წარმოადგენს აუცილებელ პირობას). კარნიზის აღდგენისას ჩვენ გავიმეორებთ ორიგინალის პროფილს - ცხადია, არ აღვადგენთ ჩუქურთმას - ქვის მასალასაც ორიგინალის ანალოგიურს შევარჩევთ. კარნიზის აღდგენის დროს ძველი კარნიზის ყველა დღემდე მოღწეულ ფრაგმენტს გამოვიყენებთ, თუნდ სულ მცირესაც. თავდაპირველად ვფიქრობდით აღდგენის შემდეგ ძეგლი მთლიანად არ გადაგვეხურა, გადაგვეხურა მხოლოდ კედლები და კონქი, მაგრამ ძეგლის ტერიტორიის გაწმენდის შემდეგ გადავწყვიტეთ იგი მთლიანად გადავხუროთ. ძეგლის ტერიტორიის გაწმენდის დროს მოვიპოვეთ ცილინდრული კამარის და საბჯენი თაღის ქვების დიდი ნაწილი, ასე რომ ძველი ქვების გამოყენებით საშუალება გვაქვს აღვადგინოთ ცილინდრული კამარა და კონქი თაღებითურთ.

როგორც აღვნიშნეთ, აღმოსავლეთ და დასავლეთ კედლები გამსკდარია ე. ი. ეკლესია ორ ნაწილად იყოფა. ბზარები იქ, სადაც ცოტა ფართოა, უნდა შეივსოს თხელი შირიმის ქვის "სოლებით", ასეთი შემავსებელი თხელი "სოლები" ეკლესიის მშენებლებსაც გამოუყენებიათ რამდენიმე ადგილზე ძეგლის გასამაგრებლად. პროექტით გათვალისწინებულია რკინა - ბეტონის სარტყელის გაკეთება მთელს პერიმეტრზე, რომელიც გარე და შიდა მოპირკეთების შორის დაიმალება. ეს სარტყელი შეკრავს ეკლესიის დასუსტებულ კედლებს და გარანტიას მოგვცემს, რომ მიწისძვრის შემთხვევაშიც ძეგლს სიმტკიცეს და მდგრადობას შეუნარჩუნებს. როგორც დაკვირვება გვიჩვენებს პატარა ონის ეკლესია გადახურული ყოფილა ყავრით, ამის ანალოგიები რაჭა-სვანეთის ძეგლებში გვხვდება. (ცნობილია, რომ ხის სახურავი ჰქონდა ზემო - კრიხსაც) - ყოველ შემთხვევაში ძეგლის ტერიტორიის გაწმენდის დროს კრამიტის ან ქვის სახურავის არსებობის ნიშნები არ შეგვხვედრია. ჩვენ ძეგლის გადახურვა გადავწყვიტეთ რკინა-ბეტონის თხელი ფილით. რკინა-ბეტონის ფილით გადახურვაზე იმიტომ შევაჩერეთ არჩევანი, რომ ჯერ ერთი, ჩვენ ზუსტად მაინც არ ვიცით, როგორ იყო მოწყობილი ძეგლის სახურავი. მეორეც, კიდევაც რომ ყავრით გადავხუროთ შენობა, ასეთი სახურავი ძნელად მოსავლელი და დასაცავია. კრამიტის და ქვის ლორფინების სახურავი კი ძეგლისათვის შეუფერებელია. ასევე შეუფერებლად გვესახება თუნუქის სახურავის მოწყობაც. ამიტომ ჩვენ ყველაზე მიზანშეწონილად მაინც რკინა-ბეტონის ფილით გადახურვა მივიჩნიეთ. რკინა-ბეტონის ფილა გააძლიერებს ნაგებობის შეკვრას და ამგვარად ასეთი სახურავის ქვეშ ძეგლი საიმედოდ  იქნება დაცული. ძეგლს აღდგენის შემდეგ სამხრეთიდან და დასავლეთიდან უნდა შეებას რკინის კარები, გაიხსნას ჩრდილოეთის გვიან ამოშენებული კარი და აქაც სამხრეთის და დასავლეთის ანალოგიური კარი შეებას. სარკმელების ჩასმას არ ვითვალისწინებთ, ვინაიდან ძეგლს ფრესკული მხატვრობა არა აქვს. როგორც შესწავლამ დაგვანახვა, ძეგლი თავიდანვე არ ყოფილა მოხატული, ხოლო მაღალხარისხოვანი შელესილობის ნაშთები მხოლოდ აფსიდის ნიშებში და კუთხეებშია შემორჩენილი ფრაგმენტულად. ამრიგად, აქ არავითარი აუცილებლობით არ არის გამოწვეული სარკმელების ჩასმა. ხოლო რაც შეეხება აღმოსავლეთის ფასადიდან ჩამოხსნილ და ქუთაისის მუზეუმში შენახულ ჯვრისა და წარწერის ფრაგმენტებს, მათ რესტავრაციის დროს თავის ადგილზე დავაბრუნებთ, მის დაკარგულ ნაწილებს კი აღვადგენთ. პატარა ონის რაკეთის წმ. ნიკოლოზის ეკლესიის დაცვა-გამაგრების სამუშაოებს აწარმოებს სპეციალური სამეცნიერო სარესტავრაციო საწარმოო სახელოსნოს ქუთაისის უბანი (უბნის უფროსი გ.ასათიანი) ძეგლზე აღდგენითი  სამუშაოების დამთავრება გათვალისწინებულია მიმდინარე, 1969 წელს.ნიკორწმინდის ეპარქია

მთავარეპისკოპოსი ელისე (ელდარ ჯოხაძე)

დაბ. - 1949 წ. ონის რაიონი, სოფ. შქმერი;
1885 - მღვდლად კურთხევა;
1985-1994 - მოძღვარი ნიკორწმინდაში, დიდუბის ეკლესიაში;
1994-1996 - მოძღვარი ანჩისხატის, მეტეხის ეკლესიებში;
15.03.1996 - ბერად აღკვეცა;
17.03.1996 - ეპისკოპოსად კურთხევა;
2002 - ნიკორწმინდელი მთავარეპისკოპოსი.


ნიკორწმინდის ეპარქია დასავლეთ საქართველოში, ისტორიულ კუთხეს - რაჭას მოიცავს და მდინარე რიონის ზემო წელის აუზზეა განვრცობილი. სამღვდელმთავროს აღმოსავლეთიდან ესაზღვრება ნიქოზისა და ცხინვალის ეპარქია, დასავლეთიდან - ცაგერისა და ლენტეხის, სამხრეთიდან - ქუთაის-გაენათისა და საჩხერე-ჭიათურის ეპარქიები, ჩრდილოეთი მიჯნა კავკასიონის ცენტრალური ქედს მიჰყვება საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო საზღვარზე.

თანამედროვე საქართველოს სინამდვილეში, რეგიონების მიხედვით, საეკლესიო დანაწილების მხრივ ერთადერთი შემთხვევაა, როდესაც ერთი ეპარქიის იურისდიქცია და საზღვრები ვრცელდება მხოლოდ ერთ ისტორიულად ჩამოყალიბებულ კუთხეზე. ისტორიული კუთხე - რაჭა და ნიკორწმინდის ეპარქია ერთსა და იმავე გეორგაფიულ საზღვრებში მდებარე ტერიტორიაა. ასე იყო ადრიდანვე, XIV ს-დან, რაჭის ერთ მსხვილ საეკლესიო იურიდულ ერთეულად, წმ. ნიკოლოზის სახელობის ეპარქიად ჩამოყალიბებისთანავე.

ეს რეგიონი სახელდების მხრივაც ერთ-ერთ გამონაკლისს წარმოადგენს. როგორც წესი, ახლადდაარსებულ ეპარქიას სახელი ძირითადად ისტორიულად ჩამოყალიბებული ადგილმდებარეობის მიხედვით ეძლეოდა.

ამ შემთხვევაში კი ეპარქიას ამ მხარეში არსებული დიდი მონასტრის - წმ. ნიკოლოზის (ნიკოლაოზწმიდის - ნიკორწმიდის) სახელი ეწოდა, ხოლო რაჭის სახელწოდების წარმოშობის შესახებ სპეციალურ ლიტერატურაში განსხვავებული მოსაზრებებია გამოთქმული. ისტორიულ და გეოგრაფიულ-კლიმატური პირობების შესაბამისად, რაჭას სამ ნაწილად ყოფენ: ქვემო რაჭა, ზემო რაჭა და მთა რაჭა. ქვემო და ზემო რაჭის საზღვრად მიჩნეულია ხიდიკარი. ისტორიულად ზემო რაჭა ხიდიკარიდან ზემოთ მდ. ლუხუნის, რიონის ზემო წელისა და ჯეჯორას აუზებს მოიცავდა. წლების მანძილზე ჯეჯორას ხეობა - ისტორიული წონა და კუდარო, საქართველოს უსაფუძვლო, არასამართლებრივი ადმინისტრაციული დაყოფის გამო, ე.წ. სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული ოლქის შემადგენლობაში შედიოდა.

უწერის ზემოთ „ჭიდროთაგან“ (ადრე „იწროთასაც“ უწოდებდნენ) ტერიტორიას მთის რაჭა ეწოდება.

გარკვეულ დროს, ზემო რაჭის მთის ეს რეგიონი - მთის რაჭა - არ შედიოდა ნიკორწმინდის ეპარქიის შემადგენლობაში და იგი მეზობელ ნიქოზის ეპარქიას მიეკუთვნებოდა. ისტორიულიად კი „მთის რაჭა რაჭის საერისთავოს მიეკუთვნებოდა და ამ საერისთავოს არანაკლები ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს სახელმწიფოებრივი თუ საზოგადოებრივი ცხოვრების განვითარება-დაწინაურებაში. ამას მოწმობენ მთელ რაჭაში მიმოფანტული ნანგრევები და დღემდე დაცული ისტორიული ძეგლები.


ნიკორწმინდის საკათედრო ტაძარი


რაც შეეხება ნიკორწმინდის ეპარქიას, იგი იმერეთის რეფორმატორი მეფის ბაგრატ III (1510-1565) მეოხებით ჩამოყალიბდა. ბაგრატი სამეფოს გაერთიანებისათვის თავგასულ მთავრებთან ბრძოლაში მოკავშირედ ეკლესიას მიიჩნევდა და მუდამ მის მორალურ-მატერიალურ აღორძინებას ცდილობდა. მან საკუთრივ იმერეთის ტერიტორიაზე შექმნა და აღადგინა რამდენიმე საეპისკოპოსო. ამისათვის მეფემ ძველი ქუთაისის საეპისკოპოსო რამოდენიმე სამწყსოდ დაჰყო და მის ბაზაზე დააარსა გელათის და შემდეგ ნიკორწმინდის საეპისკოპოსოები. მის მნიშვნელოვან ღონისძიებადაა მიჩნეული მაღალ საეკლესიო თანამდებობებზე თავის მომხრე ფეოდალების დანიშვნა. აღსანიშნავია, რომ ამ პერიოდის დასავლეთ საქართველოს თითქმის ხუთ კათედრაზე უმაღლეს იერარქებად ერთდროულად ერთი და იგივე გვარის წარმომადგელები, სახელდობრ, ჩხეტიძეები არიან. ბაგრატს მანამდე არსებული, მართალია, უკვე დაკნინებული, ნიკორწმინდის მონასტერი განუახლებია და მის ბაზაზე მონასტრის ნაცვლად საკათედრო, სამრევლო საყდარი დაუარსებია და პირველ ეპისკოპოსად მანოელი დაუდგენია.

მართალია, ნიკორწმინდის ეპარქია, რომელიც დაარსებიდანვე მოიცავდა რაჭას, ბაგრატ III დროს ჩამოყალიბდა, მაგრამ ქრისტიანობის დამკვიდრებას რაჭაში მანამდეც გაცილებით დიდი ხნის ისტორია ჰქონდა.

უპირველესი ქართულენოვანი წერილობითი წყაროს „ქართლის ცხოვრების“ მიხედვით, ანდრია პირველწოდებულს მესამე შემოსვლისას სვიმონ კანანელთან ერთად საქართველოს სხვადასხვა მხარე მოუვლია, მათ შორის მდ. რიონის ხეობაც.

ამდენად, რაჭაში ქრისტიანობის ქადაგება, შესაძლოა, წმიდა მოციქულებს - ანდრია პირველწოდებულს, სვიმონ კანანელს და მატათას დავუკავშიროთ, ხოლო ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად დამკვიდრება წმინდა მეფე მირიანის რელიგიურ რეფორმას. ქრისტიანობის შემოსვლაც აღმოსავლეთიდან, ქართლიდან (მცხეთიდან) არის მიჩნეული, არა მარტო რაჭაში, არამედ მის მეზობელ ლეჩხუმშიც... ნიკორწმინდის ეპარქიის დაარსებისთანავე, XVI საუკუნის 30-იანი წლებიდან (1534 წ.) იგი იმერეთის საკათალიკოსოს ექვემდებარება (მაგ. იმერეთის კათოლიკოსი ბესარიონი (XVIII ს.) ასე იხსენიება: ლიხთიმერთა, სვანთ, ოსთ, დვალთა და სრულიად ჩრდილოეთისა საჭეთმპყრობელი კათოლიკოზ-პატრიარქი...). დროის ცვალებადობის კვალად იმერეთის სამეფოს ეკონომიკურ-პოლიტიკური გაძლიერება-დამცრობის შესაბამისად, დასავლეთ საქართველოში ეპარქიათა რიცხვი იზრდება ან მცირდება (25 ეპარიიდან 4 ეპარქიამდე).

ნიკორწმინდის ეპარქია საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმებამდე (დას. საქართველოში 1821 წლამდე) არსებობდა. 1801 წ. ქართლ-კახეთის, 1810 წ. კი იმერეთის სამეფოების გაუქმების შემდეგ შეიცვალა ადგილობრივი საეკლესიო წყობილება. 1811 წ. აღმოსავლეთ საქართველოში, 1814 წ. დასავლეთ საქართველოში რუსეთმა საქართველოს ეკლესიის დამოუკიდებელი მმართველობა - ავტოკეფალია გააუქმა და კათოლიკოს-პატრიარქის ნაცვლად ეგზარქოსის ინსტიტუტი დააარსა. საქართველოს ეკლესიის საქმეს რუსეთის სინოდის მიერ დანიშნული რუსი ეგზარქოსი განაგებდა. 1815 წ. ეგზარქოსთან დაარსდა „საქართველო-იმერეთის სინოდალური კანტორა“, რომელსაც საეგზარქოსოს ეპისკოპოსები ექვემდებარებოდნენ. მანამდე არსებულ ეპარქიათა რიცხვი 1819-21 წლების ცნობილი იმერეთის აჯანყებისთვის ოთხამდე შემცირდა - ქუთაისის, გელათის, ხონის და ნიკორწმინდის - აჯანყების სასტიკად ჩახშობის შემდეგ იმერეთი ერთ ეპარქიად გაერთიანდა. აჯანყების ორგანიზატორებად ეჭვმიტანილი დოსითეოზ ქუთათელი და ექვთიმე გაენათელი საქართველოს განაშორეს.

იმერეთის სამეფოს აჯანყება ყველაზე დიდი მასშტაბით რაჭაში გამოვლინდა. ფაქტობრივად, აჯანყებულებმა ხელისუფლება ხელში აიღეს და რუსის ჯარის ყველა ნაწილი, რომელიც ამ ოლქში იყო, ალყაშემორტმული და მოწყვეტილი აღმოჩნდა გარე სამყაროსგან. აჯანყებულები რაჭაში ორგანიზებულად მოქმედებდნენ, ატარებდნენ დიდი მასშტაბის შეკრებებს, სადაც ფიცს დებდნენ სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე ებრძოლათ თავისუფლებისათვის.

...1820 წ. 21 მაისს კვარა ციხესთან და მისი მიმდებარე სოფლების ტერიტორიაზე გამართული ბოლო ბრძოლების შემდეგ აჯანყება უმკაცრესად ჩაახშვეს, ამბოხებულთა სოფლები გადაწვეს და დაანგრიეს...

მდგომარეობა თითქოს დამშვიდდა და რუსეთის ეკლესიის მაღალჩინოსნები თავის დაქვემდებარებაში გადასულ ტერიტორიათა მოსანახულებლად და აღსაწერად რაჭასაც მიადგნენ. მაღალმთიან სოფელ წედისში სტუმრობისას, რომლის წიაღისეულით სიმდიდრის შესახებ ადრევე აცნობიერებდნენ რუს მოხელეებს დოსითეოზ და ექვთიმე მღვდელმთავრები, რუსმა სამღვდელოებმა მანამდე არგაგონილიდა ქრისტიანისთვის წარმოუსდგენლად მიუღებელი საქციელი ჩაიდინეს: როგორც წესი, სოფელში ისინი მღვდელმსახურებთან სტუმრობდნენ. სოფელ წედისში ერთი გვარის ხალხი - მაისურაძეები ცხოვრობდნენ. სხვათაგან გამოსარჩევად ღვთისმსახურ მაისურაძეებს „ხუციანთებს“ უწოდებდნენ. დანაყრებულმა და შემთვრალმა რუსმა ღვთისმსახურებმა მასპინძელთა ოჯახის დიასახლისების შეურაცხყოფა მოინდომეს, რის გამოც სოფლიდან პანღურისკვრით გამოყარეს... მცირე ხნის შემდეგ სოფელს რუსის დამსჯელი ჯარი მოადგა განსაკუთრებული მისიით - აეწიოკებინათ სოფელი და კასტრირება ჩაეტარებინათ „ხუციანთა“ მამაკაცებისათვის... ვინც ამ სადისტურ სასჯელს გადარჩა, გაქცევით უშველა თავს. ხუციანთების ლტოლვილი მაისურაძეები ზემო და ქვემო რაჭის სოფლებში - ჩორდში, ფსორში, ცხრომში, ურავში და სხვაგან გაიფანტნენ...

1821 წ. რუსეთის სინოდის 19 ნოემბრის ბრძანებით, იმერეთში არსებული ეპარქიებიდან შეიქმნა მხოლოდ ერთი - იმერეთის ეპარქია, კათედრის ცენტრით ქუთაისში. ეპარქიის მმართველობა, იმპერატორის ნება-სურვილით, სოფრომს (წულუკიძეს), მანამდე ნიკორწმინდის ეპისკოპოსს მიანდვეს. სოფრომს რუსეთის სინოდმა არქიეპისკოპოსის წოდება მიანიჭა. ავტოკეფალიის აღდგენის შემდეგ, 1917 წ. აღდგა ნიკორწმინდის ეპარქიაც. გასაგები მიზეზების გამო XX ს. 20-70 წწ. ეპარქია ფაქტობრივად მღვდელმთავრის გარეშე იყო, კათედრა შეთავსებული ჰქონდა ხან საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქს, ხან მეზობელ ეპარქიათა მღვდელმთავრებს. ამჟამად სამღვდელმთავროს მაღალყოვლადუსამღვდელოესი ნიკორწმინდელი მთავარეპისკოპოსი ელისე ჯოხაძე მწყემსმთავრობს.

ბრილის სამაროვანი


ბრილი, მრავალფენიანი არქეოლოგიური ძეგლი რაჭაში (ონის მუნიციპალიტეტი), რიონის ხეობაში, სოფლების ჩრდილოეთით 11 კმ-ზე. შემორჩენილია შუა საუკუნეების ნასოფლარი, ციხე-კოშკი, ეკლესია. 1939-1961 წლებში არქეოლოგიურმა გათხრებმა (მიმდინარეობდა ხანგამოშვებით, ხელმძღვანელი გ. გობეჯიშვილი) გამოავლინა ნამოსახლარები და სამაროვნები. მეტალურგიის წარმოების ნაშთები შუა ბრინჯაოს ხანიდან ანტიკური ხანის დასასრულამდე (ძვ. წ. XVIII—ახ. წ. IV სს.).
ორმოსამარხებსა და ქვაყუთებში (ძვ. წ. XVIII—ახ. წ. IV სს.) კიდურებმოკვეცილი თითო ან ორ-ორი მიცვალებული იყო ჩასვენებული. ძვ. წ. XIV—ძვ. წ. XIII საუკუნეებში არსებობდა აგრეთვე, კოლექტიური აკლდამები, ხოლო ძვ. წ. XIV- ძვ. წ. V საუკუნეებში — საკრემაციო მოედნები. ძV. XVIII-XIV საუკუნეებში სამარხებში აღმოჩნდა ბრინჯაოს ყუამილიანი ცულები, მასრაგახსნილი შუბები, ფოთლისებური სატევრები, ცხოველთა ქანდაკებები, მრავალნაირი საკინძი, ოვალური სასაფეთქლები, დუგმისებური კავები, ჭვირული მძივსაკიდები და სხვა. აღსანიშნავია ლითონის მხატვრული ნაწარმი: ცხვრის თავის სტილიყებული გამოსახულებებით შემკული ცულები, წყვილი დათვის ქანდაკება და სხვა. ძვ. წ. XIII—ძვ. წ. VIII საუკუნეებში სამარხებში აღმოჩნდა ბრინჯაოს კოლხური ცულები, ფართოქედიანი სატევრები, სწორკუთხა აბზინდები, ხვეული სამაჯურები, საკისრე რგოლები, ნამგალი, თოხი, ლითონისა და თიხის ჭურჭელი, ვერძის ქანდაკებები, ძაღლის ქანდაკება და გველის გამოსახულებანი. ვრილის მოსახლეობა ცხოვრობდა ქვის შენობებში. მისდევდა მესაქონლეობას, სპილენძის მოპოვება-დამუშავებას. მჭიდრო ეკონომიკური და კულტურული კავშირი ჰქონდა ახალნდელი დიგორის, ზზემო იმერეთის, შიდა ქართლის ჩრდილოეთ ზოლის და თრიალეთის მოსახლეობასთან.
ძვ. წ. VIII-ძV. VII საუკუნეებში იარაღი (ცულები, მახვილები, დანები, ლაგმები) უმთავრესად რკინისაგან მზადდებოდა, ხოლო სამკაული, ჭურჭელი, ცხენის აკაზმულობის ნაწილები და მხატვრული ნაწარმი — ბრინჯაოსაგან.
ანტიკური ხანის სამარხებში (ძვ. წ. VI—ახ. წ. IV სს.) აღმოჩნდა ოქროსა და ვერცხლის საკისრე რკალები, სხივებიანი საყურეები, ბრინჯაოს ჭვირული აბზინდები, ქარვისა და ფერადი მინის მძივები, ეგვიპტური იეროგლიფებით შემკული სკარაბეები, ბერძნული მახაირას ტიპის რკინის მახვილები, სატევრები, აკინაკები, სკვითური ტიპის ბრინჯაოს ისრისპირები. ადრინდელი ანტიკური ხანის სამარხებში აღმოჩნდა ფერადი მინის არიბალოსი და სურნელოვანი სითხით სავსე ამფორისკი. აგრეთვე ბერძნული შავლაქიანი სკიფოსის ნატეხები. აღმოჩენილი მასალა მოწმობს, ბრილის მოსახლეობის კავშირს ანტიკურ სამყაროსთან. ძვ. წ. დასასრულს ვრცელდება ქართული ოქროს მონეტები, რაც სასაქონლო-ფულადი ურტიერთობისა და ვაჭრობის განვითარებაზე მიუთითებს.


რაჭაში, ონის რაიონის, სოფელ ღების ჩრდილოეთით 11 კმ-ში, მდინარე რიონის ხეობაში მრავალფენიანი არქეოლოგიური ძეგლი - ბრილი მდებარეობს. აქ შემორჩენილია შუასაუკუნეების ნასოფლარი, ციხე-კოშკი, ეკლესია. 1939-1961 წლებში განხორციელებული არქეოლოგიური გათხრების შედეგად (გ. გობეჯიშვილი) ქ.წ. XVIII - ქ.შ. IV საუკუნეების ნამოსახლარები, სამაროვნები, ლითონის წარმოების ნაშთები გამოვლინდა.
ქ.წ. XVIII-XIV საუკუნეების ორმოსამარხებსა და ქვაყუთებში თითო ან ორ-ორი მიცვალებული იყო ჩასვენებული. სამარხებში ნაპოვნია ბრინჯაოს ყუამილიანი ცულები, მასრაგახსნილი შუბები, ფოთლისებური სატევრები, ცხოველთა ქანდაკებები, მრავალგვარი საკინძი, ოვალური სასაფეთქლეები, ჭვირული მძივსაკიდები და სხვ. აგრეთვე, ლითონის მხატვრული ნაწარმი: ცხვრის თავის სტილიზებული გამოსახულებებით შემკული ცულები, წყვილი დათვის ქანდაკება და სხვ. 
ქ.წ. XIII-VIII საუკუნეების სამარხებში ნაპოვნია ბრინჯაოს კოლხური ცულები, ფართოქედიანი სატევრები, სწორკუთხა აბზინდები, ხვეული სამაჯურები, საკისრე რგოლები, ნამგალი, თოხი, ლითონისა და თიხის ჭურჭელი, ვერძის, ძაღლისა და გველის ქანდაკებები. 
ანტიკური ეპოქის სამარხებში (ქ.წ. VI - ქ.შ. IV საუკუნეები) აღმოჩნდა ოქროსა და ვერცხლის საკისრე რკალები, სხივებიანი საყურეები, ბრინჯაოს ჭვირული აბზინდები, ქარვისა და ფერადი მინის მძივები, ეგვიპტური იეროგლიფებით შემკული სკარაბეები და სხვ.

გ. გობეჯიშვილი - არქეოლოგიური გათხრები საბჭოთა საქართველოში, თბ. 1952.

რაჭული დალოცვა

ო, დიდება ღმერთსაო კიდევ დავლევ ერთსაო, 
ორივე ხელს მოვკიდებ რომ არ დამექცესაო.
ღმერთმა ყველას გაგიმარჯოთ 
სტუმარ-მასპინძელსაო. 

ჩვენი მტერი და ორგული 
დასწყევლოს ტურა მელამა! 
ქრისტეს აღდგომა გვამცნობოს 
წისქვილის სარეკელამა! 

მრავალძლის წმინდა გიორგიმ, 
ველიეთ სულის ზენამა, 
თქვენი ოჯახი დალოცოს 
სამთისის დიადემამა. 

ამ ოჯახის კედელ-კუთხე
ქრისტე ღმერთო შენ აკურთხე. 
აშენდა ჩვენი ოჯახი 
აშენდა ჩვენი კერაო, 
სახარებაშიც წერია 
სტუმრის პატივისცემაო.

ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი 
მოდიოდა ფეხშიშველი, 
ღმერთმა ყველა გადღეგრძელოთ 
სტუმარი და მასპინძელი!
შეგვეწიოს ყოვლად წნიმდა 
ხოტევი და ნიკორწმინდა- 
ზემო ბარი, ქვემო ბარი, 
ქოლოსი და მრავალძალი.
აგარა და უყეში,
ღმერთმა მოგცეს ნუგეში.

ხალხური რწმენა (რაჭა)

ადამიანის არსებობის მთავარი მომენტი, ხალხურ რწმენაში,დაკავშირებული მრავალგვარ ცრუმორწმუნეობასთან.
 მთის რაჭაში ორსული ქალები ყოველგვარ უსიამოვნებას გაურბის, მასგანსაკუთრებით წყევლისა ეშინია. ფეხმძიმე ქალი ზოგიერთ საჭმელს არჭამს და პირუტყვის დაკვლასაც ვერ ესწრება. მელოგინეს მიწაზე დაგებულჩალაზე ან თივაზე აწვენენ. მას ბებია ქალი უვლის, რომელიც იმავე დროსსხვადასხვა ჯადოქრობით და შელოცვებით ცდილობს მშობიარობისშემსუბუქებას. მელოგინეს ბალიშის ქვეშ ხანჯალს ამოუდებენ, რომდაიფაროს ავსულებისაგან. ქმარი მას ჩოხის კალთით მოტანილ წყალსდაალევინებს. შემდეგ სახვნელს (სახნისს) სამჯერ დაშლის და ისე ააწყობს,დასასრულ იმ სახლში შემოდის და მშობიარეს სამჯერ გადაალაჯებს. თუმშობიარე ძნელად არის, მაშინ მას ასმევენ „დათვის კუდას“ (ამ ბალახისდანაყილ შავ მარცვლებს წყალში ხსნიან). ეძახიან, ვისაც გველ-ბაყაყიგაუშორებია და დახმარებას სთხოვენ. ის მიდის წისქვილში, წყალსგადაუდგებს და იტყვის: „წისქვილს წყალი გადამიგდია, გველ-ბაყაყიგამიყრია, დედა-შვილიც გამიყრიაო“ (სამჯერ) და გამობრუნებისასმელოგინესთან შეივლის.


რაჭული სამზარეულო

ლორი – ზამთრის პირზე რაჭაში გლეხკაცი კლავს ღორს. გამოიყვანს ლორს და წელიწადის ყველა დროს გამოიყენება ლობიანთან და საწებელთან ერთად.დამზადების წესი: დაკლავენ ღორს, გადაავლებენ მდუღარე წყალს ან ჩადებენ მდუღარე წყლიან დიდ გობში და გაფუფქავენ ე.ი. გააცლიან ბეწვს (ჯაგარს). გაასუფთავებენ და დააყენებენ მუცელზე ე.ი. დააღორებენ. აიღებენ ზურგის ძვალს (დაკვლის დროს თავს მოაჭრიან, ზურგის ძვალი იწყება კისრიდან კუდის ჩათვლით. დაახლოებით ოთხი თითის სიგანის და დაკიდებენ). შემდეგ ზურგზე დააყენებენ და გაჭრიან მუცელზე. ამოაგდებენ მთელ შიგანს გულღვიძლის ჩათვლით. ამოასუფთავებენ და აჭრიან ორ ფელიკად. დაამარილებენ თბილი მარილით, ისე, რომ არ დარჩება მარილის გარეშე არც ერთი ნაწილი. სახსრებს წინასწარ გადაუხსნიან, რომ მარილი იქაც მოხვდეს. დააწყობენ ასე მარილინ ფელიკებს ერთმანეთზე და 8-10 დღის შემდეგ ჩამოკიდებენ ჩამოსაშრობად ღუმელთან ახლოს. 3-4 დრის შემდეგ გაიტანენ სპეციალურ სათავსოში სადაც შესაძლებელი იქნება კვამლში გამოყვანა და უნთებენ ისეთნაირ ცეცხლს, რომ კვამლი გამოიყოს და ხორცს მოხვდეს. უმჯობესია-მზიან ადგილში მოჭრილი შეშის კვამლი; დღისით კვამლი უნდა ექნეს ღამით ყინვა. ორი კვირის შემდეგ Lლორი მზადაა. ლობიანი სპეციალურ ლობიოს (საბაჭულე, საპარკე) გარეცხავენ და დაადგამენ მოსახარშად. რომ წამოდუღდება, გადმოდგამენ, გაწურავენ და მოაყრიან საჭმელ სოდას. გაგრილდება და დაიწყებენ გაქმუშვნას (ე.ი. კანის გაცლას) შეიძლება კანის გაუცლელადაც. აიღებენ მუჭით და ერთმანეთზე ხახუნით ეცლება კანი. გაქმუშნილ ლობიოს ისევ გარეცხავენ კარგად და გააგრძელებენ ხარშვას. წყალს დაასხამენ იმდენს, რომ ადუღების შემდეგ კიდეც ამოიზილოს. მოხარშულ ლობიოს შეურევენ ცხიმს (კარაქი, ერბო, ღორის ქონი) გაუკეთებენ გემოზე მარილს და ლობიო ჩასართავად მზადაა. ცომი
სპეციალურ ჭურჭელში ინახება საფუარის ძირი, გამოცხობის წინ ადრე ჩააგებენ საფუარს ე.ი. საფუარის ძირზე დაასხამენ თბილ წყალს და გახსნიან ფქვილს ისე, რომ მოსქო მასა იქნეს. ადგამენ შედარებით თბილ ადგილზე. Aმოვა საფუარი და მოქნიან ცომს გობზე. დაუმატებენ მარილს. ცომის ამოსვლის შემდეგ შეიძლება გამოცხობა ლობიანის , ხაჭაპურის, პურის, ქადის და რაც გვსურს. ღორის თავ-ფეხის საცივი გასუფთავებული ღორის ტყავი და ფეხები უნდა მოთავსდეს ქვაბში ისე, რომ წყალი ფარავდეს. ხარშვის დროს უნდა მოვხადოთ ქაფი. კარგად რომ ჩაიხარშება უნდა გადმოწურო და გამოაცალო ძვლები. შემდეგ ისევ დაჭრილი ხორცი ჩააბრუნე თავის ნახარშ წვენში და გააგრძელე დუღილი. უნდა ჩაყარო დაფნა, დაფქული ხმელი სუნელი, ნიორი დანაყილი მარილში. გადმოდგა, დაასხა თეფშზე, დადგა ცივ ადგილზე და მეორე დღიდან მიირთვა. ბუღლავა ანუ დაჭრილა
მცენარე-თიორში გაზაფხულზე იშოვება მაღლობ ადგილებში. მოკრეფილ თიორშს აკინძავენ ძაფზე და ჩრდილში გააშრობენ. ხმარების წინ დაჭრიან წმინდად, შეურევენ ცოტა პურის ფქვილს და ჩაყრიან მდუღარე წყალში, მოხარშვისას შეურევენ ტყემლის ტყლაპს გემოვნებით, ნიორს, მარილს და ზოგჯერ ნიგოზს, გააგრილებენ და მიირთმევენ ჭადთან ერთად.
ქალაკოდა მოკრეფილ ქალაკოდას ინახავენ ზამთრისათვის ჩრდილში გამხმარს. მოხარშავ, გაწურავ და შეაზავებ-ძმრით, ნიგვზით, ნიორით, მარილით. ზერჩო ახლადმოკრეფილ ზერჩოს მოაშორებ ღეროებს. მოხარშავ, გაწურავ და მოხრაკავ ხახვთან ერთად ცხიმში, შეიძლება გემოზე ძმრის შერევა. მეკენძალა ახლად მოკრეფილ მეკენძალას-ზერჩოს მსგავსად მოხარშავ, გაწურავ-მოხრაკავ ხახვთან ერთად ცხიმში, ან შეიძლება შეაზავო ნიგვზით და ძმრით. მაჭკვინარა(ნაჩირგვალა) უნდა მოიკრიფოს ძველ მთვარეში. ანდა გაშრეს მზეში.ახლადმოკრეფილ მაჭკვინარას გაარჩევენ, გარეცხავენ გულმოდგინედ და ჩაყრიან ქვაბში, მოიხარშება თავის წვენში. შეიძლება შეაზავო ორნაირად.
ცხიმში მოშუშო ხახვი და ჩაყარო მაჭკვინარა. შეურიო ქინძი ხმელი და ნედლიც.
უნდა დანაყო ნიგოზი, ნიორი მარილით და შეაზავო. უნდა შეურიო ქინძი ნედლიც და ხმელიც.
ზამთარში კი გამხმარს დაალბობენ და მოხარშავენ და შემდეგ შეაზავებენ. კვახიწელა ჭყინტი კვახი უნდა გათალო და თავიდან მოყვე მრგვალად დაჭრას ისე, რომ ბოლომდე გადაბმულად დაჭრა. ჩამოკიდო ჩრდილში და გააშრო. ზამთარში დაჭრა და მოხარშო, შეაზავო ცხიმში მოშუშული ხახვით და იქნება წვნიანი. შინდის ფიფინა შინდის ტყლაპი უნდა დაალბო, გაქნა, შეურიო წყალი ისე, რომ მიიღო თხელი მასა, გაათბო და ამოუკიდო პურის ფქვილ; როცა შესქელდება უნდა გაუკეთო მარილი და ნიორი. გაწეწკილა-დაწეწკილა დანაყილ ნიგოზს უნდა შეურიო მარილი, ნიორი, ცოტა ნელ-თბილი წყალი, კარგია ჭადთან ერთად... მოლის (მინდვრის) ფხალი მოვკრიფავთ თოთო ჭინჭარს, მოლოქს, ქათანაცარას, ჯიჯილაყს (რუხი ფხალი) გლიხორხას, ცაცხვის ფოთლებს, ია-იას ფოთლებს, ხბოშუბლას, ქალშავას, შავი ფხალს. გაარჩევ გულდასმით, გარეცხავ კარგად და ჩავყრით მდუღარე წყალში. როცა მოიხარშება შეიკაზმება ნიგოზით, პიტნით, ქინძით, ოხრახუშით. მოთრეულა გარეცხილ კომბოსტოს მოქილავენ ისე, რომ ძალიან არ ჩაიხარშოს, გადაწურავენ, დაჭრიან და ჩააწყობენ ნიგვზის, ძმრის, ნივრის, ხახვის, ქინძის ნარევში. უხდება ბროწეულის მარცვლები. კომბოსტოს მწნილი ადუღებულ წყალში 5 წუთით ნამყოფ კომბოსტოს გადაავლებენ ცივ წყალს და დააწყობენ დასაწურად.შეამზადებენ- ოხრახუშის, ნიახურის ძირების ნახარშ წვენს, შეურევენ ნიორს და მარილს.ჩააწყობენ მოქილულ კომბოსტოს. დააწყობენ დაფნის ფოთლებს, ხმელ მწვანილს, რეჰანს, ქონდარს, ტარხუნას, პიტნას, კამას, უმ ჭარხალს, დაასხამენ გამზადებულ წვენს. დაადებენ სიმძიმეს და შეინახება. მწვანე პამიდვრის მწნილი მწვანე საღ პამიდვრებს გაჭრიან შუაზე. დაჭრიან ოხრახუშს, ნიორს, წიწაკას, აურევენ მარილში და გამოტენიან გაჭრილ პამიდვრებს. ჩააწყობენ ქილაში. თავზე დააწყობენ ნიახურს, კამას, რეჰანს, ქონდარს და დაასხამენ წყალს. დაახურავენ თავს და შეინახავენ. ხალა მოხარშულ ქერს გაახმობდნენ, დაფქვავდნენ წისქვილზე. დაჰყრიდნენ ღრმა თეფშზე, დაასხამდნენ წყალს, ცოტას და ხელით მოსრესდნენ ისე, რომ «მოკმუშვნილიყო» და სჭამდნენ. რათქმა უნდა მარილით შეკაზმავდნენ.მთაში მწყემსების ძირითად საკვებს ეს წარმოადგენდა. მოცხრის ფიფინა შავი მოცხარის მწიფე ნაყოფს დავკრეფდით და ვახმობდით. ავურევდით პურის მარცვალში და დავფქვავდით წისქვილზე. ყველს ამოუკიდებდით მდუღარეში, შევურევდით კარგად, მარილს, ნიორს, თუ იყო ნიგოზსაც და იმითაც მივირთმევდით. მახოხი საფუარს ჩავაგებდით ქერისას ან პურისას, სჯობდა ქერის ყოფილიყო. რომ ამოვიდოდა კარგად, ცოტას ამოვიღებდით და ჩავასხამდით მდუღარე წყალში, ისე რომ გამდღვლეულიყოს. შემდეგ შევკაზმავდით ნიგვზით, კაკლით, მარილით. ძალიან კარგი იყო მჭადით თუ მიირთმევდით. ძალიან კარგი იყო ნასმი მამაკაცებისათვის მეორე დღეს ნაბახუსევზე გამოსაყვანად. ბიმპურა პურის მარცვალს ასველებენ, ჩაყრიან რაიმე ჭურჭელში, თავზე ტომარას დააფარებდნენ თბილად რომ ყოფილიყო. როდესაც მარცვალი გაიღოჯებოდა, ამოიღებდნენ, გააშრობდნენ (გაშლიდნენ მზეზე) და დაფქვავდნენ წისქვილზე. ფქვილით მოქნიდნენ თბილი წყლით ცომს, ცომი უნდა ყოფილიყო რბილი და აცხობდნენ კეცებზე. ცხობის დროს ცომი ადუღდებოდა და ცხვებოდა ძალიან გემრიელი ტკბილი პური. შემდეგ კი მიირთმევდნენ, როგორც ნამცხვარს. პურის არაყის გამოხდა(ნამუშევრის არაყი) არაყის გამოხდისათვის პურის მარცვალს გაღოჯავდნენ, შემდეგ გაახმობდნენ და დაფქვავდნენ. ამ ფქვილს «ალაო» ჰქვია. ჩააგებდნენ საფუარს მჭადის ან პურის ფქვილისაგან, როდესაც საფუარი ამოფუნდებოდა ამოიღებდნენ ნაწილს და ჩაასხამდნენ მდუღარე წყალში და ალაოს ყველით ამოუკიდებდნენ. ამ ნარევს ჩაასხამდნენ კოდში და გააჩერებდნენ სანამ კარგად არ ადუღდებოდა, ერთი კვირა მაინც დამჟავების მერე ხდიდნენ არაყს.ნამუშევრის არაყი სჯობია ყველა არაყს. იგი უწყინარი და მარგებელია.
კვახიკაკლიანები მოხალავენ კვახის კაკალს. დანაყავენ, გაცრიან, ასხამენ თბილ წყალს. წურავენ, იმ წვენს მოადუღებენ ნადუღივით, ცოტა სიმინდის ფქვილს ამოუკიდებენ, შეაზავებენ და ჩაურთავენ ცომს გულად.მთქმელი მ. მაისურაძესოფ. წედისი თ ა მ ა დ ა იყო დრო როცა, ღვინის სმა და თამადობა დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. თამადად ირჩევდნენ ისეთებს ვისაც ბევრი ღვინის დალევა შეეძლო და მჭერმეტყველურ სადღეგრძელოებს იტყოდა. ასეთი ვაჟკაცები ცოტა იყვნენ. მათ მარტო სოფელი კი არა რაიონიც იცნობდა. ბუღიტა მაისურაძეზე წედურები შემდეგს იხსენებენ. ეს კაცი ყოფილა მაღალი, ახოვანი, მხარბეჭიანი, უშიშარი, კარგი მშრომელი და თითქმის ყოველმხრივ განვითარებული მაშინდელი გლეხის პირობაზე. მას არამარტო წედისში არამედ მთელ რაჭაში იცნობდნენ, როგორც კარგ თამადას.რაჭის ერისთავს მოუწვევია სტუმრად საქართველოს მთავრები. ერთერთ მათგანს უთქვამს: “გვყავთ ვინმე ისეთი, რომ ღვინო დამალევინოსო?” ერისთავი შეფიქრიანებულა და მოსამსახურეებისთვას უკითხავს ვინ არის ჩვენ სამთავროში მსმელიო. ერთ მოსამსახურეს უთქვამს, წედისში მეგულება ორი კაცი ბუღიტა და ხუტუნა მაისურაძეებიო.სასწრაფოდ მოუწვევიათ ბუღიტა. ჯერ პატარა სასმისებით დაუწყიათ ქეიფი, ხოლო შემდეგ დიდი სასმისებით. ბოლოს ბუღიტას უთქვამს, მომიტანეთ სპილენძის ტაშტიო და შიგ რამდენიმე კვერცხი ჩაახალეთო. ეს ტაშტი სავსე დაულევია და ეს კვერცხებიც თან დაუყოლებია. გადაუწოდებია მერიქიფისათვის და უთქვამს: “კარგად გარეცხეთ ჩაახალეთ კვერცხები და გაუვსეთ ღვინითო”. ასეც მოქცეულან. მთავარს ნახევარი კი დაულევია, მაგრამ მეტი ვერა.ამ დროს წედისიდან ჩასულა ხუტუნა და ერისთავის კარზე დაუძახნია , კარისკაცს გამოუხედავს , რა გნებავთო. ჩვენი კაცი თქვენთან წამოვიდა , ეს სამი დღე გავიდა და არ ჩანს და სად არისო. აქ არის ქეიფობენ და თქვენც მობრძანდითო. ხუტუნა არ შესულა. ბუღიტას უთხრეს არ მოდისო. გაუტანეთ ჩაფით ღვინო, დალევს და მერე შემოვაო. ასეც მოქცეულან და ხუტუნაც ეახლათ ოჯახში.მეოთხე დღის რაჭის ერისთავს ბუღიტა და ხუტუნა დაუჯილდოვებია. თქვენი ცხენები რასაც დაერევიან იმენი წაიღეთ სასმელ საჭმელი და ოქროს ფულებიც უჩუქნია მათთვის. კარგი მსმელი ყოფილა აგრეთვე ფილიპე დათილას ძე (მამისაანთი), რომელიც ისე ითამადებდა, რომ სახლში ფეხშეუშლელად მივიდოდა. წედისში ორი დიდი დღესასწაული იცოდნენ, ერთი აღდგომა, მეორე მოფენა. აღდგომას როგორც წესი ყველა ოჯახი თავის სახლში ხვდებოდა, მაგრამ მოფენა ისეთი დღესასწაული იყო რომელსაც მარტო წედისელები იხდიდნენ. ამ დღეს ოჯახი მდიდარი იყო თუ ღარიბი თავიანთი ნათესავები აუცილებლად უნდა მოეწვია სტუმრად, ისე რომ მოფენა დღეს თითქმის მთელი ონის რაიონის სოფლებიდან დიდძალი ნათესაობა იყრიდა თავს. სოფელში ხმა დაირხა, შქმერელი აღდგომელა არის ჩამოსულიო. ეს კაცი როგორც ღვინის მსმელი და თამადა იყო ცნობილი. აღდგომელას შვილიშვილი შეეკითხა: “ბაბუ ღვინო გინდა თუ სახელისათვის სვამო?”. მას უპასუხნია “სახელი შვილო რათქმა უნდა რომ კარგია, ნაგრამ ღვინოც ქვე მინდაო”. ჰოდა ეს აღდგომელა, მაისურაძე გრიგოლას (ხუტუნაანთს) მიუპატიჟნია და უთქვამს უნდა ვსვათ შეჯიბრზეო. აურჩევიათ მერიქიფე, რომელიც სასმისებს ერთნაირად გაავსებდა და დაცლაზედაც თვალყურს ადევნებდა. სამ დღეს გრძელდებოდა შეჯიბრი და ბოლოს და ბოლოს მაინც აჯობა გრიგოლამ აღდგომელას. ის ჩოხა-ახალუხი და ვერცხლის ქამარი დღესაც რელიქვიად არის დავით კირილეს ძე მაისურაძის ოჯახში და ყველას აჩვენებს თუ როგორ ანაცვლებდა ქამარს ჯაჭვზე და ესეც რომ არ ყოფნია, ბაწარი წაუკრავს და ისე ქონდა ქამარი წელზე. ჩოხის სიგანე და ქამრის სიგანე იმდენად დიდია, რომ ორი კაცი ჩაეტევა შიგ. ამბობენ გრიგოლა 130 კილოგრამზე მეტს იწონიდაო. ეს კაცი ლოთი კი არ იყო, იშვიათად თუ დალევდა სასმელს, მაგრამ შეეძლო ბევრიც დაელია და ცოტასაც დასჯერებოდა.


მურმან ლებანიძის ლექსები რაჭაზე

მარეკები შლიდნენ ბანაკს,ქარი ჩამი-ჩუმით ჰქროდა,ვიწექ, რომელიღაც ბალახსუცბად ქალის სუნი ჰქონდა.თითქოს ურო დამკრეს თავში,თითქოს პაპაჩემი ცხონდაათას სურნელოვან შვავშიუცბად ქალის სუნი ჰქონდა.სუნი ჰქონდა არა დალის,ლალის, — ცისფრის ანუ თეთრის, –სუნი — საზოგადოდ ქალის,სუნი — საზოგადოდ მდედრის…ღმერთო! ღმერთო! მე სულ ველისიკვდილს შენ მაცოცხლო ვინძლო,სანამ ვიცნო ეს სურნელი,სანამ ეს სურნელი ვიგრძნო!არ მიყვარს კაცი (ვარ ლაჩრის ძვირში)ვის თავის თავი გმირად გამოყავს,მტერს შეუკურთხებს, შედრკება ჭირშიდა ფურთხს თავისას თვითვე ალოკავს...

მე რომ ძვირში ვარ ლაჩრის და მხუთრის,ეგ_თავისთავად, მაგრამ სხვაც ღუპავს,ბრალი მისი რომ ალოკვა ფურთხის,ვინც დაავალა მასაც არ უყვარს.
ბოღჩებით და ყავარჯნებითგრძელი სოფლის კართან ვდგავართ;მოკლე სოფელს არ დავრჩებით,ყველა გრძელ სოფელში წავალთ!

კეისარიც, სპასალარიც,თვითონ რომის პაპიც თავად(სხვა სოფელი არსად არი!) _ყველა გრძელ სოფელში წავალთ!

ამ ტალახებს გავშორდებით,ამ ორღობეს ლაფში ვყავართ...მადლობა ღმერთს, გავსწორდებით,ყველა _ გრძელ სოფელში წავალთ!
გზას მოსდევს პოეტი კლდოვანი ფერდობით,მოსტოპავს ბილიკებს ეკლიან ჯაგებით _ არის ბედნიერი ის ხალხთან ერთობით,კაცისგან, ბალღისაგან,ხალხისგან გაგებით! 

დროთ უფსკრულებს გადავყურებსამშვიდობოს მდგომარი_ვხედავ: მოკლე გაზაფხულებსსცვლიან_შემოდგომანი...

სიკვდილის გზა ცისფერიაჰკვდები ხმალმოღერებით_იმპერიებს იგერიებ სისხლის წამოხველებით

ფეხზე დგახარ,გცემს ზურგ_ქარი...მაშ,წინ! წინ და ზემოთ!დათვი მჭლე და შენ მსუქანიდათვი მჭლე და შენ მსუქანი.საქართველოვ ჩემო!!!
გოგონა კითხულობდალექსს, ძვირფასს, მღელვარებით და სულის ფორიაქს ამაოდ მალავდა...უფსკრულში დაეშვა მუქლურჯი მწვერვალებით,_ ანაზდად დარბაზში პოეტი დალანდა...

გაწითლდა, გათეთრდა, გალურჯდა, გაყვითლდა,_ანდაზად თვალი ჰკიდა საყვარლად ჭაღარას...პოეტი დაჯდა და პოეტი გაფითრდა - გისმენო, შვილო შემო, და თავი დახარა...

გოგონა კითხულობდალექსს, ძვირფასს, მღელვარებითდა სულის ფორიაქს ის აღარ მალავდა,უფსკრულებს დაეშვა მუქლურჯი მწვერვალებითდა თავის განწირვით მის დამწერს ზარავდა...

სული, მომწყვდეული იმ ხორცის დილეგში, თრთოდა და იწვოდა, სისხლი გამშრალიყო;იცოდა გოგონამ_ რაც იყო იმ ლექსშიდა ისიც იცოდა _ ლექსში რაც არ იყო...

ის იყო ნატიფი, ის იყო კაფანდრა,ის – სისხლით ცისფერი და ჯიშით რჩეული,იყო _ რა დიდი და იყო _ რა პატარა!და იყო პოეტი ბალღისგან ძლეული...მურმან ლებანიძე

რ ა ჭ ა1 ფრთადაწყობილი, ფრთაჭრელი სორ სქვემოთ ქვემო რაჭაა;მე თვითონ ზემო რაჭველი გეტყვი:-ისაა რაცაა

ვაზი ვაზს გადაჰკონია,იქ-სხვავაა და კრიხია,იქ, წესთან, ბარაკონია,იქ-კვიტაშვილის ციხეა

იქ-პური ცხვია თონეზე;იქ-ხვანჭკარაა პაწია,ვინც ჩვენ მსოფლიო დონეზესალაპარაკოდ გვაქცია.

იქ-ნიკორწმინდა მღერის ცად,სხვა კოშკი-სხვა ნაპირზეა...იქ-ქვემო რაჭის ერისთვად ავთანდილ შარაბიძეა.

2 რიონს აღმა მივუყვები,ჩემსას ვზვერავ ზემო რაჭას;რა ხეობა-წიუხები!რა სამოთხე! ხალხი არ ჩანს!-მოიწყინე, მურმან, რაზე?გვიქადიან აღმავლობას!ხვალ-ზეგ ვერ და, ზეგის- მაზეგშენც ხომ ამბობ ხალხმრავლობას?!-კი ბატონო, მყობადს ველი!დე, მტრის თვალი შურით ენთოს!კი, ბატონო! შენი მტერიჩვენი მტერი უიმედოდ!ვინ ისურვებს დაქცევას დაზვარს ვინ აქცევს საბალახედ?!ქვას ვინ ესვრის ამ სევას დაქვას ვინ ესვრის ამ ფარახეთს?!მარჯვნივ მრავალძალი მოფრენს,პირტიტველას ვმოძღვრავ შოფერს:- არ გაბრიყვდე! სულ ძუნძულით მოაშურებს ხალხი სოფელს!ხალხის ნიჭი, სანატრელო,ხალხის ჯიში მაიმედებს,ვინ, რომელი საქართველოჩვენს ხეობებს გაიმეტებს?!შეხე, საკალმახე დელტას!აქ ხეორი რიონს ერთვის.იქ რომ კაცი ყირიმს ბელტავს,სამოსახლო მოჩანს ჩემთვის!როგორც ქოჩაკიძეს უთქვამს,(ტკბილ ლექსში აქვს გამოთქმული).მანდ თუ ფაცხა არ განახომთა-კორტოხზე წამოდგმული,მაშინ-ლებანიძე მოკვდეს! მაშინ მისი ხელი გახმეს!შეხე, რა მდინარე მოხტის!შეხე, რა ხეობას ახმევს!..ჯერ კი აღმა მივუყვები,ჩემსას ვზვერავ ზემო რაჭას:რა ხეობა-ჭიუხები!რა სამოთხე! ხალხი არ ჩანს!

3 უყურძნო მთის რაჭა მესამე რაჭაა,ენკენისთვეა და ჩამოთოვს საცაა,

აქეთ-უწერაა, იქ კიდევ-შოვია.შოდაზე კიდევაც ჩამოუთოვია.

მამაღმერთს სილამაზე პირქუშად ჰყვარბია:ლამაზი ხარო და-მთისრაჭა... ღარიბია.

ქერზე და კარტოფილზე გადივლის იოლადგლოლა და საგლოვლო, ღები და ჭიორა

მაგრამ აქ სიცისფრეა, სხვა მზეა, სხვა ცაა--მესამე რაჭაა, მესამე რაჭაა.

ჭრილობა გაუგრილეს რკინით დაშანთულიაქ პოეტს--ფარაონს გაუწყვეს ფანჩატური.

აქ "ნიკორწმინდისას" პეონებს კიბავდაგალაქტიონი და აბრეშუმს თიბავდა...

კი! ჩემი სამშობლო--ულამაზესია!კი! ჩემი მდინარე--ურა ფაზისია!

კი! ჩემი სატკივარი--ჩემი ხეობაა!კი! ქვეყნის დღეობა--ჩემი დღეობაა!კი! სარწმუნოება ჩემი--მხნეობაა!

რაჭა-ლეჩხუმის გლეხთა აჯანყება


რაჭა-ლეჩხუმის გლეხთა აჯანყება, აჯანყება 1918 წელს რაჭა-ლეჩხუმის გლეხთა მენშევიკთა ბატონობის წინააღმდეგ. აჯანყების უშუალო საბაბი გახდა სოფელ ლასურიაში მოწვეულ ყრილობაზე სამაზრო ერობის წარმომადგენელთა გამოუცხადებლობა და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ცაგერის გამაგრების დაწყება. გლეხების ერთ-ერთმა რაზმმა, რომელსაც ი. სვანიძე მეთაურობდა, ხელთ იგდო ცაგერი და სამაზრო ხელისუფლება გააუქმა. მენშევიკურმა მთავრობამ ლეჩხუმში გვარდიელთა ეაზმი გაგზავნა ჯავშნოსანი ავტომობილის თანხლებით, მაგრამ ეს რაზმი გლეხებმა განაიარაღეს, ხოლო მისი მეთაური დ. დადეშქელიანი მოკლეს.
 14 მარტს მთავრობამ ლეჩხუმის მაზრა კანონგარეშე გამოაცხადა. მენშევიკურმა გვარდიამ ჩაკეტა ლეჩხუმისაკენ მიმავალი ყველა გზა. აკრძალა ლეჩხუმში სურსათის შეტანა. ისედაც დამშეული მაზრა მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა, მაგრამ მთავრობის ამ ღონისძიებებმა გლეხობა ვერ გატეხა. 15 მარტს ლეჩხუმის მაზრის სოფლის საბჭოებმა საქართველოს მშრომელებს მოუწოდეს დახმარებოდნენ აჯანყებულებს საბჭოთა ხელისუფლებისათვის ბრძოლაში. საქართველოს სხვა კუთხეებშიც დაიწყო მოძრაობა. საყოველთაო გამოსვლის შიშით მთავრობამ ბოიკოტი კი მოხსნა ლეჩხუმს, მაგრამ გვარდიელთა ახალი რაზმები გაგზავნა იქ. უთანასწორო ბრძოლების შემდეგ მთავრობის ჯარის ნაწილებმა ცაგერი აიღეს. გლეხებს იარაღი არ დაუყრიათ და ცალკეული ჯგუფები ბრძოლას განაგრძობდნენ. ახალი ძალით იფეთქა აჯანყებამ რაჭაში. გლეხობამ მოითხოვა ადგილობრივი ხელისუფლების გადასვლა საბჭოების ხელში. აჯანყებულთა დასახმარებლად მივიდნენ სამეგრელოს გლეხთა რაზმი ალექსი გეგეჭკორის ხელმძღვანელობით. შეიქმნა სამეგრელო-რაჭა-ლეჩხუმის რევოლუციური შტაბი, რომელშიც 5 კაცი შედიოდა. შტაბის ბრძანებით ონელ ვაჭრებს ფული გადაახდევინეს და ეს თანხა მშრომელთა სურსათით მომარაგების საქმეს მოახმარეს. ამავე დროს ამბროლაურში რაიონულ ყრილობაზე აირჩიეს რაიონის ხელმძღვანელი ორგანოს აღმასრულებელი კომიტეტი. ვითარება გართულდა. აჯანყებულთა წინააღმდეგ გაიგზავნა გვარდიის ნაწილები, რომლებიც აჯანყებულებმა სოფელ ტვიშთან გაანადგურეს. ასევე დამარცხდა აჯანყებულთა წინააღმდეგ გაგზავნილი მეორე რაზმიც. გორგაღალასთან ბრძოლაში გლეხებმა მთავრობის ჯარს 15 კმ-ით უკან დაახევინეს. 2 კვირის უთანასწორო ბრძოლის შემდეგ, 23 აგვისტოს, აჯანყებულები დამარცხდნენ.

რაჭა-ლეჩხუმ – ქვემო სვანეთის დაცული ტერიტორიები

რაჭა-ლეჩხუმ – ქვემო სვანეთის გეგმარებითი დაცული ტერიტორიები მებარეობს კავკასიონის მთავარი წყალგამყოფი ქედის სამხრეთ ფერდობზე, ქვემო სვანეთის, ლეჩხუმისა და რაჭის ტერიტორიებზე. იგი ვრცელდება ლენტეხის, ცაგერის, ამბროლაურისა და ონის ადმინისტრაციული რაიონების ტერიტორიებზე, ზღვის დონიდან 500-4600 მ სიმაღლის ფარგლებში.
რაჭა-ლეჩხუმ – ქვემო სვანეთის დაცული ტერიტორიების გეგმარებითი ფართობია 229 532 ჰა და იგი მოიცავს შემდეგ კატეგორიებს: რაჭა-ლეჩხუმ – ქვემო სვანეთის ეროვნულ პარკს, 12 ბუნების ძეგლს, 4 აღკვეთილსა და 1 დაცულ ლანდშაფტს.
რაჭა-ლეჩხუმ – ქვემო სვანეთის ეროვნული პარკი წარმოადგენს მაღალი ეკოლოგიური ღირებულებისა და ეკოტურიზმის განვითარების პოტენციალის მქონე ტერიტორიას, სადაც გარემოს დაცვა, გარემოსდაცვითი განათლება და ბუნებრივი და ისტორიულ-კულტურული რესურსების გონივრული გამოყენება ჰარმონიულად იქნება შესაძლებელი.
ეროვნული პარკი მთაგორიანი რელიეფითა და კლდოვანი მწვერვალების სიუხვით გამოირჩევა. კლიმატი ზოგადად სუბტროპიკული ზღვიური ტიპისაა. ეროვნული პარკი წყალუხვი მდინარეებით ხასიათდება. ჰიდროგრაფიულ ქსელის ძირითად არტერიას მდინარე რიონი და მისი მთავარი შენაკადი მდ. ცხენისწყალი წარმოადგენს, თავისი შენაკადებით. ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე წარმოდგენილია მთის სხვადასხვა ტიპის ლანდშაფტები, რაც რელიეფის სირთულითა და კლიმატური პირობების მრავალფეროვნებითაა განპირობებული.რაჭა-ლეჩხუმ – ქვემო სვანეთის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე გავრცელებული მცენარეებიდან 164 კავკასიის ენდემია, 26 _ საქართველოს ენდემი, ხოლო 5 _ რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის ფლორის ენდემს წარმოადგენს, რაც ტერიტორიის ბიომრავალფეროვნების მნიშვნელობაზე მიუთითებს.
საქართველოს `წითელ ნუსხაში~ შეტანილი სახეობებიდან რაჭა-ლეჩხუმ –ქვემო სვანეთის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე გვხვდება უთხოვარი (თახუს ბაცცატა), წაბლი (ჩასტანეა სატივა), იმერული მუხა (Qუერცუს იმერეტინა), უხრავი (Oსტრყა ცარპინიფოლია) და სხვა.რაჭა-ლეჩხუმ – ქვემო სვანეთის დაცული ტერიტორიების ფაუნა ნაკლებადაა შესწავლილი. განსაკუთრებით მწირია ცნობები უხერხემლოთა შესახებ. დაუზუსტებელი მონაცემებით რაჭა-ლეჩხუმ – ქვემო სვანეთის დაცულ ტერიტორიებზე გავრცელებულია ძუძუმწოვართა 51 და ფრინველთა 152 სახეობა. საქართველოს “წითელ ნუსხაში” შეტანილი სახეობებიდან აქ ბინადრობს: არჩვი (ღუპიცაპრა რუპიცაპრა), მურა დათვი (Uრსუს არცტოს), ფოცხვერი (Lყნხ ლყნხ) და სხვა.
მდინარე რიონის სათავეებში მცირე რაოდენობით უნდა ბინადრობდეს ჯიხვის ორი სახეობა: აღმოსავლეთკავკასიური ჯიხვი (ჩაპრა ცყლინდრიცორნის) და დასავლეთკავკასიური ჯიხვი (ჩაპრა ცაუცასიცა). ორივე სახეობა კავასიის ენდემია.
ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე გავრცელებული ორნითოფაუნიდან საქართველოს `წითელ ნუსხაში~ შეტანილია შემდეგი ფრინველები: ბატკანძერი (Gყპაეტუს ბარბატუს), ორბი (Gყპს ფულვუს), მთის არწივი (Aქუილა ცრყსაეტუს), კავკასიური როჭო (თეტრაო მლოკოსიეწიცზი) და სხვა.
ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე ასევე გავრცელებულია რეპტილიების, ამფიბიებისა და თევზების სხვადასხვა სახეობები.ეროვნული პარკის შემოგარენში მრავალი საინტერესო არქეოლოგიური და არქიტექტურული ძეგლია. პარკთან ყველაზე ახლოს მდებარეობს: გონის წმ. გიორგის ეკლესია (XI საუკუნე), კოშკები სოფელ ღებში, სვანური კოშკური არქიტექტურის დამახასიათებელი ელემენტებით. მდ. ცხენისწყლის აუზში აღსანიშნავია სოფ. ხელედის ჩრდილოეთით, მწ. ლეკალდის (2244 მ) სამხრეთ კალთაზე მდებარე ლეკალდის ეკლესია. რეგიონი გამოირჩევა არქეოლოგიური მასალის სიუხვითაც.
რაჭა-ლეჩხუმ – ქვემო სვანეთის რეგიონის ეკონომიკური განვითარების საქმეში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი ტურიზმს უკავია. ამ თვალსაზრისით ეს არის უნიკალური მხარე, რამდენადაც აქ ტურიზმის მრავალი სახეობის განვითარების პერსპექტივა არსებობს, როგორებიცაა: ალპინიზმი, სამთო ტურიზმი, ეკოტურიზმი და სხვა.
კერძო ოჯახური სასტუმროებია ლენტეხის, ცაგერის, ამბროლაურისა და ონის რაიონებში.ადგილობრივი ტურიზმისა და რეკრეაციისათვის შესაძლებელია ონის რაიონის კურორტების – შოვისა და უწერის გამოყენება, სადაც ფუნქციონირებს პანსიონატები და კერძო სასტუმროები.
რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის დაცულ ტერიტორიებზე არსებული ბუნების ძეგლები შერჩეულია მათი უნიკალური ფიზიკურ-გეოგრაფიული მახასიათებლების, კერძოდ, კარსტული რელიეფის და კირქვის სუბსტრატზე განვითარებული მცენარეულობის თავისებურების საფუძველზე.
რაჭა-ლეჩხუმ – ქვემო სვანეთის დაცულ ტერიტორიებზე მდებარეობს 4 აღკვეთილი: ასხის პლატოს აღკვეთილი, ხვამლის მასივის აღკვეთილი, შაორი-ხიხათას აღკვეთილი და სადმელის აღკვეთილი. აღკვეთილები გამოირჩევა კარსტული ღრმულებით, პლატოსებური უბნებით, კირქვული სერებითა და ღრმად ჩაჭრილი ეროზიული კანიონებით.
რაჭა-ლეჩხუმ – ქვემო სვანეთის დაცული ტერიტორიები მოიცავს ასევე დაცული ლანდშაფტის კატეგორიას, რომელიც გამოირჩევა თავისი უნიკალური ეკოლოგიური და ისტორიულ-კულტურული ღირებულებით.

ხვანჭკარა

უწინ „ხვანჭკარას“ დამზადებისას ალექსანდრეულისა და მუჯურეთულის გარდა, გამოიყენებოდა შავი კაბისტონი და საფერავი. ეს უკანასკნელი, როგორც უნიკალური ჯიში, საქართველოს ყველა კუთხეში იყო გავრცელებული. ჩემი აზრით, საფერავის სახელწოდებით რა ჯიშებიც არის საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში, უმეტეს შემთხვევაში, ეს არის კახური საფერავის ვარიაციები და მე ნაკლებად მგონია, რომ ცალკე ჯიშებთან გვქონდეს საქმე. თუმცა, ცხადია, ეს სამომავლოდ სპეციალისტების შესწავლის საგანია.

ყიფიანის ღვინის სახელწოდებით ცნობილი ღვინო, ძირითადად ალექსანდრეულისა და მუჯურეთულის ჯიშის ყურძნებისგან მზადდებოდა, მაგრამ თუ ამ შემადგენლობას შავი კაბისტონი დაემატებოდა, ღვინო უკეთესი დგებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ჯიშს დიდი რაოდენობით არ უმატებდნენ (არაუმეტეს 1/3-ისა, როგორც წესი კი 100 კგ-ზე 15-20 კგ-ს). შავ კაბისტონს თუ დაუმატებდნენ, ასეთი ღვინო უფრო შავი ფერისა დგებოდა, ვიდრე მის გარეშე.

ხვანჭკარისათვის ყურძენს დამწიფებას შეჭკნობამდე აცდიდნენ და ასეთი გზით, იგი იმდენ შაქარს იგროვებდა, რომ შაქრის საზომს დანაყოფები არ ყოფნიდა, როცა შაქარს ზომავდნენ. ყურძენს როცა დაწურავდნენ, ტკბილს ჩაუშვებდნენ ქვევრში. საწნახელში დარჩენილ ჭაჭაზე მაშინვე დააბრუნებდნენ ტკბილს და ასევე აჩერებდნენ 10-15 დღე საწნახელში. დუღილი როცა მეტ-ნაკლებად დაცხრებოდა, ყოველგვარი ჭაჭის გარეშე ტკბილს ჩაუშვებდნენ ქვევრში, სადაც გრძელდებოდა დუღილი. ქვევრს უკეთებდნენ სასულეს დუღილის დასრულებამდე. ამის შემდეგ კი ქცევრს დაგოზავდნენ, ასე ზამთრის დაწყებისას. ზამთრამდე ზოგიერთი ძირს, ანუ მთხლეს ერთხელ ან ორჯერ უცვლიდა, რადგან რისკი იყო, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეიძლებოდა გაზაფხულზე ღვინო გაფუჭებულიყო.

ასეთი წესით დაყენებული ღვინო 5 წლის განმავლობაში ახალ ღვინოდ ითვლებოდა, მერე იწყებდა დაძველებას. 15-16 გრადუსი ჰქონდა ალკოჰოლი. მიუხედავად იმისა, რომ ღვინო მშრალი იყო, ბუნებრივად ჰქონდა ტკბილი გემო, რაც გამოწვეული იყო ჯიშის უნიკალური თვისებებით. სწორედ ამ ბუნებრივად ტკბილი გემოს გამო და ხალხური ტექნოლოგიის გამოყენებით ყიფიანმა შექმნა სახელგანთქმული ღვინის მარკა - „ყიფიანის ღვინო“. ეს იყო ელიტური, ძვირადღირებული ღვინო.

1904 წლამდე რაჭაშიც და ლეჩხუმშიც, პრაქტიკულად, კასრი არ იცოდნენ რა იყო. ღვინისთვის ჰქონდათ ქვევრი! ლეჩხუმური უსახელოურიც ისეთივე ტექნოლოგიით მზადდებოდა, როგორც რაჭული ყიფიანის ღვინო. ყიფიანის ღვინოზე არანაკლებ პოპულარული იყო ოყურეშელი მანდარიას ღვინო. 20-იან 30-იან წლებამდე ამ მხარეებში არაფერი შეცვლილა, მაგრამ 40-იანი წლებიდან, როცა რუსეთში გემო გაუგეს "ხვანჭკარას" და მოეწონათ მისი სიტკბო, ვინმე კონსტანტინე მოდებაძემ, საბჭოთა ბაზრის მოთხოვნიდან გამომდინარე შეიმუშავა ხელოვნურად ნახევრადტკბილი ღვინის დაყენების მეთოდი, რაც გულისხმობს ღვინის არასრულად დადუღებას. ამავე დროს, ამ მეთოდით დაყენებული „ხვანჭკარა“ (სწორედ ამ დროიდან გაჩნდა ეს სახელწოდება სოფლის სახელის მიხედვით) იქცა ნახევრადტკბილ ღვინოდ და დღეს უკვე ვერ წარმოგვიდგენია, „ხვანჭკარა“ მშრალი როგორ უნდა იყოს.

საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში საქართველო იყო იმპერიის სამხრეთი ქვეყანა, რომელსაც დაუსახეს გეგმად, რომ ჩაით, ციტრუსით და ღვინით დაეკმაყოფილებინა დედამიწის 1/6. ამ ისტორიული გარემოების გამო, სახელმწიფო ინტერესის საგნად იქცა ღვინო ეწარმოებინათ ბევრი და ნაკლები ყურადღება მიექციათ ხარისხისათვის. სწორედ აქედან იღებს სათავეს ფალსიფიკაციის დიდი მასშტაბები. ამ რეალობაში ფალსიფიკაცია დაინერგა ოჯახებში, ქარხნებში და ხალხურმა მევენახეობა-მეღვინეობამ დაიწყო კვდომა.

დღესდღეობით „ხვანჭკარას“ უბედურება ისაა, რომ ყველას ჰგონია, ეს ღვინო მაინცდამაინც ნახევრადტკბილი უნდა იყოს. ამიტომ აკეთებენ ბოლომდე დაუდუღებელს და არასრულყოფილს, რომელიც ხშირად ივითარებს მეორად დუღილს უკვე ბოთლში ჩამოსხმული. მეგობარი მყავდა რაიკომის მდივანი, რომელმაც ერთი ყუთი „ხვანჭკარა“ მომიტანა ქარხნიდან და დავდგი სახლში. ეტყობა, სახლში სიგრილე არ იყო და ცოტა ხანში ატყდა ბათქა-ბუთქი - დასკდა ბოთლები მეორადი დუღილის გამო.

რასაც ახლა ჩვენ „ხვანჭკარას“ ვეძახით, ეს არის ავადმყოფი, არასრულფასოვანი ღვინო. მოდებაძის მეთოდი კი ეს არის ფართო მასშტაბის ფალსიფიკაცია, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში დაინერგა ღვინის ქარხნებში და დღემდე ყველა ქარხანა ბრმად მიჰყვება ამ მეთოდს.

ერთი საუკუნის წინ ყიფიანის ღვინო აფთიაქებში იყიდებოდა, როგორც წამალი. ექიმები მას პაციენტებს უწერდნენ, როგორც წამალს და კურნავდნენ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებს. ახლა კი თვითონ „ხვანჭკარაა“ დაავადებული და ავადმყოფი როგორღა უნდა მოარჩინოს?! 

კავკასიური სოჭი

ამბროლაურის რაიონში, სოფელ ნიკორწმინდის მიდამოებში, კერძოდ კი იმ ადგილას, ადგილობრივები თლუღის ტყედ რომ მოიხსენიებენ, გასული საუკუნის დასაწყისში ხანძარი გაჩენილა. ტყე თითქმის მთლიანად გადაიწვა, მაგრამ ამ ერთი შეხედვით უბედურ შემთხვევას, ქვემო რაჭველებისთვის არცთუ ცუდი საქმე გაუკეთებია. ტოლ-სწორად წამოსული ამონაყარი, დაახლოებით 50 წლის შემდეგ გლეხებისათვის სეზონური შემოსავლის კიდევ ერთი წყარო გახდა. თლუღში ფიჭვისებრთა ოჯახის ქართული წარმომადგენელი - კავკასიური სოჭი ხარობს, რომელსაც "ცოცხალი" ნაძვის ხის მოყვარულთათვის განსაკუთრებულად მიმზიდველი იერი აქვს.

რაჭაში უკვე ვერ იხსენებენ, პირველად ვის მოუვიდა აზრად ევროპაში აქაური სოჭის გირჩის თესლის სარეალიზაციოდ გატანა. ეს დიდი ხნის წინ იყო. ფაქტია, წამოწყებამ გაამართლა, თუმცა ისიც საკითხავია, ვისთვის. ბიზნესის განვითარების მხრივ, ქვეყნიდან გირჩის სახით ე.წ. ნახევარფაბრიკატის გატანაზე უფრო მომგებიანი საახალწლო ნაძვის ხეების ევროპულ ბაზარზე რეალიზაცია იქნებოდა. ბუნებრივია, ეს გარკვეულ პერიოდში (ამაზე ცოტათი ქვემოთ) "მუქთად" დაბანდებულ კაპიტალს მოითხოვდა. სამაგიეროდ, სრულად თუ არა, "ქართულ" ბრენდს ნაწილობრივ მონოპოლიზებული მაინც ექნებოდა გაცილებით გადახდისუნარიანი შესაბამისი ბაზარი.

მაინც რით იზიდავს მომხმარებელს კავკასიური სოჭის ახალგაზრდა ნარგავები? დავიწყოთ იქედან, რომ თლუღის ტყე შედარებით ახალგაზრდაა (დაახლოებით 150 წლისა) და სწორედ ეს ანიჭებს მის ნაყოფს (გირჩს) სიჯანსაღეს. ჯანსაღი თესლიდან კი ჯანსაღი ამონაყარი მიიღება. მეორე და უმთავრესი უპირატესობა - რაჭულ სოჭს წიწვების ვერცხლისფერი შეფერილობა აქვს. ეს კი, კლიენტის თვალში მას უფრო მიმზიდველს ხდის.

"იცით, ეს ვერცხლისფერი რაღაც პირობითი ნიშანია, რომელიც მხოლოდ ქვედა მხრიდან აქვს წიწვს. მთავარი ღირსება ისაა, რომ ლამაზი ხეა და სოჭის სხვა სახეობებთან შედარებით, ყველაზე გამძლეა იმ პირობებში, სადაც გირჩის ან მისგან მიღებული თესლის რეალიზაცია ხდება", - აცხადებს რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის რეგიონული სატყეო სამმართველოს უფროსი კოტე თვარაძე.

კავკასიურ სოჭს სპეციალისტები ნორდმანის სახელითაც მოიხსენიებენ. ჰელსინკის უნივერსიტეტის ბოტანიკის პროფესორი ალექსანდრე ფონ ნორდმანი XIX საუკუნის შუა წლებში ოდესის ბოტანიკური ბაღის დირექტორი იყო და სწორედ იქ მის მიერ მოდიფიცირებულ ჰიბრიდს დაერქვა ეს სახელი. კავკასიური სოჭის ძირითადი გავრცელების არეალი აღმოსავლეთი შავიზღვისპირეთია - თურქეთი, საქართველო, რუსეთის კავკასია და ჩრდილოეთი სომხეთი.

რაც არ უნდა უცნაური იყოს, საახალწლო ნაძვის ხის სახით კავკასიური სოჭის უმსხვილესი ექსპორტიორი დანიაა. ამ ქვეყანაში "ჩვენებური" სოჭის დაახლოებით 100 მილიონი ხე ხარობს, ხოლო მისი ყოველწლიური ექსპორტი 5 მილიონ ხეს შეადგენს. მარტო გერმანიაში, საშობაო დღესასწაულის დღეებში 27 მილიონი ნაძვის ხე (საკუთარი წარმოების და იმპორტირებულიც) იყიდება, რაშიც გარკვეული წილი კავკასიურსაც უკავია.

გოგი მარგველიძე (სოჭის გირჩის საექსპორტოდ დამამზადებელი): "17 წელი ვიყავი ამბროლაურის სატყეო მეურნეობის დირექტორი და მაგ გირჩთან სრული შეხება მქონდა - სად მიდიოდა და რატომ. ჩვენგან გატანილი თესლის ნაწილი დანიაში და გერმანიაში სანერგე მეურნეობებში ითესება. აღმოცენებიდან 5 წელიწადში უკვე სარეალიზაციო სახეს იღებს. დანარჩენი სოჭის კაკალი პარფიუმერიასა და ეთერზეთებში იხმარება. კავკასიური სოჭის გირჩი გინდ თურქეთში მოკრიფე და გინდ ჩინეთში - სულ ერთია. უბრალოდ, რაჭისას აქვს ის ვერცხლისფერი შეფერილობა, რის გამოცაა ასე მიმზიდველი".

ევროპაში სარეალიზაციოდ შესაფერის სახეს გირჩები სექტემბერ-ოქტომბერში იღებენ. იგი სრულ სიმწიფეში შემოდგომის დადგომისთანავეა. როგორც სპეციალისტები მიიჩნევენ, კრეფა სასურველია 15 სექტემბრიდან დაიწყოს. რაც უფრო გვიან მოიკრიფება, უკეთესია.

"სექტემბრის ბოლოდან ოქტომბრის 10 რიცხვამდე უნდა მოესწროს, თორემ მერე გირჩი იშლება და ოდნავი ხელის შეხებაზე ქვემოთ ცვივა", - ამბობს ერთ-ერთი შემგროვებელი.

გირჩების შეგროვებით ადგილობრივი გლეხობაა დაკავებული. მათ პროდუქციის უცხოეთში გამტანი ლიცენზირებული ფირმები ქირაობენ. რეგიონული სატყეო სამმართველოს ინფორმაციით, 2009 წლის შემოდგომაზე, კავკასიური სოჭის გირჩის შეგროვება ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში მოპოვებული 10-წლიანი ლიცენზიის მქონე ორგანიზაციებმა აწარმოეს. ერთადერთი შპს "ჯადო" იყო, რომელმაც ლიცენზია 2008 წელს მოიპოვა და ისიც 20 წლით.

კოტე თვარაძე (რეგიონული სამმართველოს უფროსი): "ჩვენი ფუნქცია მდგომარეობს იმაში, რომ კონტროლი გავუწიოთ ლიცენზირებული მომპოვებლების მიერ მათზე გაპიროვნებული ტყის ნაკვეთის მდგომარეობას. სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ხდება ტყის ჩაბარება, რათა არ მოხდეს მათი მხრიდან უკანონო (ხის ჭრა და ა.შ.) ქმედებები. წლევანდელი შეგროვებითი სამუშაოებისას დაკავებული ტყის ფართობის დაკონკრეტება გამიჭირდება. აი ე.წ. კვარტლების რაოდენობა კი 15 იყო. სულ, ჩვენი ინფორმაციით, რაჭის ტყეებიდან წლეულს 700 ტონამდე გირჩი გავიდა უცხოეთში".

ცნობისათვის - კავკასიური სოჭი, რომელიც თესლით მრავლდება, ევროპაში ძლიერი ზრდისა და მაღალპროდუქტიულობის გამოც ფასობს. ხე თესლს 30-50 წლის ასაკში იძლევა. თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ დანიაში უკვე თავად დაიწყეს ჩვენებური სოჭიდან გირჩის კრეფა და თესლის სახით შეგროვება, ცხადი ხდება, რომ გირჩის ქართული ექსპორტი მინიმუმ 30 წელიწადს ითვლის. 1000 ცალი თესლის წონა დაახლოებით 70 გრამია, 10 კგ გირჩიდან კი 1 კგ თესლი მიიღება.

ერთ-ერთმა ადგილობრივმა შემგროვებელმა, რომელსაც 12-კაციანი ბრიგადა ჰყავდა დაქირავებული, სეზონზე 30 ტონა გირჩი მოიპოვა. ბრიგადის თითოეული წევრი კილო გირჩში 50 თეთრს იღებს. უცხოეთში გირჩის თესლის გამტანთან ანგარიშსწორება შესაბამისი პროპორციით მატულობს. რაც შეეხება თავად ევროპელების მიერ კილო თესლში გადახდილ თანხას, სარწმუნო წყაროზე დაყრდნობით, იგი 40-50 აშშ დოლარის ფარგლებში მერყეობს.

სხვათა შორის, კავკასიური სოჭი საქართველოში ბორჯომი-ხარაგაულის ტყე-პარკშიც ხარობს, მაგრამ ისეთი რაოდენობითა და ხარისხით არა, როგორც რაჭაში.

რაც შეეხება სანერგე მეურნეობის ადგილზე მოწყობას, ამას ამბროლაურში არავინ რისკავს. არადა, მის გასაშენებლად საჭირო შესაბამისი ფართობი აქ უხვადაა. მეწარმეს, რომელიც მისი უცხოეთში გატანით იღებს მოგებას, 5 წელი (სწორედ ამ ხნის შემდეგ იღებს ნაძვი სარეალიზაციო სახეს) მოცდა არ სურს. კი, საბოლოო პროდუქტის რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი გაცილებით მეტი იქნებოდა, მაგრამ ნაძვის ტრანსპორტირება რომ გირჩისაზე გაცილებით მეტი ღირს, სწორედ ეს აფრთხობთ ადგილობრივ მეწარმეებს.

საქართველოდან კავკასიური სოჭის გირჩის დინამიკის სურათზე წარმოდგენის მისაღებად, საკმარისია იმის ხაზგასმა, რომ ქართველ ექსპორტიორთა თქმით, ევროპაში უკვე გაჩნდა "ვერცხლისფერი" ნაძვის სანერგე მეურნეობები. ექსპერტთა მტკიცებით, აქედან ჩატანილი თესლი მართლაც განსაკუთრებული ფარმაკოლოგიური (რაც სამედიცინო სფეროში მის გამოყენებას სძენს ფასს) თვისებებით გამოირჩევა, მაგრამ ევროპელი დამკვეთისთვის ამას რამდენად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, ჩვენთვის უცნობია. 

ქართველური ენებიც ქართული ენის რაჭული დიალექტი

რაჭული დიალექტი საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი ისტორიული კუთხის - რაჭის მცხოვრებთა მეტყველებაა. თანამედროვე ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფის მიხედვით რაჭის ტერიტორია დასავლეთ საქართველოს ორ რაიონს მოიცავს - ონისა დაამბროლაურის რაიონებს. რაჭა თავისი ბუნებით საქართველოს ერთ-ერთი ულამაზესი კუთხეა. იგი საერთოდ მთაგორიანი მხარეა, თუმცა ქვემო რაჭის სოფლები უმთავრესად ბარში მდებარეობს. ბარისა და მთის რაჭველთა ყოფა-ცხოვრების პირობები და ჩვევები რამდენადმე განსხვავებულია. ეს განსხვავება რაჭულ ლექსიკაშიც არის უკუფენილი.
  •  რაჭული დიალექტი იყოფა შემდეგ კილოკავებად: ქვემორაჭული - ამბროლაურის რაიონის სოფლების მცხოვრებთა მეტყველება, ზემორაჭული - ონის რაიონის სოფლებისა და ამბროლაურის ზოგიერთი სოფლის მეტყველება, რივნისთაური - ღებისა და ჭიორის მცხოვრებთა მეტყველება და გლოლური - სოფელ გლოლის მცხოვრებთა მეტყველება.

მთის რაჭა

მთის რაჭა მდებარეობს რიონის სათავისა და ჭანჭახის (გლოლის) წყალს შორის. მთის რაჭა მთებშია მოქცეული. მთათა კალთები 2600 მეტრამდე ტყით არის დაფარული, შემდეგ კლდეებითა   და თოვლიან-ყინულოვანი მწვერვალებით.

მთის რაჭა შედგება სამი სოფლისაგან: ღები, ჭიორა და გლოლა. სოფელი ღები მდებარეობს ზღვის დონიდან 1350 მეტრზე. რაიონული ცენტრიდან, კერძოდ, ონიდან, იგი დაშორებულია35 კილომეტრით და მოქცეულია კავკასიონის მთავარ ქედსა და შოდა-კედელას შორის.ღებს რიონის ხეობის თავსოფელს უწოდებენ. ძველად მას ეწოდებოდა ზედ-ქალაქი (მდინარე რიონზე გადებულ ხიდს, რომელიც დიდსა და პატარა ღებს შუაზე ჰყოფს, სოფელში შემორჩენილი უხუცესები დღესაც ქალაქის ხიდს ეძახიან). 

მყინვარები

ფასის მთასთან განლაგებულია მყინვარები: გეზე(3870 მეტრი), ედენა, ლაბოდა(4317 მეტრი), ხოლო თვით სოფელთან –შოდა-კედელა(3607 მეტრი), კირტიშო, დომბურა(ჭანჭახი), ღრჯამის მყინვარები. ჩრდილო-დასავლეთიდან სამხრეთ-დასავლეთისაკენ მიედინება მდინარე   რ ი ო ნ ი   და სოფელ ღებს შუაზე ჰყოფს: დიდი და პატარა ღები. აღმოსავლეთიდან დიდ ღებს ჩამოუდის მდინარე ჩ ვ ე შ უ რ ი, რომელიც რიონის შენაკადია, პატარა ღებს კი ერთ მხარეს-ლ ა თ ქ ი შ ო რ ა, მეორე მხრიდან-მ უ ხ ა მ ე შ უ რ ი, რომლებიც ასევე რიონს უერთდებიან.

”იქ, სადაც იბადება რიონი”


მდინარე რიონი მოედინება ფასის მთიდან. ღებიდან ფასის მთამდე დაახ. 21-22 კმ-ია. ფასის მთიდან უამრავი წყარო გადმოდის. ერთი მათგანი მწვერვალის ყელთან იწყება და მის მკერდს შუაზე კვეთს;მის გვერდით შედარებით პატარა წყაროა. გადასასვლელის ძირას, ერთმანეთზე მიყოლებით,7 წყარო გადმოჩქებს და ყველა მათგანი შემდეგ თიშებში(მთის დაძრული ნაშალი) იკარგება. ეს წყაროები თიშების ბოლოს, ზორფასის უბეში, ერთდება რუდ, რომელსაც რ ი ო ნ ი ეწოდება. ფასის მთის გვერდით აღმართულია მყინვარი ე დ ე ნ ა. ფასის მთიდან რიონის მარცხენა შენაკადსაც ე დ ე ნ ა ეწოდება(იგი მყინვარიდან მოედინება. ერთი ნაკადი   მთის ძირიდან გადმოდის, ხოლო მეორე ზედ მყინვარის კლდეზე ჩანჩქერივით გადმოჩქებს და ზორფაში შეკრებილ რუს- რიონს უერთდება). რიონის მარცხენა შენაკადებია:   ზ ო ფ ხ ი თ უ რ ი, ბ ე რ ა ლ ი ს რუ, ფ ო რ ხ ი შ უ ლ ი ს რუ, კ ვ ა ი შ უ რ ი ს რუ, თ   ა თ ა რ ს ა ხ ლ ი ს რუ, გ ო რ გ ა ს ა ხ ო ს რუ და ბოლოს, სოფელ ღებში-მდინარე ჩ ვ ე შ უ რ ი. თავად ჩვეშურსაც აქვს შენაკადები: ხ ვ ა რ გ უ ლ ი, კ ო დ ნ ა რ უ ლ ა,   ჭ ა ნ ჭ ა ხ ი. ხვარგული გადმოდის კარაგომიდან (გადასასვლელი ჩრდილო ოსეთში), ჰყოფს შთალას და ხვარგულზე (ადგილია) უერთდება ჩვეშურს.რიონის მარჯვენა შენაკადებია (ფასის მთიდან სოფ. ჭიორამდე): ლ უ ხ უ მ ა (ანუ ლუხუმი), ბ ა რ თ უ ზ ე ლ ი ს რუ, გ ა დ ა რ ე უ ლ ა, ფ ი ც რ ი ხ უ ლ ი ს რუ, მ უ ს ხ უ რ ი ს   რუ, ფ ა ც ხ ე უ რ ი, ხ ო ფ ი თ ო ს რუ, ჯ ი ჯ ი შ ო რ ი, ზ უ დ ლ ი ს რუ, ლ ა თ ქ ი შ ო რ ა ,   მ უ ხ ა მ ე შ უ რ ი, შ ო დ უ რ ი. 


ლაშქრობის და დასვენებისთვის საუცხოო ადგილი ....


ღებიდან თევრეშომდე რიონის ხეობას მარჯვენა მხარეს მიუყვება საავტომობილო გზა   (ადრე გზა გორიბოლომდე ,18 კმ-ის მანძილზე, არსებობდა). .საავტომობილო გზების გარდა სოფელში არის სატრაქტორო და სამარხილო გზები.სატრაქტორო გზებია; ზ ო ფ ხ ი თ ო(ს) გორაზე, ს ა ს ვ ა ნ ო(ს) გორაზე, ო რ ყ ო ბ ე ს, დ ი დ ყ ა ნ ა ს. 

სამარხილო გზებია (დიდ ღებში): კ ო დ ი ძ ი რ ი ს გზა, შ თ ა ლ ა, ს ე ი ს უ რ ი, რ უ (ს) თ ა ვ ი, ვ ე ლ ო რ ი, ჯ ვ ა რ ი გ ო რ ი, ზ ა დ ა ნ ე უ ლ ი, გ ო რ ი (ს) ბ ოლ ო დ ა ნ   ზ ო ფ ხ ი თ ო მ დ ე.   საცალფეხო გზებია: ხ ვ რ ე ლ ი ე თ ო, ს ა კ ა უ რ ა, დ ი დ კ ა რ ა თ   ა, პ ა ტ ა რ ა კ ა რ ა თ ა.   ღებში საცალფეხო გადასასვლელებით უკავშირდებოდნენ ჩრდილოელ მეზობლებს: ფასის მთის გადასასვლელით გადადიოდნენ ყაბარდო-ბალყარეთში, კირტიშოსა და ღრჯამის ბილიკებით კი - დიგორში. გარდა ამისა ვაცის წვერით გადადიოდნენ სვანეთში. 


დიდი სოფლის ძველ სამოსახლოზე გაშენებულია დღევანდელი ღები. . ძველი ნასახლარებია ჩვ. წ. აღ-მდე რიონის ხეობაში - ბ რ ი ლ ი, თ ე ვ რ ე შ ო. ჩვეშურის ხეობაში - ჩ ვ ე შ ო, გ   ო ნ ა, შ ო შ ე თ ი. შოდის კალთაზე-შ ო დ ა. დღეს ეს სოფლები აღარ არსებობს. ისინი საგაზაფხულო-საზაფხულო სადგომებს წარმოადგენს. 

    უ ბ ნ ე ბ ი :


ღები დღესაც დაყოფილია უბნებად, რომლებსაც ძველი სახელწოდებები შემორჩენიათ         დიდ ღებში: ს ა რ ო კ ა ვ ა, ( როკვა-ცეკვასთან დაკავშირებული), მ ზ ი ს ა, ტ ა ბ ა უ რ ა, ნ ა ყ უ რ ი, ყ ა ნ თ ა რ ი (სოფლის ახალი მაღაზიის წინ მდგარა დიდი მაღალი ხე, რომელზეც ჩამოკიდებული ყოფილა ძალიან დიდი ჯაჭვებიანი სასწორი. ამ ადგილას ჩამოჰქონდათ დიგორელ ოსებს სიმინდი და სხვა პროდუქტები ღებში გადასაცვლელად. ფიქრობენ, რომ უბნის სახელწოდება ამასთანაა დაკავშირებული და ყანთარი ოსური სიტყვა უნდა იყოს), წ ყ ა რ ო (ს) თ ა ვ ი, ჯ ვ ა რ ი (ს) ყ ა ნ ა, ლ ო რ გ ო ს უბანი, ც ი ხ ი (ს) კ ა რ ი, ს ა ლ ა შ ქ რ ო, გ ა ნ ი, ხ ო ლ ი (ს) თ ა ვ ი, ზ ე დ ა ჭ ა ლ ე ე ბ ი, ვ ა ძ ი (ს) ჭ ა ლ ა, ქ ვ ე დ ა ჭ ა ლ ე ე ბ ი, გ ო რ გ ა სა ხ ო.    პატარა ღებში: ძ ი რ ი სახლი( ლათქიშორას მარჯვენა სანაპირო), გ ო რ მ ან ი(ახალი უბანი). 


დიდ ღები ირგვლივ შემორტყმულია ტყეებითა და ჭალებით, ადგილებით: ო რ ბ ე თ ი, ჯ ო ჯ ო ხ ე თ ა, ვ ე ლ ე ბ ი, ხ ვ ა რ გ უ ლ ი, მ ზ ი ს ა (წლუ), ყ ა წ უ ნ ე ე (ნთ) გ ო რ ა, შ ო შ ე თ ი, ფ ი ც ა რ ე ე ბ ი, კ ვ ე რ ც ხ ე უ ლ ი, ვ ა კ ე, ნ ა ფ ე ტ ვ ა რ ა, ვ ი რ ა ტ ყ ე, ჩ ო ფ ა ლ ა (გესი)ჭალა, ჭ ი ნ ჭ ა ლ ა(წინჭალა), კ ვ ა ი შ უ რ ი ს ჭალა. პატარა ღებს: ქ ო რ ი ბ უ დ ე ჭალა, ა ლ ე ქ ს ე (ს) ჭალა, ღ ე ჯ ო ე ნ ჭალა, დ ა ვ ი თ ი ა ხ ო , ჯ ა გ ო ე ნ (თ) ა ხ ო, გ ი ვ ი ტ ი ა ნ(თ) ახო, ო თ ხ ო   ზ ი ა რ ა (ჭალები), ნ ა ფ ე ტ ვ ა რ ა, ლ ა თ ქ ვ ე შ ი, დ ე გ-ციხე, წ ი თ ე ლ ა ვ ე ლ ე ბ ი(ტყეები). 

წყაროები:


სოფელში უამრავი წყაროაა: ბ ი ნ უ ლ ა, ღ უ რ ღ უ ლ ა, ლ ო რ გ ო, დ ა თ ვ ი ს წყარო, შ ა ვ-წყარო, ს ა ბ ე ლ ე ე(თ) წყალი, ნ ა წ ო ე ე ნ(თ) წყალი(დიდ ღებში). ს ა ც ე რ ა, წ ყ ა ლ შ ო, ყ რ უ ტ ა(პატარა ღებში). 

მინერალური წყლები:


გარდა ამისა, ღები მდიდარია მინერალური წყლებით: ბ ა ლ ი ჯ ო გ ი ს ვეძა, ბ ა ი ნ ჩ ა რ ა ს, ხ ვ ა რ გ უ ლ ი ს, ჭ ა რ ი ქ ვ ა ბ ი ს, დ ე გ-ციხის, ჭ ა ლ ე ე ბ ი ს, დ ო მ ბ ა ს, ფ უ რ ნ ი ს, წ ი ხ ვ ა რ გ ი ს, ჭ ა ნ ჭ ა ხ ი ს მჟავე   წყლები. 

მადნეული:


სოფლის მიდამოები ცნობილია ძველი წელთაღრიცხვის მეთექვსმეტე-მეათე საუკუნეების მეტალურგიული და სამთმადნო კერებით.მინერალური წყლების   გარდა ღები მდიდარია მადნეულით. აქ უხვად არის: ვ ო ლ ფ რ ა მ ი,   ს უ რ მ ა, მ ო ლ ი ბ დ ე ნ ი(1953წ.დაიხურა), ვერცხლისწყლის ძარღვები - ჩვეშოს ( მაღალი ხარისხის ქვიშა, რომლითაც შუშა შეიძლება დამზადდეს).ადგილ ხვარგულზე, გადმოცემით იყო ოქროს ფაბრიკა-აწარმოებდნენ ო ქ რ ო ს.   ბ რ ო ლ ს, გ ა ბ რ ო თ ა მ ა ზ ი ტ ს (მოსაპირკეთებელი ქვა). ღები დაფარულია ტყეებით, კლდეებით და მყინვარებით, ამიტომ საყანე მიწები აქ მცირეა.


საძოვრები:

მესაქონლეობაში ძირითადად მისდევენ მსხვილფეხა საქონლის მოშენებას. გაზაფხულსა და ზაფხულში საქონელი საბალახოდ მიჰყავთ სადგომებზე, სადაც აქვთ ქოხები. საგაზაფხულო-საშემოდგომო სადგომებია: რიონის ხეობაში -თევრეშო, შიუკაჭალა, ფაცხეური, ბრილი, ჭირხალი(ს)ყანა და პატარა ხოფითო.ჩვეშურის ხეობა: ველები, კოდნარა, პატარა ჩვეშო, დიდი ჩვეშო, შთალი(ს)კალთა, გონა, ბაინჩარა, ჭანჭახი და ნაბოსლი.საზაფხულო სადგომებია: ხვრელიეთო, საარწივი(ს)ძირი (ზოფხითო), საკაურა, გორები, დიდ კარათა, პატარა კარათა _ დიდ ღებში.შოდა, წყარშო, მუხამეში - პატარა ღებში.

სათიბები:     


დიდი ღების სათიბებია: ჭანჭახი, გონა, ბაინჩარა, ჩვეშო, კოდნარა, შთალი(ს)კალთა, შთალა(ნაომარი,ნიგზვნარა), წიხვარგა, ღრჯამა, სანარცხე, ხვარძახეთი, ნაბოსლი, დომბურა, გოგა(ს)სათიბა, გორები, რუ(ს)თავი, ლაქაშა, დომბა, ჯვარი(ს)გორი(ლეკნარი, ვეძი(ს)ფარი), ველორი(სამწალებო), ბალიჯოგი(სალატი ფარი), სახარო,ხვრელიეთო, ძვირი, სახიზნო, თეთრი, დიდ ღელე, ზვიდუკეე(ნთ)ღელე, ქაბაბა, ზოფხითო, წყარო(ს)ფარი, ორღობე, დიდ ყანა, წკნელეთი, ველიგრძელა, სამჭნავე, დევრეშა, საკრავე ფარი, საარწივი(ს)ძირი, ხირხი, ედენა, ზორფასა, ჭარქვაბი, ჯამათა(ს)ღელე, სასვანო, ვაცი(ს)წვერი, სახულე ქედი, დიდი ლუხუმი, პატარა ლუხუმი, გორი(ს)ბოლო(დიდი და პატარა ბართუზელი), ფიცრი(ს)ხულა, გადარეულა, გოგრიჭიან(თ)ნატეხი, ზვიადეე (ნთ) ნატეხი, თაზიშვილი, ფაცხეური, შიუკაჭალა, დიდი ხოფითო, პატარა ხოფითო, ჭინჭალა, თევრეშო, კვაიშური, გორგასახო, თათარსახლი, წოხა, ჭალეები, დიდ კარათა, პატარა კარათა, წითლიძირი, შავწყარო(ს)გორა, მუსხურა, ველიმბილა, საკაურა, ლევანა(ს)ნადგომი, სოლომგრუანა (ბუძგვერიწვერი), კუნჭულა, სამწვადია, გაგნიეე (ნთ) ყანები, იასავარდი, ტიხართულა, რუბოძალა, ნახერგულები, ქვაციხურა, საწისქვილო.პატარა ღებში - ზეხენიერი.

რაჭული ფილოსოფია

ნამდვილი ამბავი. ერთმა რაჭველმა ბიჭუნამ 70-იან წლებში უნივესიტეტში ფილოსოფიურზე ჩააბარა.მშობლები შვილის ამ გადაწყვეტილებას არ იწონებდნენ და ყველა ხელსაყრელ მომენტში საყვედურობდნენ.ერთხელაც სადილობისას მამამ ჰკითხა;შენ მაინც თუ იცი შე კაცო რასა სწავლობ,რა არი ფილოსოფია. რავა არ ვიცი მამი,ადიხსნი გლეხურად;აგერ მაგიდაზე ერთი შემწვარი ქათამი რო დევს მე მსჯელობით,ფილოსოფიურად დაგიმტკიცებ,რომ ეს ერთი კი არა ორი ქათამია. ჩაფიქრდა მამა,ჩაიქნია ხელი და შვილს უთხრა;კაი შვილო დაამტკიცე რო ორია,მაშინ მე ამ ქათამს შევჭამ და შენ ის მეორე შეჭამეო.ლექსი რაჭაზე

აღტაცებული ვიყავი რაჭით ;
ტყეები მარცხნივ ,
ტყეები მარჯვნივ ...
ქორაის ჭალა ,
ჭელიში გვერდი , -
დავასახელო რომელი ერთი !
სიო ხელამოდ არხევდა ასკილს ...
რბოდა რძესავით ქათქათა ასკი ...
შარეულასთან მხნეობდა მუხა ...
ციდან სინათლე იღვროდა უხვად ...

უცებ ...
ყანაში გამოჩნდა ქალი !
და ...

სადღაა შენი ლამმაზი მთები !
სადღაა შენი ქათქათა ასკი !
შარეულასთან სადღაა მუხა !
სადღაა დიდი ,
დიადი ველი ! -

ქალის სიტურფის წინაშე ყველამ ,
ყველამ ერთბაშად დაჰკარგა ფერი .

აღტაცებული ვიყავი რაჭით ...
და ახლა ,
როცა ვიგონებ რაჭას
( ვერ დაემალვის სიმართლეს კაცი ,
არ დაეხუჭვის სინათლეს თვალი );
რაჭა ხომ არის კარგი და კარგი !
კარგზე კარგია რაჭველი ქალი ! ავტორი: მუხრან მაჭავარიანი
შოვის მინერალური წყლის საბადოს გეოლოგიურ-ჰიდროგეოლოგიური დახასიათება

საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების მიხედვით შოვის მინერალური წყლის საბადო განლაგებულია მესტია-თიანეთის ნაპრალოვან და ნაპრალოვან-კარსტული წყალდაწნევიანი სისტემის შოვი-ფასანაურის ჰიდროგეოლოგიურ ზონაში.
ტერიტორიის ფიზიკურ-გეოგრაფიული, ლითოლოგიურ-ფაციალური და სტრუქტურულ-გეომორფოლოგიური ფაქტორები ქმნიან ატმოსფერული და ზედაპირული წყლების ინფილტრაციისათვის ხელსაყრელ პირობებს, რის შედეგადაც წარმოიქმნება მტკნარი და მინერალური წყლები. ფორმირების პირობების მიხედვით ტერიტორიის მიწისქვეშა წყლები იყოფა სიღრმული და არაღრმა ფორმირების წყლებად. უკანასკნელს მიეკუთნებიან ალუვიური, დელუვიურ-პროლუვიური და მირენული ნალექების წყლები.
თანამედროვე ალუვიური ნალექების (აQივ) წყალშემცველი ჰორიზონტის გრუნტის წყლები გავრცელებულია მდ. ჭანჭახისა და მისი შენაკადების ალუვიურ ნალექებში. მათ მიერ აგებულია მდინარის კალაპოტი და პირველი ტერასა. წყალშემცველია კაჭარი და კენჭნარი, ქვიშისა და თიხნარის შემავსებლებით, რომელთა სიმძლავრე მერყეობს რამდენიმე მეტრიდან 15-25 მ-მდე. ქანები ხასიათდებიან მაღალი ფილტრაციული თვისებებით.
ქიმიური შემადგენლობის მიხედვითYწყლები ძირითადად ჰიდროკარბონატული კალციუმ-მაგნიუმიანია, იშვიათად ჰიდროკარბონატული სულფატური კალციუმ-მაგნიუმიანი. საერთო მინერალიზაცია დაბალია და მერყეობს 0,2-დან 0,5 გ/ლ-მდე. ტემპერატურა 7-10ºC, pH – 7-7,5, წყაროების დებიტი შეადგენს 0,5-1 ლ/წმ.
წყალშემცველი ჰორიზონტის კვება ხდება ატმოსფერული და მდინარეული წყლების ინფილტრაციის ხარჯზე, ხოლო განტვირთვა – წყაროების სახით მდინარეების ხეობებში. Gგრუნტის წყლების დონის ცვლილება უშუალო კავშირშია მდინარის დონეებთან. წყლის შედარებით მაღალი დონეები ფიქსირდება მყინვარების დნობისა და წვიმების დროს, ხოლო დაბალი – ზაფხულის ბოლოს.
ზედამეოთხეული ასაკის მორენული ნალექების (გეQივ) წყალშემცველი ჰორიზონტის გრუნტის წყლები გავრცელებულია მდ. ჭანჭახის ხეობაში, კურორტის ფარგლებში.
ქიმიური შემადგენლობის მიხედვით ამ ჰორიზონტის წყლები ძირითადად ჰიდროკარბონატული კალციუმ-მაგნიუმიანი ან ჰიდროკარბონატულ-სულფატურ კალციუმიანია. ამ წყლებისთვის დამახასიათებელია დაბალი საერთო მინერალიზაცია (0,2-0,3 გ/ლ) და ტემპერატურა (5º-დან 12ºC-მდე), pH – 6,7-7,5. წყაროების დებიტი მერყეობს 0,2 – 2,5 ლ/წმ ფარგლებში.
სიღრმული ცირკულაციის წყლები განვითარებულია ქვედა ცარცულ ნალექებში, კერძოდ ტერიგენული ფლიშის წყების საგლოლოს ქვეწყებაში და კარბონატული ფლიშის ჭიორისა და ფორხიშულის წყებებში (K1სგ-პზ). ამ კომპლექსთანაა დაკავშირებული შოვის მინერალური წყლის საბადო.
ქიმიური შემადგენლობის მიხედვით შოვის მინერალური წყლის საბადოზე ზევიდან ქვევით გამოიყოფა მინერალური წყლების შემდეგი ტიპები.
ა) ჰიდროკარბონატული კალციუმიანი წყლები, წარმოდგენილი №№4,9 წყაროებში და ბურ. №4 (ინტერვალი 50-230), ჰიდროკარბონატული კალციუმ-მაგნიუმიანი წყლები, წარმოდგენილი №10 წყაროში, ბურ. №4 (ინტერვალი 0-50 მ), ბურ. №2 (ინტერვალი 11-165)
ბ). წყლების საერთო მინერალიზაციაა 1,1-2,3 გ/ლ, pH – 5,6-6,1, ტემპერატურა – 8-11,5ºC, CO2 = 0,75-1,6 გ/ლ.ბ) ჰიდროკარბონატული კალციუმ-ნატრიუმ-მაგნიუმიანი წყალი, წარმოდგენილი №8 წყაროში, ბურ. #1 (ინტერვალი 30-125 მ), და ბურ. №5 (ინტერვალი 120-500 მ). წყლების საერთო მინერალიზაციაა 1,8-3,7 გ/ლ, pH – 5,8-6,2, ტემპერატურა – 8,5-12ºC, CO2 = 1,45-1,6 გ/ლ.გ) ჰიდროკარბონატული ნატრიუმ-კალციუმიანი წყლები, წარმოდგენილი იყო ბურ. №2 (ინტერვალი 165-200)
გ).წყლების საერთო მინერალიზაციაა იყო 2,8-5,1 გ/ლ, pH – 6,3-6,7, ტემპერატურა – 9-11ºC, CO2 = 0,9-1,4 გ/ლ.დ) ჰიდროკარბონატული ნატრიუმიანი წყლები, წარმოდგენილი ბურ. №1 (ინტერვალი 200-475)
დ) და ბურ. №4 (ქვედა ინტერვალი 260-360 მ).წყლების საერთო მინერალიზაციაა 6,8-17,4 გ/ლ, pH – 6,6-7,2, ტემპერატურა – 10-13ºC, CO2 = 1,4 – 1,6 გ/ლ.მინერალურ წყლებში გაზის ფაქტორის საშუალო მნიშვნელობა მაღალია და მერყეობს დიდ ფარგლებში (0,8-2,2-დან 5,5-7,0 გ/ლიტ.-მდე). გაზით გაჯერებული ფაზიდან სპონტანურში გადასვლა სხვადასხვა ტიპის წყლებისთვის სხვადასხვაა და ხდება 50-185 მ სიღრმეებზე. მინერალური წყლის ამოსვლა ზედაპირზე ხდება გაზის ფაქტორისა და ჰიდროსტატიური წნევების საშუალებით.
შოვის მინერალური წყლების დახასიათება
მინერალური წყლების კაპტაჟი განხორციელებულია №№1, 2, 4 და 5 ბურღილებით და №8 წყაროთი.
წარმოდგენილია მინერალური წყლის სამი ძირითადი ტიპი – დარასუნის, საირმე-ტერსინკისა და ბორჯომი-უწერის.

დარასუნის ტიპის ნახშირორჟანგიანი (1,4-1,5 გ/ლ), დაბალი მინერალიზაციის (1,8-2,1 გ/ლ), ჰიდროკარბონატული კალციუმიანი, სუსტად მჟავე (pH – 5,6-6,5) მინერალური წყალი მიღებულია №4 ჭაბურღილის ზედა ინტერვალში. წყლის ტემპერატურა დაბალია 8-8,1 ºC , ის სუფთაა, გამჭვირვალე და სასიამოვნო დასალევი.

საირმე-ტერსინკის ტიპის წყალი წარმოდგენილია №2 და 5 ბურღილში და #8 წყაროში. იგი ნახშირორჟანგა (1,4-1,5 გ/ლ), დაბალი მინერალიზაციის (3,0-5,3 გ/ლ), ჰიდროკარბონატული ნატრიუმ-კალციუმიანი და ჰიდროკარბონატული კალციუმ-ნატრიუმიანი, ბორიანი (0,034-0,057 გ/ლ) წყალია, მისი pH = 6,2-6,8.

ბორჯომი-უწერის ტიპის წყალი მიღებულია №1 და №4 ბურღილების ქვედა ჰორიზონტებში. წყალი ნახშირორჟანგა (1,4-1,6 გ/ლ), ჰიდროკარბონატული ნატრიუმიანი, საშუალო და მაღალი მინერალიზაციისაა (10,9-17,4 გ/ლ). წყლის ტემპერატურაა 10-12 ºC.

ბიოლოგიურად აქტიური კომპონენტებიდან შოვის მინერალურ წყლებში წარმოდგენილია ნახშირორჟანგი, რკინა, მეტაბორის მჟავა და კაჟმჟავა. მინერალურ წყალში გაზის შემადგენლობა ერთგვაროვანია, ძირითადია თავისუფალი და გახსნილი ნახშირორჟანგი (85-90%), მცირე რაოდენობით გვხვდება აზოტი (7,5-12%) და ჟანგბადი (0,5-2,5%). წყლებში ტოქსიკური ელემენტები (კობალტი, ვანადიუმი, ნიკელი, ქრომი, სელენი, ტყვია, ვერცხლი) არ აღმოჩნდა. მოქმედ ნორმებზე დაბალია ტიტანის რაოდენობა.
სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიურმა გამოკვლევებმა დაადასტურეს, რომ წყალი სუფთაა და შეიძლება მათი გამოყენება სასმელ-სამკურნალოდ და ჩამოსასხმელად. ყველაზე უფრო მართებულია ჩამოსასხმელად №4 ბურღილის ზედა ჰორიზონტის – ნახშირმჯავა დაბალი მინერალიზაციის წყალი. 
რაჭის მონასტრები

1 ნიკორწმინდის მონასტერი
2 ჭელიშის უდაბნო
3 მეჭვრეთის მონასტერი
4 სხიერის მონასტერი
5 ლაბეჭინის მონასტერი
6 ველტყევის მონასტერი
7 ლეკნარის მონასტერი
8 შოდის მონასტერი
9 ბუბის მონასტერი
10 თამარ დედოფლის საყდარი
11 სორის მონასტერი
12 შეუბნის მონასტერი
13 . მრავალძალის მონასტერი
14 ფუტიეთის მონასტერი
15 ჭოლევის მონასტერი
16 ღვიარის მონასტერი
17 საკაოს სამზიარის უდაბნო
18 მიქარწმინდის მონასტერი
19 ღადიშის მონასტერი
20 ცხომის დედათა მონასტერი
21 დვალთის დედათა მონასტერი
22 გლოლის `ბერის საყდარი
23 მოტყიარის `ბერის წყარო
რაჭული სამოსი

ჩაცმულობის მხრივ მთის რაჭა უკვე თანამედროვე ფორმაზეა გადასული. ბოლო დრომდე ძველ რაჭულ სამოსს მხოლოდ მოხუცი ქალებიღა ატარებედნენ, განსაკუთრებით სოფ. ღებსა და ჭიორაში, დღეს კი აქაც გამქრალია ასეთი ტიპის ტანსაცმელი.

ძველად რაჭველი ქალის ჩაცმულობის კომპლექსში შედიოდა: კაბის მოვალეობის შემსრულებელი პერანგი, რომელსაც ქვეშ იცვამდნენ, დაბამბული ,,ახალუხი” ანუ საგულე, რომელსაც პერანგზე იცვამდნენ. ეს იყო პერანგზე მოკლე, დაბამბული ჩასაცმელი, ,,კაფთარა”, წინსაფარი, სარტყელი.

თავზე ეხურათ თეთრი მიტკლისაგან შეკერილი და უკან ირიბად ჩამოგრძელებული ,,ჩიქილა”, რომელსაც ქვემოთ შემოვლებული ჰქონდა ,,ფოჩი” და ,,ჩიმჩიყი”. ჩიქილაზე იხვევდნენ თავშალს ,,თავსაკონად” წოდებულს.

რაჭველი ქალის თავბურვა საკმაოდ რთული შედგენილობისა იყო. თმას შუაზე იყოფდნენ და ორ ნაწნავს იკეთებდნენ, რომლებსაც სპირალურად დაიხვევდნენ ყურებთან. ამ ვარცხნილობას ,,კოპენებს” უწოდებდნენ. თავზე იდებდნენ ბამბის ქსოვილისაგან შეკერილ ,,ლეჩაქ-ჩიქილას”, მასზე ზემოდან სამაგრად ხმარობდნენ ოთხკუთხა ქსოვილის ფოჩებიან თავსაბურავს.

ფეხზე იკეთებდნენ საწვივეებს, რომელსაც ,,წვივსაკონით”, ,,ლეკვერთხებით” იკრავდნენ. იცვამდნენ წინდებს, წუღებს ,,კვახუჯებს” (უბრალო ქალამანი) და ბანდულებს. ხმარობდნენ ასევე სამკაულებს: ბეჭდებს, გულსაბნევებს და ა.შ.

რაჭული კოსტუმების უმეტესი ნაწილი შავი სატინის იყო, თუმცა იყო ფერადი ფარჩა-ატლასისაგან შეკერილი და მდიდრულად მორთული კოსტუმებიც. ქსოვილები არა ადგილობრივი, არამედ ფაბრიკული და სხვადასხვა ადგილიდან შემოტანილი ჰქონდათ.

მოგვიანებით ძველებური ყაიდის სამოსის გარდა, ფართოდ გავრცელდა ქალის კარგად ცნობილი ,,ქართული ჩაცმულობა”, რომლის ძირითად ელემენტს ორნაწილიანი (ზედატანი, ქვედატანი) კაბა შეადგენდა.

კაბის ზედატანი ტანზე მჭიდროდ უნდა ყოფილიყო მორგებული და მისი გახსნილი ნაპირები ზონრებით დამაგრებული. ზედატანს მხოლოდ ზურგით ამაგრებდნენ ქვედაბოლოსთან. კაბა მოქარგული იყო სხვადასხვა ორნამენტით.

კაბის ზემოდან დათბილული ,,ქათიბი” ეცვათ. მის დასამზადებლად იხმარებოდა სხვადსხვა ფერის ხავერდი, სარჩულად კი - აბრეშუმი ან ბეწვი. ქათიბის ზედა მხარე სხეულზე მომდგარი, ქვედა კი უფრო განიერი იყო. მისი სიგრძე მუხლებამდე აღწევდა. ქათიბი საგანგებოდ იყო მორთული და მოქარგული.

საცვლები შედგებოდა აბრეშუმის გრძელი პერანგისა და გრძელტოტება ქვედა საცვლისაგან.
ფეხზე ბამბის ან აბრეშუმის ძაფით მოქსოვილი წინდები ემოსათ და ჩუსტები ან მაღალქუსლიანი და ჭვინტიანი ქოშები ეცვათ.

რაც შეეხება მამაკაცებს, ისინი ატარებდნენ ჩვეულებრივ ჩოხა-ახალუხს და შარვალ-ხალათს. აუცილებელი ატრიბუტი იყო ქამარ-ხანჯალი.

დღეს, ეს ძველებური კოსტუმები უკვე ისპობა და ახალგაზრდები ძირითადად თანამედროვე სტილის ტანსაცმლით იმოსებიან.
მრავალძალის მონასტერი

განვითარებულ შუა საუკუნეებში და შემდგომ ხანაშიაც
სოფ. მრავალძალს მონასტერი ყოფილა, რაც კარგად დასტურდება სამონასტრო ანსამბლის ნაშთებითა და წერილობითი
საბუთით.
ვისაც ერთხელ მაინც მოუნახულებია მრავალძალი, თვალი მიმოუვლია სოფლის უმშვენიერესი სანახებისათვის, დაგვემოწმება, რომ მართლაც შესაფერი სამონასტრო გარემო
შეურჩევიათ ბერმონაზვნებს თავიანთი ნათელი მიზნების ხორცშესასხმელად. აქედან ხელისგულივით იშლება ჩვენს თვალწინ თითქმის მთელი რაჭა, მეტადრე მთიანი ნაწილი რაჭისა, რაც დაუვიწყარ სიამოვნებას გვანიჭებს. ასევე მე მქონდა ბედნიერება რაჭის რამდენიმე მაღალი მთიდან, შორიდან მეხილა მრავალძალი. განცდილი ნეტარების სრულად
აღწერა შეუძლებელია, ყველამ თავის თვალით უნდა ნახოს და დატკბეს.
თავის დროზე, მრავალძალის მონასტრით დაინტერესდა ამ სოფლის შვილი, შესანიშნავი სწავლული პედაგოგი და საზოგადო მოღვაწე სიმონ სხირტლაძე, რომელიც გვიამბობს:
`გადმოცემით სოფ. მრავალძალში უძველესი დროიდან
ყოფილა მონასტერი, სადაც შავად შემოსილი ბერები ფსალმუნის კითხვასა და გაბმულ ლოცვა-ვედრებაში ატარებდნენ
წუთისოფელს.
მაგრამ მათი თავდაპირველი ადგილსამყოფელი დღევანდელი
სოფლიდან დაახ. 3 კმ-ით ყოფილა დაშორებული.
ჭოლევის კლდის დაბოლოებასთან, `ჭიქის ტბის~ ზევით,
ახლაცაა ქვის შენობათა ხავსმოდებული ნანგრევები, რომელსაც ხალხი `ნაეკლესიევს~ უწოდებს.
როგორც ჩანს, ჯერ კიდევ არაბების ბატონობის ხანაში,
რაღაც მიზეზის გამო, ბერები აქედან აყრილან და უფრო ფართო სამონასტრო ცხოვრება გაუჩაღებიათ იქ, სადაც
ახლა კვინწიხის გორის უბე-კალთებზე მრავალძალის 5.

შესანიშნავი ტაძარია აღმართული.
საინტერესოა, რომ სწორედ აქ, ბუნების ამ მეტად მკაცრ სამეფოში, გადმოცემით, ოდესღაც თავი შეუფარებია ჯან-ღონით აღსავსე ვაჟკაცს, რომელსაც სოციალური უსამართლობის
ნიადაგზე რაღაც უბედურება შემთხვევია. სათნოებით
აღსავსე ბერებს ლტოლვილი მამაშვილურად მიუღიათ და ყოველგვარად ხელი შეუწყვიათ, რათა ოჯახს მოჰკიდებოდა.
გადმოცემით, მისი განშტოებიდან წარმომდგარა დღევანდელი
სოფლის ძირითად მკვიდრთა გვარი _ სხირტლაძე.
მრავალძალში რომ უხსოვარი დროიდან მონასტერი ყოფილა, ზეპირგადმოცემისა და ანგარიშგასაწევი ტოპონიმიკური
მონაცემების გარდა ისტორიული საბუთებითაც დასტურდება.
ჩვენ მიერ ახლახან მიკვლეულ ერთ-ერთ სიგელ-გუჯარში,
რომელიც იმერეთის მეფის სოლომონ II და მისი მეუღლის მარიამ დედოფლის მიერაა გაცემული და 1804 წელს დიდი რიტორის სოლომონ ლიონიძის სახელითაა დაწერილი, გარკვევით ვკითხულობთ:
`ჩვენ კეთილმსახურებით მორწმუნენი და დამსდებელნი
სასოებისა ჩვენისანი, მრავალძალსა და საკვირველთ მოქმედსა
ხატსა შენსა ზედა, მპყრობელი სრულიად იმერეთისა დავითიან ბაგრატოანი მეფე იმერთა სოლომონ, და თანამეცხედრე
ჩვენი დადიანის ასული დედოფალი მარიამ, გიძღვნით გუჯარსა ამას სასოებით სახსენებლად და განსაძლიერებლად
ჩვენდა, და საოხად სულისა და ცხოვრებისა ჩვენისა წარმართებად კეთილდღეობით; ესრეთ რომელ წმინდა და სასწაულთმოქმედი ეკლესია შენი იყო ძველთაგან მონასტერ
წმინდა საკრებულო, სადა იგი აწცა იხილვებიან ქვაბნი სადაყუდებულონი და ცვლილებისაგან დაუწყნარებელთა დროთასა შექმნილიყო საერისკაცოდ.~
ამჟამად ძნელია გადაჭრით ითქვას, თუ რომელი საუკუნიდან
ჩაეყარა საფუძველი მრავალძალის მიწა-წყალზე სამონასტრო ცხოვრებას, ან რა სახისა და მასშტაბის იყო

მოქმედების არე. უცილობლად მხოლოდ ის უნდა მივიჩნიოთ, რომ მრავალძალში ბერებისავე ინიციატივითა და უშუალო მონაწილეობით აგებულა ე. წ. მონასტრის საკრებულო ტაძარი,
რომელიც თავიდანვე წმ. გიორგის სახელობაზე წოდებულა.~
ვერაფერს დავამატებთ, გარდა იმისა, რომ მრავალძალის
მონასტრის საფუძვლის ჩაყრა შეიძლება მომხდარიყო მხოლოდ არაბობის ბოლო პერიოდში, არაუადრეს X საუკუნისა.
რაც შეეხება სამონასტრო ცხოვრების მოშლას, შეუძლებელია
ჯერჯერობით რაიმე ითქვას ამის შესახებ.
მრავალძალის წმ. გიორგის ეკლესია ოდითგანვე ითვლებოდა
ერთ-ერთ ძლიერ სალოცავად რაჭაში (და არა მარტო რაჭაში). აქ მოდიოდნენ მომლოცველები და შემომწირველები
შორეული მხარეებიდანაც. 1895 წელს გაზ. `ივერია~
(#145) წერდა:
`რაჭის მაზრაში არსებობს ერთი ძველის ძველი წმიდის
გიორგის ეკლესია, რომელიც მდებარეობს სოფ. მრავალძალში.
ეს გახლავთ ის ეკლესია, რომლის წინაშეც ქედი მოიხარა ქვეყნის მმუსვრელმა შაჰ აბასმა და რომელსაც ოქროთი მოჭედილი და ძვირფასი თვლებით შემკული ხმალი მიართვა.~ აღნიშნული ხმალი დიდხანს ინახებოდა ტაძარში.
1890-იან წლებში XI საუკუნის შესანიშნავი ბაზილიკა გადააკეთეს და მას გუმბათი მოარგეს, რითაც საგრძნობლად
დარიღვა მისი პირვანდელი ფორმა.
1990 წლის ძლიერმა მიწისძვრამ ტაძარი დაანგრია, მაგრამ,
საბედნიეროდ, გადარჩა ძველი ეკლესიის ნაწილი, რომელიც
დღეს დახურული და დაცულია. ამჟამად მიმდინარეობს
მშენებლობა ტაძრის სრულყოფისათვის.


რაჭის ეკლესია მონასტრები

ფრიად დიდი, ღრმა სარწმუნოებით გაჟღენთილი ქრისტიანული წარსული გააჩნია რაჭას. ამის დასტური, სხვა რომ არა ვთქვათ, 400-ზე მეტი ტაძარია (ზოგი სრულად, უმეტესი ნანგრევების სახით) ისტორიის
სხვადასხვა პერიოდებში აშენებული. სწორედასც რომ მხოლოდ ასეთი ღრმა სარწმუნოების წიაღში იყო შესაძლებელი ისეთი და იმდენი სავანის დაარსება, როგორსაც და რამდენსაც ჩვენ ვიცნობთ თუნდაც. მოკიდებული დასაბამიდან, რიგ ძნელბედობათა მიუხედავად, ბზარი არ გასჩენია ჭეშმარიტ სარწმუნოებას რაჭაში, ვიდრე ტოტალური
შეტევა და ნგრევა არ განახორციელეს მასონურ-კომუნისტრმა ძალებმა, თუმცა მაშინაც კი ვერ ჩაკლეს ბოლომდე ხალხში დალექილი
სიყვარული ქრისტეს სწავლებისადმი, რაც მუდმივ გამოვლინებას პოულობდა ქრისტიანული ტრადიციების ერთგულებაში.
ღვთის მადლით, თითქმის ორი საუკუნის შემდეგ კვლავ აღდგა რაჭაში ეპარქია. რამდენიმე ტაძარში აღესრულება ყოველდღიური მღვდელმსახურება, რამდენიმეშიაც კი გარკვეულ დღეებში; მომავალში
სხვებიც მიემატება… მაღალყოვლადუსამღვდელოესმა, ნიკორწმიდელმა
მთავარეპისკოპოსმა ელისემ (ჯოხაძე) ირგვლივ შემოიკრიბა
სასულიეროთა ღირსეული კრებული, რომელმაც მშვენივრად უწყის ვის ჩაყრილ ტრადიციებსაც აგრძელებენ. რაჭა ხომ მუდამ მდიდარი იყო მადლით გაბრწყინებული, ღვთივსათნო სასულიერო პირებით. `აქამდისაც რომ არ მქონოდა გულში სამღვდელოთა სიყვარული,
აქ ჩამესახებოდა, ისეთი მღვდლები ყოფილანო.~ _ უთქვამს 1912 წელს რაჭა-ლეჩხუმში მგოზაურობისას დიდ აკაკის. დიებული შეფასებაა, მაგრამ ეს არ ყოფილა მოულოდნელი, იმ პერიოდში ხომ მღვდლები: ლონგინოზ კიკვიძე, მიხეილ გავაშელიშვილი, ვლადიმერ ფოფხაძე, ალექსანდრე მესხი, სიმონ ჭელიძე, მარკოზ სხირტლაძე, თევდორე
საგანელიძე და სხვები მოღვაწეობდნენ. ***
გარდა სასულიერო ღვაწლისა, ისინი საზოგადო, პედაგოგიურ და პუბლიცისტურ საქმიანობასაც ეწეოდნენ დიდად წარმატებულად. მათმა კალამმა ბევრი მნიშვნელოვანი მოვლენა გადაარჩინა დავიწყებას.
დიდ შეფასებას აძლევდა რაჭის სამღვდელოებას ქრისტეს ეკლესიის
უდიდესი მოღვაწე, იმ დროის მართლაცდა ოქროპირი _ წმინდა
გაბრიელ ეპისკოპოსი. მღვდელმთავარმა რამდენჯერმე მოიარა მთლიანი რაჭა.

რაჭის ტაძრებითა და სამღვდელოებით მოხიბლულა ბევრი უცხოელი მეცნიერი თუ მოგზაური, რომელთა ჩამოთვლა შორს წაგვიყვანდა.
დასანანია მხოლოდ, რომ ერთ დროს უმშვენიერესი ბევრი ტაძარი ბედუკუღმართობამა და ზოგჯერაც ადამიანთა გულგრილობამ
სავალალო დღეში ჩააყენა, ზოგი მიწასთან გაასწორა, ზოგიც დაზიანებული სახით შემოგვრჩა და შველას გვთხოვს. ძალზე კარგია ახალი ეკლესიების აგება, მაგრამ ძველი ტაძრების მოვლა-პატრონობა და შენარჩუნება რომ უფრო დიდი მადლისა
და მნიშვნელობისაა, საყოველთაოდაა ცნობილი (მით უფრო, თუ ძეგლს ხუროთმოძღვრული ღირებულება გააჩნია). სხვას რომ თავი დავანებოთ, მეჭვრეთისა და ჯოისუბნის ტაძრების ბედის ანაბარად მიტოვება ისტორიის უგულებელყოფა და, მეტიც, დანაშაულის
ტოლფასია.
გარდა სასულიერო ღვაწლისა, ისინი საზოგადო, პედაგოგიურ და პუბლიცისტურ საქმიანობასაც ეწეოდნენ დიდად წარმატებულად.
მათმა კალამმა ბევრი მნიშვნელოვანი მოვლენა გადაარჩინა დავიწყებას.
დიდ შეფასებას აძლევდა რაჭის სამღვდელოებას ქრისტეს ეკლესიის უდიდესი მოღვაწე, იმ დროის მართლაცდა ოქროპირი _ წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსი. მღვდელმთავარმა რამდენჯერმე მოიარა მთლიანი რაჭა.
რაჭის ტაძრებითა და სამღვდელოებით მოხიბლულა ბევრი უცხოელი მეცნიერი თუ მოგზაური, რომელთა ჩამოთვლა შორს წაგვიყვანდა.
დასანანია მხოლოდ, რომ ერთ დროს უმშვენიერესი ბევრი ტაძარი ბედუკუღმართობამა და ზოგჯერაც ადამიანთა გულგრილობამ
სავალალო დღეში ჩააყენა, ზოგი მიწასთან გაასწორა, ზოგიც დაზიანებული სახით შემოგვრჩა და შველას გვთხოვს. ძალზე კარგია ახალი ეკლესიების აგება, მაგრამ ძველი ტაძრების მოვლა-პატრონობა და შენარჩუნება რომ უფრო დიდი მადლისა
და მნიშვნელობისაა, საყოველთაოდაა ცნობილი (მით უფრო, თუ ძეგლს ხუროთმოძღვრული ღირებულება გააჩნია). სხვას რომ თავი დავანებოთ, მეჭვრეთისა და ჯოისუბნის ტაძრების ბედის ანაბარად მიტოვება ისტორიის უგულებელყოფა და, მეტიც, დანაშაულის
ტოლფასია.

მეტად მნიშვნელოვანია, რომ ეპარქიის, შემომწირველთა და სათანადო ორგანოების ძალისხმევით მოხერხდა 1990 წლის მიწისძვრით
დაზიანებული რამდენიმე ტაძრის შეკეთება. ამასთანავე, საიმედოდაა დაცული ატმოსფერული ზემოქმედებისაგან და აღდგენის
პროცესშია კრიხისა და მრავალძალის ბრწყინვალე საყდრები. თუმცა სასურველია მეტის გაკეთება.
ამ ბოლო წლებში აიგო ახალი ტაძრები: ონში, უწერაში, სორში, ჭრებალოში, საკაოში, ფარახეთში, ქვედა შავრაში, სორგითში, ზვარეთში,
ხეითში, შქმერში, ქვედში, პატარა ონში, მოტყიარში...…
საიმედოდ შეკეთდა ძველი ეკლესიები: სორში, ლაბეჭინაში, წმენდაურში, ჭიორაში, გორისუბანში, ქვემო კრიხში… მშენებლობა მიმდინარეობს: ღებში, ჯვარისაში, ფუტიეთში, გლოლაში...…
უნდა ვიწამოთ, რომ ამდენ აღმშენებლობას მონასტრის საფუძვლის
ჩაყრაც მოჰყვება და ბერმონაზონთა გულმხურვალე ლოცვა-ვედრების უდიდესი ძალა და მადლი არ მოაკლდება რაჭას!
ღვიარის მონასტერი

აგერ უკვე ათ საუკუნეზე მეტია, რაც მდ. ღვიარის-ხევის მარჯვენა შემაღლებულ ტყიან სერზე, ძველი ციხის ნანგრევების მაღლა, სოფ. ღვიარის ჯვარცმის დარბაზული ეკლესია აუშენებიათ, სადაც ადრე, როგორც ირკვევა, მონასტერიც
ყოფილა.
ადგილი მშვენიერი შეურჩევიათ. აქედან ხელისგულივით
მოჩანს რაჭის ქედისა და მისი ჩრდილოეთი კალთის სანახები. მიმდებარე ადგილებიც საუცხოო სანახაობას წარმოადგენს.
დასანანია მხოლოდ, რომ აღარ არსებობს სოფელი
ღვიარა, რომლის მოსახლეობაც ამ რამდენიმე ათეული წლის წინ აიყარა და რაჭის სხვა სოფლებში ჩასახლდა (ძირითადად სოფ. ბოსტანაში).
სახურავის გარეშე დარჩენილი X საუკუნის შესანიშნავი
ძეგლი _ ღვიარის ჯვარცმის ეკლესია 1960-იან წლებში შეისწავლა ხელოვნებათმცოდნე ნიკო ჩუბინაშვილმა,
რომელიც წერს: `ეკლესიის მოედანი პატარაა. მისგან ჩრდილოეთით, აღმოსავლეთით და სამხრეთით დაქანებაა მდ. ღვიარისხევისაკენ. დასავლეთით რელიეფი მაღლდება. აღმოსავლეთით და სამხრეთით ტაძრის დაბლა ამოყვანილია
ძლიერი საყრდენი (საბრჯგენი) ქვიტკირის კედლები. სამხრეთის ფასადის წინ გაკეთებულია მოედანი, დაბლით კი ტერასები კედლებით, რომლებიც წარმოადგენდნენ აგრეთვე ჩრდილოეთ ზღუდეს რაღაც ძველ შენობებთან, დღეს ნანგრევებად
ქცეულ და მიწით დაფარულთან. შესაძლებელია ეს შენობები განკუთვნილი იყო სასულიერო პირებისათვის, ან აქ არსებობდა მონასტერი.~
მართალია, რაიმე წერილობითი დამოწმება ან თქმულება ღვიარაში სავანის არსებობისა არ გაგვაჩნია, ამგრამ ჯვარცმის
ეკლესიის ადგილ-მდებარეობის მარტივი დაკვირვებაც კი საკმარისია ვთქვათ, რომ აქ ოდესღაც მონასტერი იყო და, როგორც მამა რაფაელი ამბობს: `ბერმონაზონთა ლოცვის
74
ძალას დღესაც ისევე შევიგრძნობთ, როგორც კეთილსურნელებას
ყვავილებისას, რომელთა სახელები არცკი ვიცით.~
დამაჯერებლად შეიძლება მივიჩნიოთ, რომ ღვიარაში ბერმონაზონთა დამკვიდრება მოხდა X საუკუნეში, ეკლესიის აშენებისთანავე, ან უფრო ადრე.
როგორც რაჭის ბევრი სავანის, ასევე უცნობია ღვიარაში
მონასტრული ცხოვრების შეწყვეტის დრო.
XIX საუკუნეში ღვიარის ჯვარცმის ეკლესია ჯერ კიდევ მოქმედია და მღვდელმსახურებას ეწევიან მღვდლები
შარაბიძეები. იმავე საუკუნის ბოლოს ღვიარაში აშენდა
(ძველის ადგილას) წმ. თევდორეს ეკლესია. აკურთხა უდიდესმა სასულიერო მოღვაწემ _ იმერეთის ეპისკოპოსმა გაბრიელმა. ტაძარი ააშენა ცნობილმა ჭრებალოელმა ოსტატმა
ნიკო ჭიღვარიამ, რასაც ეკლესიაზე შემორჩენილი წარწერაც გვამცნობს. ჟურნ. `მწემსი~ (1892 წ. #188) კი გვაუწყებს: `მისგან აშენებული ეკლესიები ყველანი საიმედონი
არიან, როდესაც ბერძნებისაგან ნაშენი ეკლესიები ყველანი დაზიანებულია.~ ძველი ჯვარცმის ტაძრის კუთვნილი
საეკლესიო ნივთებიც წმ. თევდორეს ეკლესიაში უნდა გადაეტანათ. დღეს ეს მშვენიერი საყდარიც სახურავის გარეშეა
დარჩენილი და შველას ითხოვს.
ჭოლევის მონასტერი

სოფ. ფუტიეთიდან ერთი ბილიკი მაღლით, ჭოლევის კლდის დაბოლოებისაკენ მიემართება და მივყავართ მთიან, თვალწარმტაც ადგილას, რომელსაც ხალხი `ნაეკლესიარს~ ეძახის. ეს ადგილი კარგად მოსჩანს სოფ. მრავალძალიდანაც.
`ნაეკლესიარი~ ძველად მონასტერი ყოფილა და საკმაოდ
მასშტაბურიც, რასაც მოწმობს მისი შენობა-ნაგებობათა მიმოფანტული ნაშთები.
იყო ჟამი საქართველოს ძლიერებისა; რაჭაც მძლავრობდა
და მასთან ჭოლევის მონასტერიც, სხვა მრავალ სავანეთა
მხარდამხარ. აქაურ ბერმონაზონთა ლოცვა-ვედრებასაც
ისმენდა უფალი ჩვენი. დიდი ხანია, რაც ისინი ამ სოფლიდან გავიდნენ, მაგრამ მათი ამსოფლიური მოღვაწეობის
ადგილი მდუმარედ ინახავს მათივე ხსოვნას... აქ, ძველებურად,
ისევ სიმყუდროვეა...
როგორც მეტწილად, ჭოლევს მოღვაწე ბერმონაზონთა შესახებ ბევრი არაფერი ვიცით. სიმონ სხირტლაძე, ეყრდნობა
რა ზეპირგადმოცემას, აღნიშნავს, რომ მრავალძალის მონასტერში, რომლის ბრწყინვალე ტაძარიც XI საუკუნეშია აგებული, ბერები სწორედ ჭოლევიდან გადასულან სამოღვაწეოდ.
ადვილი შესაძლებელია ასეც ყოფილიყო, ოღონდაც, არამც და არამც, არ უნდა ვიფიქროთ ჭოლევის გაუკაცრიელებაზე.
ჭოლევის სავანე კვლავ აგრძელებს არსებობას საუკუნეთა მანძილზე. სხვანაირად, სამონასტრო ანსამბლის კვალი ისეთი სახით, როგორიც დღესაა, არ გვექნებოდა, მიწა დაფარავდა ყველაფერს.
მართლაც რომ მძლავრობდა იმ დროს რაჭა! მთლიანად და უნარიანად იყო ათვისებული მთა და ბარი, ყველა ხეობა.
72
მრავლისმეტყველია თუნდაც ის, რომ ერთ ხეობაში, თითქმის
გვერდიგვერდ, რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით, სამი მონასტერი (ჭოლევი, მრავალძალი, ფუტიეთი) აღასრულებს თავის წმინდა დანიშნულებას, რაც ქვეყნისა და მხარის ეკონომიურ
და კულტურულ დაწინაურებაზეც მეტყველებს თავისთავად,
რომ აღარაფერი ვთქვათ სულიერ სიმაღლეზე.
ფუტიეთის მონასტერი

რაჭის ქედის ჩრდილოეთ კალთაზე ლამაზად ჩამჯდარი სოფ. ფუტიეთის შემოგარენი ზედგამოჭრილი ადგილია მყუდრო
სამონასტრო ცხოვრებისათვის. უფლის მადლით, კიდევაც
დამკვიდრებულან ოდესღაც აქ ამა სოფლის შფოთიან ყოფას გაშორებული ბერები და ცხოველი მოღვაწეობაც გაუჩაღებიათ.
იმისდა მიუხედავად, რომ ფუტიეთის მონასტრის შესახებ
არავითარი წერილობითი საბუთი არ გაგვაჩნია, კომპლექსის
დათვალიერება გვარწმუნებს, რომ ძველად შთამბეჭდავი
სავანე არსებულა.
ნამონასტრალი სოფლის სიახლოვესაა, მდ. ჭალას მარცხენა
ნაპირას, მთის ძირში, ტყიან და შემაღლებულ ადგილას.
მონასტრის ტაძარი, რომლის საძირკველიც კარგად გაირჩევა, ყველა სხვა ნაგებობაზე მაღლაა. ეკლესიის მთავარი
ხატი დღეს უცნობია ჩვენთვის. მოსახლეობა მას, და საერთოდ მონასტერს, ბერების ეკლესიად მოიხსენიებს. სხვა შენობა-ნაგებობანიც, რომლებიც აქ ბლომადაა საკმაოდ დიდ ფართობზე, ნანგრევების სახითაა წარმოდგენილი. მათგან ყურადღებას იქცევს დიდი ზომის (დაახ. 20×10 მმ) შენობა, გაყოფილი სამ დარბაზად.
საყდრის ახლოს ამ ბოლო წლებში შეუნიშნავთ და გაუწმენდიათ აკლდამისებური ქვიტკირის ნაგებობა (დაახ. 3×1,5 მმ) ზევიდან დახურული ქვიტკირისავე თაღით, რაც უცილობლად განძთასაცავი უნდა იყოს. სავარაუდოა, რომ ასეთები კიდევ იყოს აქ.
მონასტრიდან 150-200 მეტრის მოშორებით პატარა წყაროა,
რომელსაც ხალხი წმინდა წყაროს ეძახის. გადმოცემით,
ამ წყალში ავლებდნენ ძვირფას საეკლესიო ნივთებს.
წყაროდან ასიოდე მეტრში, ნაკადულის პირას, ქვიტკირის
ძველი კედელია შემორჩენილი, რომელიც, ეჭვს გარეშეა,
სამონასტრო მეურნეობის შემადგენელ რაღაც ნაწილს
70
წარმოადგენდა (წისქვილი ან სხვა რამ).
ძველი სავანის ზედაპირული დაკვირვებაც კი საფუძველს
გვაძლევს ვთქვათ: ფუტიეთში მოღვაწე ბერებს იმთავითვე
მტკიცე საძირკველი ჩაუყრიათ როგორც სულიერი, ისე მიწიერი ლამაზი სახლის ასაშენებლად. მონასტრის შემორჩენილი ნაშთები ცხადად მოწმობენ უწინდელ მშვენიერებას,
ნათლად ღაღადებენ მის მოსაგრეთა მაღალ სულიერებასა
და მიზნებზე, დიდი მოთმინებით, უდრტვინველად რომ აღასრულებდნენ ქრისტეს სწავლებას.
ფუტიეთის სავანის დაარსება განვითარებულ შუა საუკუნეებს
უნდა მიეკუთვნოს. ხოლო რაც შეეხება მონასტრული
ცხოვრების მოშლას, მის გამომწვევ მიზეზებსა და დროს, კონკრეტულად რაიმეს თქმა ჭირს, თუმცა არსებობს ხალხში დარჩენილი მინიშნება იმის თაობაზე, რომ სავანის გაუკაცრიელება
გამოიწვია რუსთა სასტიკმა ანგარიშსწორებამ 1819-21 წლებში ე.წ. `იმერეთის აჯანყების~ საპასუხოდ.
გლოლის `ბერის საყდარი~

სოფ. გლოლის `ზედქალაქის~ შუა საუკუნეთა უამრავ ნაგებობათაგან სრული სახით მხოლოდ მცირე ზომის (3,6×2,2 მ) `ბერის საყდრად~ წოდებულმა ეკლესიამ მოაღწია.
ექ. თაყაიშვილი წერს: `ეკლესიის აშენებას მიაწერენ დავით
აღმაშენებელს და მას `საბეროს~ უწოდებენ, ვინაიდან აქ მწირს უცხოვრია.~
გ. ბოჭორიძემ ეკლესიის აშენება და მოხატვა XIII საუკუნით
დაათარიღა და სწორადაც, ვინაიდან კედლის უმშვენიერეს
მოხატულობაში თამარ დედოფლის უნიკალური ფრესკაც
ბრწყინავდა, რომელიც, სამწუხაროდ, 1910-იან წლებში დაზიანდა
და წაიშალა უყურადღებობის გამო.
მცირე სამლოცველო ძველად ვინმე განდეგილს აუშენებიაო,
წერდა პ. უვაროვა 1880-იან წლებში, გლოველ ხანდაზმულთა
ნაამბობზე დაყრდნობით.
ამჟამად ხალხი ამ მცირე ეკლესიას `სულტანეთ წმ. გიორგით~ მოიხსენიებს. საყდარი ბოლო წლებში შეკეთდა და დაიხურა თუნუქით.
ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას: გლოლის `ბერის საყდარი~ აშენდა ბერების სამლოცველოდ.
იმდროისათვის აქ ბერმონაზვნობას მტკიცედ ჰქონდა ფესვები გამჯდარი, მით უფრო, რომ ბუბის ძველი მონასტერი
სულ ახლოს, 6-7 კილომეტრში მდებარეობდა.
ლეკნარის მონასტერი

ყოველმხრივ სრულყოფილი სამონასტრო ანსამბლის უტყუარი ნიშნები გვაქვს ლეკნარში. ბერმონაზვნები აქ IX-X საუკუნეებში უნდა დამკვიდრებულიყვნენ. ასწლეულთა
მანძილზე, თითქმის XX საუკუნემდე ისმოდა აქ წმინდა გიორგის ტაძრის ამბიონიდან სამღვდელოთა წირვა-ლოცვა
და ღაღადისი, მაგრამ, სამწუხაროდ, ბოლოს ლეკნარიც შეუერთდა რაჭის ნატაძრალ-ნამონასტრალთა დიდ რიგს... დაცარიელდა და დამუნჯდა იქაურობა...
ნაქერალას მთის დაბოლოებაზე, ოკრიბის გადასახედის მაღალი კლდის თავზე, დღეს ლეკნარის წმინდა გიორგის ეკლესიის მხოლოდ სანახევროდ დანგრეული კედლებიღაა შემორჩენილი. აქედან ხელისგულივით მოსჩანს დიდებული ხვამლის მთა და ოკრიბის თვალწარმტაცი სანახები.
ტაძრის ქვემოთ (10-15 მეტრში), კლდეში გამოჭრილია წყლის შესაკრები აუზი, რომელიც თლილი ქვითაა ამოყვანილი.
აქ მუდამაა ანკარა წყალი ერთ დონეზე.
ეკლესიამდე მისასვლელი რამდენიმე გზა-ბილიკია. აქ შეიძლება მოვხვდეთ სოფ. ძმუისიდან, ზედა შავრადან, შაორიდან. დღესდღეობით კი ყველაზე მოხერხებული გზა სოფ. ნიკორწმინდიდანაა, საიდანაც 8-10 კილომეტრი სავალია.
ძველად ტაძარი მოიხსენიებოდა როგორც `მთის წმინდა გიორგი~ და ითვლებოდა ძლიერ, ყოვლისშემძლე სალოცავად.
აქ მოდიოდნენ მლოცველები დასავლეთ საქართველოს ყველა მხრიდან. ქართველი დიდებულები უხვად სწირავდნენ
ყმა-მამულებსა და საეკლესიო ქონებას, რის შესახებაც არა ერთი და ორი წერილობითი საბუთი არსებობს. მეტად მნიშვნელოვანია ამ მხრივ მეფე ბაგრატ V-ის (1360-1393 წწ.) მიერ გაცემული სიგელი: `თქუენ წმიდაო გიორგი მთისა, რაგუარიც
დავით აღმაშენებლისა და ძისა მისისა დიმიტრისაგან
შემოწირული ყოფილიყო, ჩუენ მეფეთ მეფემან ბაგრატ...
46
ხელვყავით ახლად აღშენებად და შემკობად ტაძარსა შენსა და გარდავჭედეთ ზეით ტყუივითა და სპილენძითა და მოვჭედნეთ ხატნი... შემოვსწირენ მამულნი და გლეხნი სახადს აგარა... შავორი, ვითა ძველთაგან შავორის მთავარ მოწამე იქი სვენებულიყო, დიდი სოფელი ყოფილიყო შავორი
და აოხრებულიყო... ახლად ხელვყავით აღშენებად... სოფელი შევქმენი და აწ ახლად შემოგწირეთ... თხმორი... ძმუისი ცხრათავითა... კაციეთს მსხდომნი ბულუშაძენი და ზაქარაძენი... წყნორს მითათაშვილები და ჭლიკაძენი... აგარა...
ჭაშლათს ჭუნჭულაძე, ქოთბოძეიძე... ბობოთს ერაძენი... ფონას ნოზბეგანიძე... სურამი.~
მთის წმინდა გიორგისადმი შეწირულების უკანასკნელი
სიგელი გაცემულია 1795 წელს, სოლომონ II-ის მეუღლის, დედოფალ მარიამის მიერ.
1950-იან წლებში ძეგლი შეისწავლა ხელოვნებათმცოდნე
მალაქია დვალმა და სწორედ მან ივარაუდა პირველმა
ოდესღაც აქ მონასტრის არსებობა. გამოკვლევის შედეგები
ბ-მა მალაქიამ გამოაქვეყნა 1968 წელს, მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ `მაცნეში.~ მკვლევარი წერს: `გალავნის შიგნით შესასვლელთანავეა გეგმაში სწორკუთხა სათავსოს
ქვის კედლების ნანგრევი, როემლიც საყარაულო კოშკის
ნაშთს უნდა წარმოადგენდეს. გალავნის შიგნით მრავლად
შეიმჩნევა სხვადასხვა ნაგებობათა კვალი, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ჩვენ საქმე გვაქვს რთულ სამონასტრო ანსამბლთან.
ყველა ეს ნაგებობა ამჟამად დანგრეულია და მათი კედლები ძირითადად დაფარულია ნანგრევებითა და მიწით, მაგრამ კარგად ჩანს, რომ ისინი ნაგები ყოფილან თლილი ქვით კირის ხსნარზე.
... გამოკვლევამ დაგვანახა: 1) ლეკნარის სამონასტრო ანსამბლის ეკლესიის მთავარი ნავი აგებულია IX საუკუნის II ნახევრიდან X საუკუნის I ნახევრამდე.
2) ჩრდილოეთ მინაშენი ძეგლზე მოგვიანებით, X საუკუნის
დასასრულს ან XI საუკუნის პირველ მესამედში
47
მიუშენებიათ, ხოლო დასავლეთ მინაშენი კიდევ უფრო გვიანდელია.~
ისტორიკოსი, თამაზ ბერაძე ასევე მიიჩნევს აქ მთელი სამონასტრო კომპლექსის არსებობას IX-X საუკუნეებიდან.
მთის წმინდა გიორგის ეკლესიის მფლობელობაში შედიოდა
მდიდარი საეკლესიო ინვენტარი უძვირფასესი ჯვარ-ხატებით, რომელთა დიდი ნაწილი გასულ საუკუნეში დაიკარგა
უკვალოდ.
ზეპირგადმოცემამ ჩვენამდე მოიტანა ფრიად ლამაზი თქმულება: მთის წმინდა გიორგის სასულიეროთა კრებული
იმედისმიმცემი და დარაჯის თვალით გაჰყურებდა შორს, რიონს გაღმა, ასევე მთაზე მდგარ ღვიარის ჯვარცმის ეკლესიის მსახურთა დასს... ასე ყოფილა ღვიარიდანაც... ორი ქართული კულტურისა და სულიერების კერა მზერით ამხნევებდა ერთიმეორეს... მათ შორის მგრძნობიარე, სულიერი
კავშირი გაბმულიყო და ნეტარებდნენ ამით... შორიდან გრძნობდნენ ერთურთის გულისცემას...
ლაბეჭინის მონასტერი

სოფ. ლაბეჭინის (დღეს უკვე ნასოფლარი) მიდამოებში, სოფლის ზემოთ, დგას XIII საუკუნის შთამბეჭდავი ბაზილიკური
ტაძარი _ მთავარანგელოზთა ეკლესია. უწინ აქ დიდი მონასტერი იყო. ეკლესია აუგია მონასტრის წინამძღვარს გაბრიელ ლაბეჭინელს, ძლიერი მიწისძვრისაგან დანგრეული
ძველი ტაძრის ადგილას. მანვე შეადგინა ვრცელი ანდერძი,
რომელმაც ჩვენამდე მოაღწია. ანდერძი უძვირფასეს ცნობებს შეიცავს იმდროინდელი საეკლესიო-სამონასტრო მოწყობის შესახებ.
მკვლევარმა ლევან ფრუიძემ, გამოაქვეყნა (2003 წ.) მონოგრაფიული
გამოკვლევა _ `სოფელი ლაბეჭინა და ლაბეჭინის
მონასტერი~. წიგნი, რომ იტყვიან, ერთი ამოსუნთქვით იკითხება. მეცნიერი სიღრმისეულ დონეზე გადმოგვცემს როგორც ამ ძველთაძველი სოფლისა და იქ მოქმედი მონასტრის,
ისე მასთან დაკავშირებული მთლიანი მხარის ფრიად საინტერესო ისტორიას.
ქვემოთ მოგვყავს მცირედი ნაწილი წიგნიდან, რაც საკმარის
წარმოდგენას შეუქმნის მკითხველს ლაბეჭინის სავანეზე:
`ლაბეჭინა საქართველოს სოფლებს შორის ერთ-ერთი უძველესია, მდებარეობს მდინარეების ასკისა და ლაჯანურის წყალგამყოფ ლაბეჭინის სერის სამხრეთ-დასავლეთ კალთაზე.
ეს სერი, გველითავთან ერთად, რაჭისა და ლეჩხუმის ბუნებრივი საზღვარია.
ლაბეჭინა ქრისტიანული კულტურის ერთ-ერთი უძველესი
კერა იყო. პროფ. ლ. მენაბდის გამოკვლევით, აქ მდიდარი
წიგნთსაცავი უნდა ყოფილიყო, არანაკლები ნიკორწმინდის
და ჭელიშის მონასტრებისა.
გაბრიელ ლაბეჭინელის უკვდავი ანდერძით ცნობილია, რომ ლაბეჭინის ეკლესია XIII საუკუნეშია აგებული, ხოლო მის კედლებში ჩატანებული ჩუქურთმიანი და წარწერებიანი
36
ქვები ძველი დანგრეული ეკლესიისა, დათარიღებულია XI-XII საუკუნეებით.
საგულისხმოა, რომ `ლაბეჭინელობა~ ტრადიციადაა ქცეული და ლაბეჭინის მონასტრის წინამძღვარი თავის შემცვლელ
ლაბეჭინელს თვითონვე ზრდიდა.
ეკლესიის შემოგარენი სამონასტრო ნაგებობებს ჰქონია დაკავებული, ლაბეჭინელი ხაზგასმით მიგვითითებს: `ამას ქედსა ზედა თუ სახლნი არიან, ანუ ზღუდენი არიან, და თუ ჭურ-მარანი არს, რაიცა ჭურჭელი და რაიცა ბეღელნი არიან, რაიცა შეშის ვოდა. შევკაზმი და სხუათ ახლად აღვაგე, მრავალნი ქუაბ-საქვაბენი და სხუანი მრავალნი წურილმანი ჭურჭელნი უკლები, რომელ თითეულად არ დაიწერებოდა, სამჭედლოი ჭურჭელი უკლები, ველ-ვენახი და ყანა ურიცხვ, რომელი მიშენებია, მიმიცია და მიყიდია~. დაკვირვებული თვალი ამ ნაგებობათა კვალს უსათუოდ შენიშნავს.
მონასტერს დიდი მეურნეობა ჰქონია, `ურიცხვი~ ადგილ-
მამული, როგორც ძველი, ისე გაბრიელ ლაბეჭინელისაგან
ახლად შეძენილი. მეურნეობა და ნაგებობები ჰქონია აგრეთვე რაჭის სოფლებში კვირიკეწმინდასა და ზემო აგარაში,
ხოლო ქვემო აგარაში (ზნაკვის `ნააგარევი~ უნდა იყოს) `საპირუტყვო~ სახლი დაუდგამს.
გაბრიელ ლაბეჭინელის ანდერძი ცხადყოფს, რომ ლაბეჭინის
მონასტერი და სოფ. ლაბეჭინა განვითარებული საშუალო
საუკუნეებში მოცემული რეგიონის (რაჭა-ლეჩხუმი) ერთ-ერთი სასულიერო და კულტურულ-სამეურნეო ცენტი იყო, მოწინავე სამონასტრო მეურნეობა-მემინდვრეობის, განსაკუთრებით
პურეული კულტურების (ენდემური ჯიშების მახასა და ზანდურის), მევენახეობა-მეღვინეობის, ხელოსნობის,
კალიგრაფია-მწიგნობრობის, მწერლობის, ხელოვნების, მხატვრობის, ხუროთმოძღვრების, ხატწერის, ჭედურობის, საერთოდ გამოყენებითი ხელოვნების მრავალი დარგის განვითარების
შესაძლებლობას იძლეოდა და საქართველოს ამ მთიან მხარეში კულტურული, სისხლსავსე ცხოვრება ჩქეფ37
და.
ლაბეჭინის მონასტერს უმდიდრესი წიგნთსაცავი ჰქონია,
რომელიც XIII საუკუნეში მიწისძვრის გამო ძლიერ დაზიანებულა.
ტაძრის ხელახლა ამშენებელი გაბრიელ ლაბეჭინელი
შთამომავლობას ამცნობს: `მოვასხენ მწერალნი და დავაწერინე ერთი დიდი ნეტაფრასი, და ერთი სვინქსარი, მოთხრობიანი ე, ერთი მარხვანი, ერთი საწინასწარმეტყვლოი, ერთი პირველი ხმაი პარაკლიტონი, ცხრაი თუე, ერთი სტოდიელი,
ერთი ნიკოლოზის ცხოვრებაი, და დიმიტრის წამებაი შესხმად და კონდაკ-სამსგეფსოდ. ამის ყოვლისა ფასი ჩემი გამიცემია.~
მონასტერი სამეფო იყო, ისევე როგორც მახლობლად მდებარე ჭყვიშის გრანდიოზული ციხე, რომელიც ლაბეჭინის
საუნჯესაც სდარაჯობდა და ჩრდილოეთ კავკასიიდან შავ ზღვასთან დამაკავშირებელ უმოკლეს მაგისტრალსაც კეტავდა.
როგორც აკად. ივანე ჯავახიშვილმა ცხადი გახადა, მონასტერი სულიერების სრულყოფილების გარდა, მრავალმხრივი
მნიშვნელობის პრაქტიკული დაწესებულება იყო. იგი თავის სამოქმედო არეალში უზრუნველყოფდა სოფლის მეურნეობის და მრეწველობა-ხელოსნობის სწორ ორგანიზაციას, ყოფაში ნერგავდა ქურუმულ ცოდნას, ე. ი. მაშინდელი მეცნიერების მიღწევებს. მოსახლეობა მონასტრის
მეურნეობის მაგალითზე აუმჯობესებდა სასარგებლო
მცენარეთა და ცხოველთა ჯიშობრივ ასორტიმენტს, მიწის დამუშავებისა და მოვლის კულტურას. მონასტერში მოღვაწე ბერმონაზვნები, სწავლულები, ღმერთის სახელით ხალხს ასწავლიდნენ ბუნებრივი რესურსების ზომიერად გამოყენებას, ეკოლოგიური წონასწორობის დაცვას და ა. შ. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს სწავლა-აღზრდისა და სასკოლო საქმიანობაში მონასტრების უდიდესი მნიშვნელობა.
ხალხში ბოლო დრომდე იყო შემონახული ხსოვნა ლაბეჭინის ტაძართან სასულიერო სასწავლებლის არსე38
ბობის შესახებ. ჯერ კიდევ 1950-იან წლებში ლაბეჭინელ მოხუცთაგან მომისმენია, რომ ყოფილა დრო, როცა მთელი ჭყვიშის თემისა და ასკის ხეობის ახალგაზრდობა სწავლა-განათლებას ლაბეჭინის ეკლესიის სკოლაში იღებდაო. ამ გადმოცემაში უეჭველად არის ჭეშმარიტების მარცვალი.
როცა სამეფო ხელისუფლება დასუსტდა და საქართველოს
დაშლა-დაქუცმაცება გარდუვალი გახდა, ლაბეჭინის
მონასტერი ინასარიძეებმა საძვალედ გაიხადეს და სოფ. ლაბეჭინასაც დაეუფლნენ. ადრე ლაბეჭინა სამონასტრო სოფელი უნდა ყოფილიყო, ხოლო ამ სოფლის მკვიდრი ჯინჭარაძეები
სასულიერო გლეხები.
გიორგი (თვალია) ინასარიძის გარდაცვალების შემდეგ
(XVIII ს. პირველი მეოთხედი) მონასტერი თანდათან დაკნინდა. სამეგრელოს მთავართა ახალმა დინასტიამ მას საირმის უდაბნოს განახლებული მონასტერი დაუპირისპირა.
საბოლოოდ დადიანებმა, 1766 წელს, ლაბეჭინის საწინამძღვრო
ეკლესია თავისი მრევლითა და ადგილ-მამულით ამ განახლებულ ლავრას შესწირეს. რადგანაც ლაბეჭინის მონასტერი ოდესღაც სამეფო იყო, დადიანებს კი თავიანთ სამფლობელოში მეფის საკუთრებისა და სახელის ამოშანთვა
სურდათ, მიაღწიეს კიდეც ამას.
როგორც ირკვევა, ინასარიძეთა სოფლები და მამულები
თანდათან დადიანებმა დაიკავეს. საბოლოოდ ჭყვიშის სამეფო ციხესაც დაეუფლნენ და ლაბეჭინის მონასტერიც გააუქმეს.~სხიერის მონასტერი

ბერმონაზონთა მოღვაწეობის ნათელი კვალი ამჩნევია
სოფ. სხიერის `მირიანეული უძრავი~ წმინდა გიორგის ეკლესიასა და მის შემოგარენს. სამონასტრო ცხოვრებას აქ IX საუკუნეში უნდა ჩაყროდა საფუძველი. ამის თქმის უფლებას გვაძლევს აშენების თარიღი ტაძრისა, რომელიც მიწისძვრის (1990წ.) შედეგად დღეს ნანგრევების სახითაა წარმოდგენილი.
ძეგლის 1920-ინი წლების გიორგი ბოჭორიძისეული აღწერილობა
ასეთია: `სხიერის `მირიანეული უძრავი~ წმინდა
გიორგის ეკლესია ერთნავიანი შენობაა (7××4მ.), ნაგები ქვიტკირისაგან; დასავლეთით მოჩანს საქალებოს საძირკველი,
ხოლო ჩრდილოეთით (აღმოსავლეთ ნაწილში) _ რომელიღაც
შენობის ნანგრევი. ეკლესია გარედან გალესილია კირით.
შიგნით ეკლესია მოხატულია; ღეს მხატვრობა შენახულია
მარტო მაღლითა ნაწილში; მთელი სამხრეთით კედელი და დანარჩენი კედლების ძირა ნაწილი კირითა და წამლით არის შელესილი, წარწერები მხატვრობას ასომთავრულად და ხუცურად აქვს.
ეკლესიაში ინახება ქვის ფიცარი (86×71 სმ.), რომელიც ძველად ეკლესიის ან მისი ერთადერთი შენობის კეედელში უნდა ყოფილიყო გაკეთებული; მასზე ნაქანდაკევია ანგელოზებისა
და საერო-სასულიერო პირთა სახეები ხუცური წარწერით. ქანდაკებისა და წარწერების თვალსაზრისით ძეგლი (ქვის ფიცარი) ეკუთვნის IX-X საუკუნეებს.~
არსებობს ვარაუდი, რომ ჩვენამდე მოღწეული ეკლესია ძველ ნატაძრალზეა აშენებული, რაც საფუძველს გვაძლევს ვთქვათ, რომ სხიერი ქრისტიანობის ერთ-ერთი ძველი კერაა რაჭაში.
უნიკალურია ტაძრის კანკელი, რომელიც X საუკუნით თარიღდება და კანკელთა აღმართვის უძველეს ეტაპს განე33
კუთვნება.
იმ მოსაზრების განსამტკიცებლად, რომ სხიერში უწინ მონასტერი არსებობდა, მეტყველებს მნიშვნელოვანი ფაქტი: სოფელი სხიერი ტაძრის სიახლოვეს მოგვიანებით, გვიანფეოდალურ
ხანაში გაჩნდა, ალბათ მას შემდეგ, რაც ბერმონაზვნური
ცხოვრება მოიშალა (წყაროებში სოფელი XVIII საუკუნიდან მოიხსენიება სხუარის სახელწოდებით). წმინდა გიორგის ეკლესიაში კი მღვდელმსახურება არ შეწყვეტილა მანამ, სანამ ათეიზმმა არ იმძლავრა.
სხიერს რომ ოდესღაც სავანე ყოფილა, ამის მიმანიშნებელია
იმ 2 კილომეტრიანი წყალგაყვანილობის დარჩენილი ნაშთებიც, რომლითაც სასმელი წყალი მიუყვანიათ მონასტრამდე.
მიწაში ჩაწყობილი თიხის მილები ისეთივე ძველია, როგორც თვით მონასტერი.
მართალია, ამჟამად ეკლესიის სიახლოვეს სამონასტრო ანსამბლის სხვა ნაგებობათა გამოკვეთილი ნიშნების პოვნა ჭირს მარტივი დაკვირებით, მაგრამ უეჭველია, რომ აქ მიწის
არც თუ ისე სქელი ფენის ქვეშ ბევრი რამ ჩვენთვის საინტერესო იმალება... დრომ და ადამიანმა ხომ მთლიანად შეცვალა სავანის ძველებური სახე...
კარგი მდებარეობა აქვს სხიერის მონასტერს. ონიდან სამიოდ კილომეტრით დაშორებული, შემაღლებული ადგილი
მართლაცდა შესაფერისია სამონაზვნო ცხოვრებისათვის,
მახლობლად მდებარე ტყე და სავარგულები კი სამონასტრო
მეურნეობის მოსაწყობად მეტად მოსახერხებელი.
ღვთის სამსახურში ჩამდგარი ბერებისათვის სხიერის კურთხეული მიწა მყუდრო სამყოფელი და, მასთან, ცხოველი სამოღვაწეო უნდა ყოფილიყო.
მეჭვრეთის მონასტერი

იყო დრო, როცა მეჭვრეთის დიდ მონასტერში მრავალრიცხოვანი
ქართველი ბერები რუდუნებით აღასრულებდნენ უფლისა და ქვეყნის სამსახურს. ნამონასტრალის მონახულება
ცხადს ხდის, რომ ოდესღაც საწუთროს საზრუნავსა
და შფოთიან ცხოვრებას გარიდებულ ბერმონაზვნებს სოფ. ლიხეთის ეს თვალწარმტაცი ადგილი სასულიერო ცხოვრების მნიშვნელოვან კერად უქცევიათ. ძველი ეკლესიის
ირგვლივ შენობა-ნაგებობათა ნანგრევები ამის უტყუარი
დასტურია.
უნდა ითქვას, რომ სოფ. ლიხეთის ტერიტორია ადრეული
დროიდანვე ყოფილა დასახლებული. აქ გაითხარა ანტიკური ხანის სამარხი, სადაც სხვა ნივთებთან ერთად აღმოჩნდა კოლხური თეთრის მონეტა. მიაკვლიეს აგრეთვე ფეოდალური ხანის მადნის სადნობ ღუმელს.
რაც შეეხება მეჭვრეთის მონასტრის წმინდა გიორგის ძველ ტაძარს, მისი აშენება VIII-IX საუკუნეებს მიეკუთვნება
და ერთ-ერთი უძველესია რაჭაში. ამჟამად ეკლესიის დანგრეული კედლების ნაწილია შემორჩენილი. თუ როგორ გამოიყურებოდა ტაძარი 1920-იან წლებში, ამის შესახებ კარგად
მოგვითხრობს გიორგი ბოჭორიძე: `მეჭვრეთის ეკლესიის
ნანგრევები მდებარეობს მდ. ლუხუნის ხეობაში, სოფ. ლიხეთის ჩრდილოეთით 1 ვერსზე, ხევების სერულისა და ხეორის შესართავთან, გორის დაბალ კალთაზე, ბუნებით მშვენიერ
ადგილას.
ეკლესია ერთნავიანი შენობაა (10××5,8მ.), რომელსაც სამხრეთით, დასავლეთით და ჩრდილოეთით მიშენებული აქვს გალერიები. დღეს შენახულია მხოლოდ ეკლესიის კედლები და ჩრდილოეთი გალერია, დაზიანებული თაღით, დანარჩენი ნაწილისა კი მხოლოდ
ნანგრევებიღა მოჩანს.
ეკლესია მოხატული ყოფილა; მხატვრობა დღეს ნაშ30
თადღა არის, ჩრდილოეთ კედელს კირზე ემჩნევა მხატვრობის
კვალი; შენახულია წითელი მკრთალი ფერები.
ეკლესია დაუზიანებიათ 1929 წელს. იგი უნგრევიათ და მისი მასალა უზიდიათ ლიხეთის სკოლის ასაშენებლად.
ეკლესიის დასავლეთით არის დიდ შენობათა ნანგრევები,
სადაც ბერების საცხოვრებელი ბინები უნდა ყოფილიყო; ძველად აქ მონასტერი ყოფილა.
ეკლესიასა და სხვა შენობებს გარშემო გალავანი ჰქონია,
მისი დღეს ნაშთიღა მოჩანს. აქვე არის დიდი ხნის ტყე, რომელსაც ურევია ბზის ხეებიც.~
რაც შეეხება ეკლესიის მხატვრობის კვალს, რასაც მკვლევარი
აღგვიწერს, დღეს ყოველგვარი ნიშანი წაშლილია. დრო თვით ამ დიდებული ძეგლის კედლებსაც არ ინდობს და პატივცემული მეცნიერის აღწერის დროიდან საგრძნობი ცვლილება განიცადა. დიდი ხნის ტყე კი ისევ უცვლელადაა შემონახული და კვლავ ამშვენებს ისედაც მშვენიერ გარემოს.
ხეორისა და სერულას ულამაზესი ხეობების დაბოლოება
მართლაც საუცხოო ადგილია სამონასტროდ.
თუ როდის ჩაეყარა საფუძველი მეჭვრეთის მონასტერს, ძნელი სათქმელია, მაგრამ შეგვიძლია ვივარუდოთ, რომ ეს მოხდა IX საუკუნეში _ ტაძრის აგების ხანაში. ეს უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი ძველი სავანე რაჭაში.
რაც შეეხება სამონასტრო ცხოვრების ხანგრძლივობას, შემორჩენილი ნაშთების მდგომარეობის მიხედვით, შესაძლოა, რომ აქ გვიანფეოდალურ ხანაშიც ემოღვაწათ ბერებს.
არ შეიძლება არ შეინიშნოს, რომ მეჭვრეთის უძველესი და უნიკალური ტაძრის ნანგრევებიც კი ჩვენი უდიდესი სიმდიდრეა,
რასაც შესაბამისი მოვლა-პატრონობა ესაჭიროება. ბევრი, თუნდაც დიდი წარსულის, ქვეყანა ინატრებდა ასეთ ძეგლს და სათუთადაც მოუვლიდა. მეჭვრეთის, ჯოისუბნის, ღვიარის, ბუბის, შეუბნისა და სხვა მნიშვნელოვანი ტაძრების აღდგენას თუ ვერ შევძლებთ, მათი ატმოსფერული ნალექები31
საგან დაცვა კი უნდა მოვახერხოთ, რათა არსებული სახით მაინც დავუტოვოთ მომავალ თაობებს. კარგი იქნება თუ მხარის მესვეურები გულთან ახლოს მიიტანენ აღნიშნულ საკითხს. არ უნდა იყოს შეუძლებელი წელიწადში თუნდაც ერთი ძეგლის საიმედოდ დაცვა და გადარჩენა, თუ ამის სურვილი იქნება... მართალია, ყოველივე ზემოთ აღნიშნული რესპუბლიკის ძეგლთა დაცვის სამსახურის პირდაპირი მოვალეობაა,
მაგრამ, სჯობს არ დაველოდოთ!
ჩვენთვის ცნობილია ჭელიშის მონასტრის 17 წინამძღვარი:

1. არქიმანდრიტი დანიელი _ 1800-იანი-1811 წწ.
2. არქ. სვიმეონი (წულუკიძე) _ 1811-1838 წწ.
3. არქ. იოანე (იოსელიანი) _ 1846-1852 წწ.
4. არქ. ნიკოლოზი (ნიჟარაძე) _ 1852-1856 წწ.
5. არქ. ონიფანტე (ნადირაძე) _ 1856-1859 წწ.
6. იღუმენი იოსები (ბაქრაძე ) _ 1860-1866 წწ.
7. არქ. მაკარი (იაშვილი) _ 1867-1891 წწ.
8. არქ. ნიკიფორე (კანდელაკი) _ 1892-1897 წწ.
9. არქ. დანიელი (ახვლედიანი) _ 1897-1902 წწ.
10. არქ. ამბროსი (ხელაია) _ 1902-1903 წწ.
11. არქ. გრიგოლი (ჩხაიძე) _ 1903-1906 წწ.
12. არქ. კლიმენტი (ჩოქვანი) _ 1906-1916 წწ.
13. იღუმენი პავლე (ჯაფარიძე) _ 1916-1917 წწ.
14. არქ. მაკარი _ 1917 წ.
15. იღუმენი იოანე (შანიძე) _ 1917-1918 წწ.
16. მღვდელმონაზონი დომენტი _ 1918 წ.

17. არქ. ლავრენტი (მეტრეველი) _ 1918-1937 წწ.